No mostrar més aquest missatge

Informació corporativa

Qui som

Quiénes somos_CaixaBank

La nostra identitat

CaixaBank és el banc minorista líder a Espanya, amb la base més gran de clients, una destacada fortalesa de balanç i una cultura i valors centenaris. Després de l’adquisició del banc portuguès BPI, el Grup CaixaBank consolida una posició de referència en banca minorista en el conjunt d’Espanya i Portugal. El seu model de negoci es basa en l’especialització, amb una proposta de valor adaptada per a cada segment.

CaixaBank té la voluntat de ser reconegut de manera diferencial pel seu model de banca socialment responsable, i manté com a prioritats l’alta exigència en qualitat de servei, una aposta ferma per la mobilitat i la digitalització, la capacitat d’innovació, la solidesa financera i la proximitat.

 Carta del President 

 Carta del Conseller Delegat 

 

Font: Informe Corporatiu Integrat 2017

 

Estructura accionarial 

 

L’accionista de referència del banc, amb una participació del 40% del capital social, és CriteriaCaixa, una societat d’inversions controlada al 100% per la Fundació Bancària “la Caixa”. El capital circulant es divideix entre més de 605.000 accionistes, i prop del 70% d’aquest free float és en mans d’inversors institucionals (*)

Per a més informació sobre estructura accionarial consulti la secció Distribució del capital

(*) Dades Informe Corporatiu Integrat 2017

 

Desconsolidació prudencial de CriteriaCaixa

Des de la reorganització del Grup “la Caixa” el 2011, CriteriaCaixa era l’accionista de control de CaixaBank i la matriu del Grup a efectes prudencials.

El 2016 es va acordar amb el supervisor un full de ruta segons el qual, abans de finalitzar el 20171, CriteriaCaixa planejava perdre la condició d’accionista de control i CaixaBank passaria a ser la matriu del grup bancari.
Al setembre del 2017, el Banc Central Europeu va reconèixer la desconsolidació, a efectes prudencials, de CaixaBank a CriteriaCaixa. En la seva decisió, el BCE va considerar que CriteriaCaixa ja no exercia el control o una influència dominant sobre CaixaBank:

  • Criteria no té més del 40% de participació de CaixaBank.
  • El Consell d’Administració de CaixaBank té una majoria de consellers independents.
  • S’ha nomenat un conseller coordinador entre els independents.
  • No hi ha finançament significatiu entre els grups CaixaBank i CriteriaCaixa.

En conseqüència, CaixaBank ha passat a ser l’empresa matriu del conglomerat financer i es classifica com a entitat supervisada significativa2.

Per a CaixaBank, la reducció gradual de la participació de CriteriaCaixa al llarg dels darrers anys s’ha traduït en un capital circulant més gran, una base accionarial més diversificada i una major liquiditat en el mercat d’accions de CaixaBank.

1. Fet rellevant 239132 publicat en la CNMV el dia 26 de maig de 2016.
2. Fet rellevant 256741 publicat en la CNMV el dia 26 de setembre de 2017.

Font: Informe Corporatiu Integrat 2017

 

Font: Informe Corporatiu Integrat 2017

Per a més informació, consulti la Presentació corporativa a la secció Presentacions

 

Advertència: la informació esmentada anteriorment és la disponible en l'Informe corporatiu integrat referent a l'exercici 2017. Per a informació específica i posterior, consulti els apartats corresponents del web corporatiu de CaixaBank.