Nota de premsa

L’Institut de la Dona i MicroBank reforcen la seva col·laboració amb una nova línia de finançament destinada a autònomes

Per atendre necessitats derivades de la Covid-19

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Gestió de microcrèdits en una oficina de CaixaBank

L’acord coincideix amb la celebració del Dia Internacional de la Dona Emprenedora

Aquesta ampliació és fruit dels bons resultats obtinguts entre les dues entitats des de la firma del conveni de col·laboració el maig del 2020

La directora de l'Institut de la Dona i per a la Igualtat d'Oportunitats, Beatriz Gimeno, i la directora general de MicroBank, Cristina González, han ampliat el seu conveni de col·laboració per tal d'ajudar a reduir l'impacte en el teixit productiu a autònomes i microempreses liderades per dones com a conseqüència de la Covid-19.  La signatura d'aquest acord cobra especial rellevància en un dia com avui, en què se celebra el Dia Internacional de la Dona Emprenedora.

Amb la signatura d'aquesta addenda al seu conveni de col·laboració, signat el maig de 2020, MicroBank, el banc social de CaixaBank, posa a disposició de l'Institut de la Dona una nova línia de finançament destinada a professionals autònomes i microempreses liderades per dones per tal d'atendre necessitats de circulant derivades de la Covid-19. Aquesta línia compta amb el suport del Fons Europeu d'Inversions.

Es beneficiaran professionals autònomes i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d'euros. Les sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de 25.000 euros. Els projectes han de tenir un pla d'empresa i l'informe favorable de viabilitat elaborat per l'Institut de la Dona.

L'Institut de la Dona i per a la Igualtat d'Oportunitats té com a finalitat primordial la promoció i el foment de les condicions que possibilitin la igualtat social d'ambdós sexes i realitzar totes les funcions que afavoreixin la participació de les dones en la vida política, cultural, social, en l'activitat econòmica i en el mercat de treball, així com la prevenció i eliminació de qualsevol classe de discriminació de les persones per raó de naixement, sexe, origen racial o ètnic, religió o ideologia, orientació o identitat sexual, edat, discapacitat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

MicroBank, el banc social de CaixaBank, centra la seva activitat en les microfinances i és l'únic banc a Espanya dedicat principalment a la concessió de microcrèdits. Amb el llançament d'una nova línia especialitzada, MicroBank estén la seva activitat a un altre àmbit dins les finances amb impacte social, amb l'objectiu de contribuir al progrés i el benestar de la societat facilitant finançament a aquells col·lectius i projectes on es generi un impacte social favorable.

Acords amb més de 600 entitats col·laboradores

En la concessió dels microcrèdits, a més de la xarxa de més de 4.000 oficines de CaixaBank, col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d'assessorar i fer un seguiment dels projectes. MicroBank ha signat convenis amb 612 entitats col·laboradores de tot Espanya que vetllen per la viabilitat dels projectes finançats. Les entitats col·laboradores són organitzacions de qualsevol tipus amb experiència en accions d'assistència econòmica i social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora.

 

NOTÍCIES RELACIONADES