Nota de premsa

CaixaBank obté un benefici de 839 milions (+31,6%) per la millora dels ingressos bancaris

RESULTATS PRIMER SEMESTRE 2017

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Jordi Gual, president de CaixaBank, i Gonzalo Gortázar, conseller delegat

• El marge brut assoleix els 4.280 milions d’euros. L’increment del 5,7 % respecte del primer semestre de l’any anterior reflecteix la incorporació de BPI i una generació d’ingressos del negoci bancari més alta, que permeten compensar els resultats inferiors derivats d’actius i passius financers.

• El crèdit brut a la clientela arriba als 228.435 milions (+11,5 % el 2017), després d’incorporar BPI. A CaixaBank, la cartera total es manté estable (+0,1 %) i la cartera sana creix un 0,5 % durant l’any, malgrat la reducció del finançament a CriteriaCaixa el primer trimestre de 951 milions.

• CaixaBank manté el lideratge en banca retail, amb una quota de penetració com a entitat principal del 25,7 %, i la primera posició en nòmines, amb una quota del 26,4 %, i en assegurances, plans i fons per recursos gestionats, amb una quota del 21,7 %.

 

  • El marge d’interessos creix un 15,1 %, fins als 2.349 milions (+6,9 % sense BPI); les comissions se situen en els 1.252 milions (+23,9 %, +12,4 % sense BPI), i els ingressos i despeses emparats per contractes d’assegurança o reassegurança augmenten un 66,7 %, fins als 233 milions.

 

  • Les despeses d’administració i amortització recurrents se situen en els 2.216 milions (+10,7 %) i reflecteixen principalment la incorporació de BPI. En perímetre homogeni descendeixen un 0,9 % en el segon trimestre. Els dos acords de prejubilacions subscrits l’any 2017 suposaran un estalvi anual de 104 milions els trimestres vinents.

 

  • Les pèrdues per deteriorament d’actius financers i altres dotacions a provisions assoleixen els 1.235 milions, després de registrar durant el semestre 455 milions associats a prejubilacions (152 i 303 milions el primer i el segon trimestre, respectivament).

 

  • La ràtio de morositat se situa en el 6,5 %, molt per sota de la mitjana del sector (8,7 % el maig), i la ràtio de cobertura millora fins al 50 % (47 % al tancament de l’exercici 2016).

 

  • El Grup CaixaBank assoleix una ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded de l’11,5 %, en línia amb el rang que fixa el Pla Estratègic, de l’11 % - 12 %, i 2,8 punts percentuals per sobre dels requeriments del supervisor del 8,75 %.

 

  • Des de l’1 de febrer, CaixaBank consolida pel mètode d’integració global la participació que té a BPI. Des d’aleshores, la seva contribució al resultat ha estat de 77 milions (després de deduir els costos de reestructuració de 106 milions en el primer semestre).

 

Barcelona, 28 de juliol de 2017. El Grup CaixaBank, que presideix Jordi Gual i que té Gonzalo  Gortázar com a conseller delegat, va obtenir el primer semestre del 2017 un benefici atribuït de 839 milions d’euros, xifra que suposa un augment del 31,6 % respecte del mateix període del 2016.

L’evolució del primer semestre està marcada per la consolidació per integració global dels resultats de BPI des del febrer, que impacta en els epígrafs principals del compte de resultats, i per la intensa activitat comercial de l’entitat.

Aquesta fortalesa comercial permet una elevada capacitat de generar ingressos, amb 4.280 milions de marge brut. La seva evolució interanual (+5,7 %) reflecteix la incorporació de BPI i la generació de més ingressos bàsics del negoci bancari (marge d’interessos, comissions, ingressos del negoci d’assegurances de vida-risc i resultat per posada en equivalència de SegurCaixa Adeslas), que augmenten un 20,6 % en el Grup i un 11,8 % a CaixaBank, i que permeten compensar els resultats inferiors derivats d’actius i passius financers. 

La rendibilitat del Grup CaixaBank millora des del desembre 90 punts bàsics i se situa en el 6,5 %, mentre que el ROTE recurrent del negoci bancari i assegurador assoleix el 10,3 %, amb un resultat de 927 milions durant el semestre.

CaixaBank manté el lideratge en banca retail, amb una quota de penetració de clients particulars a Espanya com a entitat principal del 25,7 %, i la primera posició en nòmines, amb una quota del 26,4 %, i en assegurances, plans i fons per recursos gestionats, amb una quota del 21,7 %.

L’entitat manté el lideratge en banca on-line, amb 5,5 milions de clients, i en banca mòbil, amb 3,9 milions. La tecnologia i la digitalització donen suport al model de negoci de CaixaBank, amb el 97% de la documentació signada digitalment.

 

El marge d’interessos assoleix els 2.349 milions (+15,1%)

En un context de tipus d’interès en mínims, el marge d’interessos assoleix els 2.349 milions d’euros (+15,1 % respecte del primer semestre del 2016), amb l’impacte de la incorporació del negoci de BPI, que aporta un 8,2 % de creixement. A CaixaBank, el marge d’interessos augmenta un 6,9 %, essencialment per la gestió de l’activitat minorista, amb una forta reducció del cost de l’estalvi al venciment, i l’evolució negativa dels ingressos afectada per la reducció de la rendibilitat de la cartera creditícia i de la cartera de renda fixa per la baixada dels tipus d’interès de mercat.

Els ingressos per comissions arriben als 1.252 milions d’euros. En l’evolució (+23,9 %) que fan hi incideix l’aportació de BPI (+11,6 %) i els ingressos derivats de l’activitat comercial de CaixaBank (+12,4 %), que durant l’any recull comissions més altes per operacions de banca d’inversió i una transaccionalitat més elevada.

L’evolució de les despeses d’administració i amortització recurrents (2.216 milions, +10,7 %) reflecteix la incorporació de BPI. En perímetre homogeni creixen un 0,8 % durant el semestre, però baixen un 0,9 % el segon trimestre. Els dos acords de prejubilacions subscrits l’any 2017 suposaran un estalvi anual de 104 milions els trimestres vinents. L’any 2017, s’han registrat 106 milions de costos de reestructuració de BPI (96 milions dels quals, el segon trimestre).

Els guanys/pèrdues per actius i passius financers i altres es redueixen fins als 177 milions (-70,1 %); i els ingressos de la cartera de participades cauen un 2,8 %, fins als 389 milions d’euros, reflex, entre d’altres, de l’evolució dels resultats de les participades, l’impacte atribuït de la venda del 2 % de la participació del BPI en el BFA (-97 milions d’euros) i canvis de perímetre.

 

Lideratge en productes d’estalvi a llarg termini

A CaixaBank, l’activitat comercial destaca pel fort creixement del negoci d’assegurances i gestió d’actius. Els actius gestionats se situen en 85.590 milions d’euros, amb un augment del 4,5 % en el semestre, malgrat l’impacte negatiu en la valoració dels actius, derivat de l’evolució del mercat durant el segon trimestre.

Com en els últims exercicis, destaca l’increment del patrimoni gestionat en fons d’inversió, carteres i SIMCAV, fins als 59.461 milions d’euros (+4,9 %), i també l’evolució positiva dels plans de pensions (+3,6 % l’any 2017) fins als 26.129 milions d’euros.

CaixaBank manté el lideratge en assegurances, plans i fons per recursos gestionats, amb una quota del 21,7 %. 

Els recursos totals de clients se situen en els 348.903 milions, amb un augment del 14,8 % l’any 2017 després d’incorporar BPI (+11,4 %). A CaixaBank, els recursos de clients s’incrementen un 3,4 % el 2017, amb un augment del 4,0 % dels recursos en balanç, si bé el creixement de l’estalvi a la vista en el segon trimestre rep l’impacte d’efectes estacionals.

Els crèdits sobre clients bruts ascendeixen a 228.435 milions, un 11,5 % més després d’incorporar BPI. A CaixaBank la cartera total es manté estable (+0,1 %) i la cartera sana creix un +0,5 % el 2017. Si no es considera l’efecte estacional de les bestretes a pensionistes del juny ni la reducció del finançament a CriteriaCaixa de 951 milions en el marc del procés de la desconsolidació prudencial, l’evolució de la cartera sana és del +0,2 %.

 

La ràtio de morositat del Grup se situa en el 6,5 %

La ràtio de morositat del Grup CaixaBank se situa en el 6,5 % (6,9 % amb data 31 de desembre de 2016), molt per sota de la mitjana del sector –8,7 % el mes de maig–, i la ràtio de cobertura de la cartera dubtosa millora fins al 50 % (47 % al tancament del 2016). A CaixaBank, els saldos dubtosos es redueixen 574 milions d’euros el segon trimestre (-2.044 milions d’euros els últims dotze mesos), reflex de la millora de la qualitat de la cartera creditícia.

Les dotacions per a insolvències se situen en 472 milions (-1,5 % respecte del mateix període del 2016 i un -10,9 % respecte del primer trimestre del 2017, que incloïa dotacions singulars).

L’apartat d’altres dotacions a provisions puja a 763 milions i inclou, principalment, el registre en el semestre de 455 milions associats a prejubilacions (152 i 303 milions el primer i el segon trimestre de l’exercici, respectivament) i 154 milions de sanejament a Sareb. 

La cartera d’adjudicats nets disponibles per vendre es manté estable, en 6.258 milions d’euros, amb una ràtio de cobertura del 58 %.

El primer semestre s’ha mantingut un nivell elevat de comercialització d’immobles, amb 669 milions en vendes (+9,7 % respecte del mateix període del 2016), amb resultats positius en les vendes des del quart trimestre del 2015. El resultat sobre el valor comptable net ascendeix a un 15 % el primer semestre del 2017.

Els actius immobiliaris destinats al lloguer pugen a 3.086 milions d’euros nets de provisions. La ràtio d’ocupació d’aquesta cartera se situa en el 90 %.

 

El CET1 es manté en el rang que fixa el Pla Estratègic

El Grup CaixaBank assoleix una ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded de l’11,5 % amb data 30 de juny, en línia amb el rang que fixa el Pla Estratègic 2015-2018 (11 % - 12 %), i 2,8 punts percentuals per sobre dels requeriments del supervisor del 8,75 %. Després d’integrar BPI, l’evolució del semestre ha estat de +22 punts bàsics a causa de la generació de resultats i -3 punts bàsics per l’evolució del mercat.

El Tier 1 s’ha vist beneficiat per l’emissió de 1.000 milions d’instruments de Tier 1 addicional (AT1) feta el mes de juny, que suposa un impacte de 66 punts bàsics, fins assolir el 12,2 %.

El capital total, en termes fully loaded, se situa en el 15,5 %, i inclou l’emissió de 1.000 milions d’AT1 feta el juny i una emissió de 1.000 milions de deute subordinat efectuada el mes de febrer. Addicionalment, aquesta ràtio ja inclou l’amortització de l’emissió d’aproximadament 1.300 milions de deute subordinat i, proforma, la nova emissió de 1.000 milions de deute subordinat subscrita el 14 de juliol, de manera que la ràtio de capital total passa del 14,9 % al 15,5 % proforma.

 

BPI aporta 77 milions al resultat del Grup CaixaBank

D’acord amb la normativa comptable, s’ha establert el 7 de febrer de 2017 com la data efectiva de presa de control (acabament del període d’acceptació de l’OPA obligatòria), i s’integra des de l’1 de febrer la participació total a BPI (84,5 %) pel mètode d’integració global, que fins a aquella data es consolidava pel mètode de participació (45,5 %). En aquests cinc mesos BPI ha contribuït amb 77 milions d’euros al resultat del Grup CaixaBank.

 

Respecte als resultats de BPI en el segon trimestre destaca:

 

  • Les despeses extraordinàries recullen en el segon trimestre 96 milions d’euros de costos de reestructuració (10 milions d’euros el primer trimestre del 2017).

 

  • El crèdit sa se situa en 22.009 milions d'euros, amb un augment del 0,4% des de desembre. A més, els recursos de clients ascendeixen a 34.558 milions d'euros, un 4,7% més en el semestre, recolzats per la bona evolució dels actius sota gestió.

 

  • La ràtio de morositat del BPI se situa en el 5,8 % d’acord amb els criteris de classificació de dubtosos del Grup CaixaBank, amb una cobertura de dubtosos en el Grup del 80 %.

  

Obra Social: acció transformadora

La Fundació Bancària ”la Caixa” ha tancat el primer semestre de l’any amb avenços substancials en els programes i línies de treball prioritaris, d’acord amb les directrius que marca el Pla Estratègic 2016-2019.

Amb un pressupost de 510 milions d’euros el 2017, la Fundació Bancària, que gestiona de manera directa l’Obra Social i agrupa en CriteriaCaixa totes les participacions accionarials del Grup ”la Caixa”, inclòs CaixaBank, es consolida com la primera fundació d’Espanya i una de les més importants del món.

L’àmbit social, la recerca i la divulgació de la cultura i el coneixement es mantenen com els tres pilars d’actuació de l’entitat, amb l’objectiu últim de contribuir a construir una societat millor i més justa, que doni oportunitats a les persones que més ho necessiten.

Els programes socials amb vocació transformadora concentren el 60 % del pressupost d’enguany, en consonància amb les directius del Pla Estratègic. La consolidació d’aquest tipus de projectes es fa patent amb l’ampliació del programa CaixaProinfància, un dels més emblemàtics de la Fundació Bancària, fins a arribar, progressivament, a totes les comunitats autònomes.

Entre el gener i el juny del 2017, CaixaProinfància ha atès 47.235 nens i joves d’entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat, un suport que es fa extensiu al conjunt de la família amb l’objectiu de trencar el cercle de la pobresa hereditària. Una de les fites d’aquest projecte al llarg del primer semestre ha estat l’organització de l’Aventura CaixaProinfància dels 5 Grans, en el marc de la qual un centenar de menors van viatjar a alguns dels territoris on viuen els “cinc grans” animals de la fauna ibèrica.

 

Més de 14.000 oportunitats laborals

El foment de la contractació de col·lectius en situació de vulnerabilitat és una altra de les línies d’actuació estratègiques de l’Obra Social. Concretament, per mitjà del programa d’integració laboral, Incorpora, s’han facilitat un total de 14.088 llocs de treball a persones en risc o situació d’exclusió al llarg de la primera meitat de l’any, gràcies a la col·laboració de 5.975 empreses de tot Espanya.

Incorpora també ha culminat recentment la celebració del desè aniversari, una efemèride que ha permès fer balanç del programa a totes les comunitats autònomes, com també reconèixer la tasca dels agents implicats en aquest projecte. A més, l’Obra Social té una iniciativa específica per a la reinserció sociolaboral de reclusos a la part final de la condemna: Reincorpora.

En l’àmbit de la salut, l’Obra Social desenvolupa el seu programa d’atenció a persones amb malalties avançades en 120 centres sanitaris. Durant el primer semestre d’enguany, un total d’11.821 pacients han rebut suport psicosocial, juntament amb 15.091 familiars

Facilitar l’accés a l’habitatge és una altra de les prioritats del Pla Estratègic. El Grup ”la Caixa” ja té prop de 33.000 pisos amb unes rendes mensuals que se situen a partir dels 85 euros i que estan a disposició de les persones amb menys recursos.

A aquestes actuacions s’hi afegeix l’impuls d’una nova edició de la campanya de recollida de llet Cap nen sense bigoti, destinada a famílies vulnerables i que rep la col·laboració de bancs dels aliments d’arreu d’Espanya.

L’acció educativa ha estat marcada per la cerimònia de lliurament de 120 beques a estudiants espanyols per cursar estudis de postgrau a les millors universitats del món. Van presidir l’acte S. M. els Reis, en la 35a edició d’aquest prestigiós programa.

Igualment, la Fundació Bancària ”la Caixa” i la Fundació Telefónica continuen sumant esforços per desenvolupar el projecte ProFuturo. Aquesta iniciativa, inspirada pel papa Francesc, impulsa l’educació i la formació de nens, joves i adults en els sectors més desafavorits de països d’Àfrica, Amèrica Llatina, l’Orient Mitjà i el Sud-est asiàtic.

D’altra banda, el programa eduCaixa ha arribat a més d’1,3 milions d’alumnes de 6.546 escoles espanyoles. Aquesta iniciativa engloba recursos pedagògics, innovadors, pràctics i amb un accés fàcil, amb propostes educatives pensades per despertar habilitats emprenedores.

A escala internacional, destaca l'anunci de la voluntat de la Fundació Bancària d'estendre l'Obra Social “la Caixa” a Portugal, en el marc de l'aliança amb el banc BPI. L'entitat treballa en la definició d'un pla que tingui en compte una inversió de fins a 50 milions d'euros anuals al país lusità quan tots els programes estiguin implementats.

 

Promoció de l’avenç científic i de la cultura

L’aposta de la Fundació Bancària per la recerca es basa en una estratègia centrada en la salut i en altres reptes de la humanitat, com el canvi climàtic o la transformació social, mitjançant tres línies d’actuació: les beques a joves científics d’alt potencial; el suport a centres i programes de recerca, i la translació dels resultats a la societat.

La promoció de l’avenç científic es continua incrementant amb el suport a projectes centrats en la recerca de la malaltia d’Alzheimer, la sida, les malalties neurodegeneratives o les cardiovasculars.

A més, CosmoCaixa ha arribat als 10 milions de visitants després de 13 anys promovent la divulgació científica. En el camp cultural, destaca la programació de primer nivell que ofereixen els vuit centres que formen la xarxa de CaixaForum. Entre les exposicions vigents hi ha “El món de Giorgio de Chirico. Somni o realitat” (CaixaForum Barcelona); “Agon! La competició a l’antiga Grècia” (CaixaForum Madrid); “Sorolla. Un jardí per pintar” (CaixaForum Sevilla), i “Els pilars d’Europa. L’edat mitjana al British Museum” (CaixaForum Saragossa).

 

 

NOTÍCIES RELACIONADES