Informació economicofinancera

Termini mitjà de pagaments als proveïdors:

  • CaixaBank: 20,94 dies
  • Grup CaixaBank: 27,16 dies