Nota de premsa

CaixaBank obté un benefici de 205 milions d’euros després de fer una provisió durant el semestre de 1.155 milions per la COVID-19

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank

• L’entitat fa un exercici de fortalesa financera pel que fa a impactes futurs associats a la pandèmia, amb una nova provisió durant el segon trimestre de 755 milions, que se sumen als 400 milions dotats durant el primer trimestre de l’any.

• Suport a les necessitats de finançament del teixit empresarial i compromís amb la societat. Fins al 30 de juny, l’entitat ha aprovat un total de 357.488 sol·licituds de moratòria dels seus clients a Espanya, que afecten una cartera de 9.848 milions. A més, des de l’inici de l’estat d’alarma, CaixaBank ha concedit 32.500 milions d’euros al sector empresarial, al marge de les línies ICO, i ha gestionat préstecs vinculats a les línies ICO COVID-19 per un import total de 13.726 milions d’euros.

• CaixaBank assoleix una xifra rècord de volum de negoci. En recursos de clients, se superen els 400.000 milions (+4,3% durant l’any), impulsats pel fort creixement dels dipòsits a la vista. El crèdit a la clientela brut assoleix els 242.956 milions d’euros amb un creixement del +6,8% durant l’any com a conseqüència, essencialment, de l’augment del crèdit a empreses (+15,9%).

• Millora en les quotes de mercat dels principals productes. La quota de nòmines s’eleva fins al 27,5%, la de plans de pensions arriba al 26%, la de fons d’inversió creix fins al 17,5%, la de crèdit se situa en el 16,2% i els dipòsits en el 15,4%.

• La ràtio de morositat se situa en el 3,5% (-6 punts bàsics durant l’any), i la ràtio de cobertura s’incrementa fins al 63% (+8 punts percentuals durant l’any) després del reforç de provisions.

• Es mantenen estables els ingressos core, 4.064 milions d’euros (-0,5%), malgrat el context econòmic actual i el confinament provocat per la COVID-19.

• Reducció de les despeses d’administració i amortització recurrents (-2,6%) després de l’esforç en gestió de la base de costos i la contenció d’aquesta partida que suposarà per l’any 2021 un estalvi de més de 300 milions respecte al que preveu el Pla Estratègic.

• La liquiditat de l’entitat supera per primera vegada els 100.000 milions d’euros, amb un creixement de 17.182 milions d’euros durant l’any per la generació i aportació de col·laterals a la pòlissa del BCE.

• Ràtios de capital elevades, molt per damunt del que s’exigeix. La ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) puja fins al 12,3%, 26 punts bàsics durant l’any, i permet consolidar una posició còmoda per continuar atenent la demanda creditícia. En relació amb el requeriment de MREL (22,7% dels APR, a partir del 31 de desembre), CaixaBank té una ràtio sobre APR del 23,3% incloent-hi la nova emissió de bo social de 1.000 milions efectuada aquest mes.

El Grup CaixaBank, presidit per Jordi Gual i del qual és conseller delegat Gonzalo Gortázar, va obtenir durant el primer semestre de l’any un benefici atribuït de 205 milions d’euros, un 67% menys respecte al mateix període de l’exercici anterior, després de fer, durant aquests sis primers mesos, una provisió extraordinària de 1.155 milions d’euros a fi d’anticipar-se a impactes futurs pels efectes econòmics de la COVID-19. Durant el primer trimestre es van dotar 400 milions i, en el segon, s’ha registrat una provisió de 755 milions. Així mateix, els resultats del 2019 van estar marcats per l’impacte de l’acord laboral (978 milions d’euros).

Des de mitjan març, CaixaBank ha estat operatiu en tot moment com a proveïdor de serveis essencials, i ha actuat amb un grau de compromís molt elevat amb la societat i amb els seus clients gràcies a la feina dels més de 35.000 empleats del Grup. L’entitat ha garantit el finançament a empreses i particulars i continua donant suport als sectors més afectats per la pandèmia.

Durant l’estat d’alarma, l’entitat va mantenir obertes la gran majoria de les oficines (entre el 85% i el 90%) al 97% dels més de 2.000 municipis en què CaixaBank té presència. Actualment, el 99% de la xarxa ja està operatiu. Així mateix, també disposa de la xarxa de caixers automàtics més gran d’Espanya, amb 9.000 terminals.

CaixaBank, amb el sector empresarial i al costat de tots els clients

Fins al 30 de juny, l’entitat ha aprovat un total de 357.488 sol·licituds de moratòria dels seus clients a Espanya, que afecten una cartera de 9.848 milions d’euros. Com a entitat associada a la CECA, a més d’adherir-se a la moratòria hipotecària i de préstecs al consum plantejada pel Govern, ha donat suport a la moratòria sectorial, ampliant la durada de les moratòries legals en el pagament d’aquests crèdits, i estenent-les més enllà dels col·lectius vulnerables inclosos en el Reial decret llei.

D’altra banda, des de l’inici de l’estat d’alarma fins al 30 de juny, CaixaBank ha concedit 32.500 milions d’euros al sector empresarial, al marge de les línies ICO, destinats a facilitar el finançament de grans empreses, pimes, autònoms i emprenedors, per pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia en el teixit productiu. A més, des de l’inici de la comercialització de les línies ICO COVID-19, CaixaBank ha gestionat més de 164.000 sol·licituds de préstecs per un import total de 13.726 milions d’euros.

La innovació ha estat una palanca clau per assolir aquest grau de compromís amb els clients. L’entitat és líder en banca digital a Espanya, amb un 32,9% de quota segons les dades de Comscore, i va assolir el mes de juny els 7 milions de clients digitals (web i mòbil), un rècord històric. L’app mòbil CaixaBankNow també ha superat, per primera vegada, els 6 milions d’usuaris. En aquest sentit, recentment, l’entitat ha transformat imagin, el banc només mòbil per al públic jove, en una plataforma digital dedicada a la creació de serveis digitals financers i no financers per a joves,.

En aquest entorn complex, durant els mesos de juny i juliol s’han recuperat gradualment els nivells d’activitat. D’aquesta manera, l’entitat consolida i millora quotes de mercat en els principals productes i serveis, com ara nòmines domiciliades, fons d’inversió, plans de pensions, assegurances de vida i crèdit a empreses, entre d’altres.

Els ingressos core es mantenen pràcticament estables

Respecte al compte de resultats del primer semestre, els ingressos core mostren una lleugera reducció durant l’any i se situen en els 4.064 milions d’euros (-0,5%), malgrat el context econòmic actual. El marge d’interessos ascendeix a 2.425 milions, -2,1% respecte al mateix període del 2019, bàsicament, pel descens dels ingressos dels préstecs per una disminució del tipus d’interès aplicat, vinculat en part a l’increment de la concessió de crèdits ICO, a la reducció dels ingressos procedents del crèdit al consum i al descens de la corba de tipus. Això ha estat parcialment compensat per un increment del volum.

Destaca la bona evolució de les comissions (+1,5%) respecte al primer semestre del 2019, encara que la disminució de l’activitat econòmica a partir de la segona quinzena de març d’enguany i l’impacte dels mercats influeixen en la seva evolució respecte al primer trimestre (-7,5%).

En l’evolució del marge brut (-7,4%), hi influeix la reducció del resultat d’operacions financeres i el resultat de participades. Respecte als ingressos de la cartera de participades, els ingressos per dividends inclouen, durant el segon trimestre, el dividend de Telefónica pel primer scrip dividend aprovat i BFA, per 50 i 40 milions d’euros respectivament. Els resultats d’entitats participades disminueixen un  -53,7% respecte al mateix període de l’exercici anterior pel registre de menors resultats atribuïts en el marc de l’actual entorn econòmic.

Les despeses d’administració i amortització recurrents es redueixen un -2,6% després d’una intensa gestió de la base de costos. Aquest exercici de contenció suposarà per l’any 2021 un estalvi de més de 300 milions d’euros respecte a allò que preveu el Pla Estratègic. Les despeses de personal decreixen un -4,6%, materialitzant estalvis associats a l’acord laboral del 2019 i les prejubilacions del 2020, que compensen l’increment vegetatiu. Les despeses generals també disminueixen un -0,8% durant l’any.

Volum de negoci rècord

El volum de negoci (crèdits + recursos) del primer semestre ascendeix als 643.631 milions d’euros, la xifra més alta des que es va crear CaixaBank. El crèdit a la clientela brut assoleix els 242.956 milions d’euros amb un creixement del +6,8% durant l’any, com a conseqüència essencialment de l’augment del crèdit a empreses (+15,9%).

Els recursos de clients ascendeixen a 400.675 milions d’euros en data 30 de juny de 2020 (+4,3% durant l’any i +6,4% durant el trimestre), impulsats pel fort creixement dels dipòsits a la vista. Les famílies i empreses han gestionat les seves necessitats de liquiditat i també hi ha influït l’efecte   estacional habitual de les pagues dobles durant el segon trimestre de cada any.

Els actius sota gestió, que assoleixen els 98.573 milions d’euros, es redueixen durant l’any, essencialment, per l’evolució negativa dels mercats, per bé que durant el segon trimestre se’n registra una recuperació parcial, fet que permet un creixement trimestral del 6,7%.

El patrimoni gestionat en fons d’inversió, carteres i SICAV se situa en 65.619 milions d’euros (-4,3% durant l’any i +7,2% durant el trimestre) i els plans de pensions arriben als 32.954 milions d’euros           (-2,3% durant l’any i +5,9% durant el trimestre).

Liquiditat i solvència, en nivells òptims

Els actius líquids totals se situen en 106.609 milions d’euros -la xifra més alta assolida per l’entitat-, amb un creixement de 17.182 milions d’euros durant l’any a causa, principalment, de la generació i aportació de col·laterals a la pòlissa del BCE.

El Liquidity Coverage Ratio del Grup (LCR) en data 30 de juny de 2020 és del 283%, la qual cosa mostra una folgada posició de liquiditat (198% d’LCR de mitjana els últims 12 mesos), molt per damunt del mínim requerit del 100%.

Respecte a la gestió del capital, la ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) assoleix el 12,3%. Durant el primer semestre es recullen +32 punts bàsics per l’impacte extraordinari de la reducció del dividend previst amb càrrec al 2019, com una de les mesures adoptades pel Consell d’Administració arran de la COVID-19 i +48 punts bàsics per aplicació del transitori de la normativa IFRS9. L’evolució orgànica del capital s’ha mantingut estable, la previsió de dividends suposa -6 punts bàsics i l’evolució dels mercats i altres factors impacten en -49 punts bàsics.

La ràtio Tier 1 assoleix el 13,8%, la ràtio de Capital Total és en el 16% i el nivell de palanquejament (leverage ratio), en el 5,1%.

En relació amb el requeriment de MREL (22,7% dels APR a partir del 31 desembre de 2020), a 30 de juny, CaixaBank té una ràtio sobre APR del 23,3%, incloent-hi l’emissió que ha fet aquest mes d’un bo social per import de 1.000 milions d’euros amb l’objectiu de mitigar els efectes de la COVID-19 a través de finançament a pimes i microempreses situades a les zones més desafavorides d’Espanya.

 

Contenció de la morositat amb una gestió adequada del risc

La ràtio de morositat es redueix durant l’any fins al 3,5% (-6 punts bàsics) i la ràtio de cobertura s’incrementa fins al 63% (+8 punts percentuals durant l’any després de reforçar les provisions). El cost del risc a 12 mesos se situa en el 0,61%.

La cartera d’adjudicats nets disponibles per a la venda a Espanya és de 973 milions d’euros i la ràtio de cobertura és del 40%. El total de vendes d’immobles el 2020 se situa en els 151 milions d’euros.

Banca Socialment Responsable: mesures per reactivar l’economia

Des que va començar la crisi de la COVID-19, amb el lema #AmbTuAraMésQueMai, a més de diferents línies de finançament i moratòries, CaixaBank va activar un ampli paquet de mesures amb l’objectiu d’atenuar els efectes econòmics i socials i, d’aquesta manera, donar resposta a les necessitats dels col·lectius més afectats. Entre altres iniciatives:

  • CaixaBank ha avançat l’abonament de les pensions, de les prestacions de desocupació i de les de suspensió temporal de treball a 3,6 milions de persones i ha establert un pla d’atenció prioritària a les oficines per a la gent gran.
  • CaixaBank ha condonat durant l’estat d’alarma el lloguer dels habitatges de la seva propietat a 4.600 famílies.
  • L’entitat, a través del seu programa d'Acció social, ha intensificat les seves accions de suport a col·lectius vulnerables, canalitzant ajudes de la Fundació “la Caixa” cap a centenars d'entitats socials assistencials, en particular als menjadors socials, i amb iniciatives de voluntariat a distància.
  • Molt rellevant ha estat la col·laboració amb la Fundació “la Caixa” i els Bancs d'Aliments en l'acció “Cap llar sense aliments”, iniciada l'1 d'abril, que ha aconseguit recaptar 2,4 milions d'euros, als quals la Fundació ha afegit 1 milió d'euros addicional. Aquest import s'ha distribuït entre 54 Bancs d'Aliments provincials, la qual cosa els ha permès adquirir 3.600 tones de productes bàsics per alimentar a desenes de milers de persones en situació precària.
  • A més, VidaCaixa i SegurCaixa Adeslas han contribuït amb més de 8,5 milions d’euros a la constitució d’un fons solidari que assegura el personal sanitari (700.000 persones) de manera gratuïta.

A Portugal, BPI ha dut a terme mesures similars, adaptades a les circumstàncies de la societat i l’economia lusitanes.

Així mateix, CaixaBank ha rebut el premi “Excel·lència en Lideratge a l’Europa Occidental 2020” que atorga la revista britànica Euromoney pel seu compromís amb les persones i la societat en resposta a la crisi de la COVID-19.

 

NOTÍCIES RELACIONADES