Govern corporatiu i política de remuneracions

Comissions del Consell

Comissió d'Auditoria i Control

La Comissió d'Auditoria i Control estarà formada exclusivament per consellers no executius, en el nombre que ho determini el Consell d'Administració, entre un mínim de tres (3) i un màxim de set (7). La majoria dels membres de la Comissió d'Auditoria i Control seran independents i un (1) serà designat tenint en compte els seus coneixements i experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o ambdues.

Addicionalment, el Consell d'Administració procurarà que els membres de la Comissió d'Auditoria i Control, i en especial el seu President, tinguin els coneixements i experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o gestió de riscos, i també, en aquells altres àmbits que puguin resultar adequats per al compliment en el seu conjunt de les seves funcions per la Comissió d'Auditoria i Control.

En el seu conjunt, i sens perjudici de procurar afavorir la diversitat, els membres de la Comissió d'Auditoria i Control, que seran designats tenint en compte la capacitat de dedicació necessària per a l'acompliment de les funcions que els siguin encomanades, tindran els coneixements tècnics pertinents en relació amb l'activitat de la Societat.

La Comissió d'Auditoria i Control designarà del seu si un President d'entre els Consellers independents. El President haurà de ser substituït cada quatre (4) anys, i podrà ser reelegit un cop transcorregut el termini d'un (1) any des del cessament. El President de la Comissió actuarà com el seu portaveu en les reunions del Consell d'Administració i, si escau, de la Junta General d'accionistes de la Societat.

Aquesta Comissió es reunirà amb la freqüència que sigui necessària per al compliment de les seves funcions i serà convocada pel President de la Comissió, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment del President del Consell d'Administració o de dos (2) membres de la mateixa Comissió.

Entre les seves funcions hi ha:

  • informar la Junta General d'Accionistes sobre les qüestions que es plantegin en matèries que siguin competència de la Comissió i, en particular, sobre el resultat de l'auditoria, explicant com aquesta ha contribuït a la integritat de la informació financera i la funció que la Comissió ha desenvolupat en aquest procés;
  • supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera preceptiva relativa a la Societat i, si escau, el Grup, revisant els comptes de la Societat, el compliment dels requisits normatius en aquesta matèria, l'adequada delimitació del perímetre de consolidació i la correcta aplicació dels principis de comptabilitat generalment acceptats. 
  • vetllar perquè el Consell d'Administració procuri presentar els Comptes Anuals a la Junta General d'accionistes sense limitacions ni excepcions en l'informe d'auditoria i que, en el supòsit excepcional en què hi hagi excepcions, tant el President de la Comissió com els auditors expliquin amb claredat als accionistes el contingut i abast d'aquestes limitacions o excepcions;
  • informar, amb caràcter previ, el Consell d'Administració sobre la informació financera, i no financera relacionada, que la Societat hagi de fer pública periòdicament als mercats i als seus òrgans de supervisió;
  • supervisar l'eficàcia dels sistemes de control intern, així com discutir amb l'auditor de comptes les debilitats significatives del sistema de control intern que, si escau, es detectin en el desenvolupament de l'auditoria, tot això sense trencar la seva independència. A aquests efectes, i si escau, podrà presentar recomanacions o propostes al Consell d'Administració i el termini corresponent per al seu seguiment;
  • supervisar l'eficàcia de l'auditoria interna, establir i supervisar un mecanisme que permeti als empleats de la Societat, o del grup al qual pertany, comunicar de manera confidencial i, si es considera apropiat, anònima, les irregularitats de potencial transcendència, especialment financeres i comptables, que adverteixin en el si de la Societat, rebent informació periòdica sobre el seu funcionament i podent proposar les accions oportunes per a la seva millora i la reducció del risc d'irregularitats en el futur;

Per a més informació sobre la Comissió d'Auditoria i Control i les seves funcions, consulteu la secció Reglament del Consell.

Membres:

Nom Càrrec Caràcter Data de nomenament
Koro Usarraga Unsain Presidenta Independent 27 d'octubre de 2016(1)
Eduardo Javier Sanchiz Irazu Vocal Independent 1 de febrer de 2018(2)
José Serna Masiá Vocal Dominical 23 de març de 2017
Cristina Garmendia Mendizábal Vocal Independent 22 de maig de 2020
Óscar Calderón de Oya Secretari no membre - 1 de gener del 2017
Óscar Figueres Fortuna Vicesecretari primer no membre - 23 d' octubre del 2017


(1) Nomenada Presidenta el 5 d'abril de 2019.
(2) Reelegit el 6 d’abril de 2018.