Govern corporatiu i política de remuneracions

Comissions del Consell

Comissió Executiva

La composició de la Comissió Executiva, que serà reflex de la composició del Consell, i les regles del seu funcionament seran determinades pel Consell d'Administració.

Seran el President i el Secretari de la Comissió Executiva els qui al seu torn ho siguin del Consell d'Administració.

La designació de membres de la Comissió Executiva i la delegació permanent de facultats del Consell en aquesta requeriran el vot favorable d'almenys dos terços dels membres del Consell d'Administració.

La Comissió Executiva es reunirà totes les vegades que sigui convocada pel seu President o qui l'hagi de substituir a falta d'aquest, com és en els casos de vacant, absència o impossibilitat, i s'entendrà vàlidament constituïda quan concorrin a les seves reunions, presents o representats, la majoria dels seus membres.

Els acords de la Comissió s'adoptaran per majoria dels membres concurrents presents o representats i seran vàlids i vinculants sense necessitat de ratificació posterior pel Ple del Consell d'Administració, sense perjudici del que preveu l'article 4.5 del Reglament del Consell.

La Comissió Executiva haurà d'informar el Consell dels principals assumptes tractats i de les decisions que s'hagin pres en les seves sessions.

La Comissió Executiva té delegades totes les competències i facultats legalment i estatutàriament delegables. A efectes interns, la Comissió Executiva té les limitacions establertes en l'article 4 del Reglament del Consell d'Administració.

Per a més informació sobre la Comissió Executiva i les seves funcions, consulteu la secció Reglament del Consell

Membres:

Nom Càrrec Caràcter Data del primer nomenament
Jordi Gual Solé President Dominical 30 de juny de 2016(1)
Tomás Muniesa Arantegui Vocal Dominical 1 de gener de 2018(2)
Gonzalo Gortázar Rotaeche Vocal Executiu 30 de juny de 2014(3)
María Verónica Fisas Vergés Vocal Independent 27 de juliol de 2017(4)
María Amparo Moraleda Martínez Vocal Independent 24 d'abril de 2014
Koro Usarraga Usain Vocal Independent 22 de maig de 2020
Óscar Calderón de Oya Secretari no membre - 1 de gener de 2017
Óscar Figueres Fortuna Vicesecretari primer no membre - 23 d'octubre de 2017

(1) Reelegit el 6 d’abril de 2017.
(2) Reelegit el 6 d’abril de 2018.
(3) Reelegit el 23 d’abril de 2015.
(4) Reelegida el 22 de maig de 2020.