Nota de premsa

CaixaBank obté un benefici atribuït de 707 milions en el primer trimestre, un 21,9% més, en base comparable

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, en la presentació de resultats

• El creixement dels resultats es basa en el sòlid negoci de l'entitat en crèdits i en productes d'estalvi a llarg termini, en la disminució de despeses per les sinergies derivades de la fusió, que porten a un creixement del marge d'explotació (+5,4%), i en la reducció de les dotacions per a insolvències (-23,2%) i altres dotacions a provisions (-37,7%).

• Persisteix la fortalesa comercial i financera de l'entitat malgrat la volatilitat dels mercats i la incertesa per la invasió d'Ucraïna. Els recursos de clients arriben a 619.892 milions d'euros, mantenint-se estables en el trimestre. Destaquen els 1.208 milions en subscripcions netes de productes d'estalvi a llarg termini.

• La nova producció d'hipoteques i crèdit al consum a Espanya millora un 14% i un 18% interanual, respectivament, on la d'hipoteques assoleix els 2.122 milions d'euros, després d'una forta pujada en el mes de març. A més, la nova producció de crèdits a pimes s'incrementa un 22%.

• Significativa evolució interanual de la nova producció de les assegurances MyBox impulsada pels productes de no vida (+71%).

• Gonzalo Gortázar, conseller delegat de l'entitat, ha assenyalat que “després d'haver completat pràcticament el 90% de les integracions d'oficines i de sortides d'empleats previstes, podem focalitzar-nos cada cop més en el creixement del negoci”.

• La morositat es redueix al 3,5% en l'últim trimestre i la taxa de cobertura puja al 65%, després de la caiguda de 272 milions d'euros de dubtosos, fet que demostra la gestió adequada del risc des de la integració.

• En el primer trimestre, s'ha constituït un fons col·lectiu per import de 214 milions d’euros per reflectir l'impacte estimat derivat del canvi d'escenari macroeconòmic davant el conflicte a Ucraïna.

• La solvència i la liquiditat de l'entitat es reforcen durant el primer trimestre de 2022. La ràtio de capital CET1 se situa en el 13,4% i els actius líquids totals assoleixen els 171.202 milions d'euros a 31 de març.

El Grup CaixaBank va obtenir un benefici atribuït de 707 milions d'euros en el primer trimestre del 2022, un 21,9% més, amb perímetres homogenis, respecte al mateix període de l'exercici anterior. Així mateix, el resultat comptable augmenta un 37,6% sense incloure els efectes extraordinaris derivats de la fusió amb Bankia.

Tenint en compte els impactes generats per la integració, el resultat cau un 85,2% en taxa interanual, ja que en el primer trimestre del 2021 el resultat va ser de 4.786 milions d'euros, que incloïa una aportació positiva neta a efectes comptables de 4.300 milions pel fons negatiu de comerç o badwill i el registre de 28 milions de despeses extraordinàries netes d'impostos.

En els tres primers mesos de l'any, CaixaBank ha aconseguit consolidar la seva fortalesa comercial i financera malgrat la volatilitat dels mercats i la incertesa per la invasió d'Ucraïna, amb una evolució molt positiva de la concessió de nou crèdit i de captació d'estalvi a llarg termini, especialment, fons d'inversió i assegurances. A més, s'ha produït una significativa evolució interanual de la nova producció de les assegurances MyBox impulsada pels productes de no vida (+71%).

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha assenyalat que “després d'haver completat pràcticament el 90% de les integracions d'oficines i de les sortides d'empleats previstes, podem focalitzar-nos cada cop més en el creixement del negoci”.

Gortázar ha subratllat, novament, l'aposta de l'entitat per la inclusió financera ja que “CaixaBank disposa de la xarxa comercial més extensa del sector i és l'única entitat bancària en 471 poblacions a tancament de març i té presència en més de 2.200 municipis a Espanya”.

“El 2022 esperem consolidar el nostre creixement i seguir donant suport a l'economia de la mà dels nostres clients, en el primer any del Pla Estratègic que presentarem el 17 de maig i que definirà el rumb i la velocitat de l'entitat per als pròxims tres anys”, ha afegit el conseller delegat de l'entitat.

Compte de resultats comparable amb perímetres homogenis

Prenent com a referència el compte de resultats proforma que suma els resultats de CaixaBank i Bankia en el primer trimestre del 2021, a efectes de comparativa i sense tenir en compte els extraordinaris de la fusió, el benefici creix un 21,9% en taxa interanual des dels 580 milions de gener-març de l'any passat als esmentats 707 milions de l'actual exercici.

Aquesta evolució del resultat es basa en el creixement del marge d'explotació (+5,4%), així com en la reducció el 2022 de les dotacions per a insolvències (-23,2%) i altres dotacions a provisions (-37,7%).

Els ingressos core se situen en 2.761 milions d'euros, amb un lleuger descens de l'1,7%, marcat, essencialment, per la caiguda del marge d'interessos (-5,4%) respecte al mateix període del 2021 per l'entorn de tipus d'interès negatius. Per bé que respecte al trimestre anterior el marge d'interessos disminueix només un 0,6%.

Respecte als ingressos per comissions, aquests creixen fins als 969 milions d'euros, un 2,9% més respecte al primer trimestre del 2021 encara que les comissions bancàries recurrents disminueixen un 3,3%, impactades, entre altres raons, per la unificació dels programes de fidelització de clients.

Les comissions per comercialització d'assegurances s'incrementen un 2,3% i les associades a la gestió de productes d'estalvi a llarg termini (fons d'inversió, plans de pensions i unit linked) pugen un 10,3%.

Per la seva banda, els resultats d'entitats valorades pel mètode de la participació baixen (-43,1%) després de la desinversió en l'entitat austríaca Erste Bank i la no atribució dels seus resultats amb posterioritat al tercer trimestre del 2021, així com per la presa de control de Bankia Vida a finals del 2021 i la seva integració global a partir de gener del 2022.

En el compte proforma, destaca la reducció de les despeses d'administració i amortització recurrents del 4,3%, fet que reflecteix la captura de sinergies de costos derivats la fusió. En aquest sentit, les despeses de personal s'han reduït un 5,3% i les despeses generals, un 7,2%.

A més, en el primer trimestre de l'any s'ha constituït un fons col·lectiu per import de 214 milions per reflectir l'impacte estimat derivat del canvi d'escenari macroeconòmic davant el conflicte a Ucraïna. D'altra banda, el fons COVID-19 se situa en 1.196 milions a tancament del trimestre (1.395 milions a tancament del 2021), donada la més gran visibilitat sobre la situació dels clients que van comptar amb mesures de suport durant la pandèmia. El cost del risc (últims 12 mesos) se situa en el 0,23%.

Crèdits i recursos en nivells estables malgrat la volatilitat dels mercats

Els indicadors d'activitat es mantenen estables en el trimestre, amb el crèdit a la clientela bruta que assoleix els 353.404 milions d'euros i els recursos de clients que se situen en 619.892 milions d'euros malgrat la volatilitat dels mercats.

Amb relació a l'evolució de la cartera, el saldo de crèdit per a l'adquisició d'habitatge (-0,8% durant el trimestre) segueix marcat per l'amortització de la cartera, per bé que amb una recuperació de la nova producció respecte a trimestres anteriors.

La nova producció d'hipoteques i crèdit al consum a Espanya millora un 14% i18% interanual, respectivament, on la d'hipoteques assoleix els 2.122 milions d'euros, després d'un mes de març de forta activitat en concessions i pel llançament de MyHome, un complet paquet de solucions per a la llar, tant de finançament per a la compra i millora de l'habitatge com per a la seva protecció. Juntament amb el dinamisme del negoci hipotecari, en el primer trimestre es va registrar una millor evolució del crèdit al consum, en què els nivells de nova producció ja permeten compensar els venciments de la cartera. D'aquesta manera, el saldo ha crescut en tres mesos un 0,6%. També destaca la bona evolució del finançament a empreses, que s’incrementa un 0,8% en el trimestre i el crèdit al sector públic (+5,4% en el trimestre). A més, la formalització de crèdits a pimes s'incrementa un 22%.

D'altra banda, els actius sota gestió se situen en 152.823 milions d'euros. L'evolució en el trimestre      (-3,3%) ve marcada, essencialment, pel comportament desfavorable dels mercats. Sense l’efecte mercat, puja un 0,1%.

En canvi, les subscripcions netes en productes d'estalvi a llarg termini han assolit els 1.208 milions d'euros durant el trimestre i la quota combinada (29,6%) puja 13 punts bàsics respecte al desembre, cosa que demostra la fortalesa comercial de l'entitat.

Adequada gestió del risc després de la integració

Les dades del primer trimestre mostren, a més, una adequada gestió del risc, que ha permès mantenir continguda la morositat i reforçar la taxa de cobertura. Així, la ràtio de morositat se situa en el 3,5% a finals del primer trimestre, per sota del 3,6% en què se situava a tancament de l'exercici 2021, i la taxa de cobertura repunta des del 63% al 65%, gràcies a la caiguda de dubtosos.

En concret, els saldos dubtosos se situen en 13.361 milions d'euros a finals de març, amb una caiguda de 272 milions en el trimestre. Per la seva banda, la cartera d'adjudicats nets disponibles per a la venda a Espanya és de 2.223 milions d'euros, amb una caiguda en el trimestre de 56 milions d'euros després d'haver-se realitzat vendes d'immobles per import de 260 milions d'euros.

Capital i liquiditat en nivells òptims

CaixaBank també ha reforçat en el primer trimestre els seus nivells de capital i liquiditat. D'aquesta manera, la ràtio de capital Common Equity Tier 1 (CET1) se situa el 13,4% (13,2% sense aplicació dels ajustos transitoris d'IFRS9), i la ràtio MREL total proforma arriba al 26,5%, complint així amb el nivell exigit per al 2024. L'entitat va fer a l'abril dues emissions d'instruments de deute senior non-preferred (SNP), una de 500 milions de lliures esterlines i una altra de 1.000 milions d'euros ja incloses en aquesta visió proforma.

El 20 d'abril, CaixaBank va abonar als seus accionistes un import de 0,1463 euros per acció en concepte de dividend ordinari amb càrrec als beneficis de l'exercici 2021, després de l'aprovació per part de la Junta General d'Accionistes celebrada el 8 d'abril. Aquesta distribució de dividend arriba a 1.179 milions d'euros, import que equival al 50% del benefici net consolidat del 2021, ajustat pels impactes extraordinaris relacionats amb la fusió.

Els actius líquids totals se situen en 171.202 milions d'euros, amb un creixement de 2.854 milions d'euros en el trimestre. El Liquidity Coverage Ratio del Grup (LCR) a 31 de març del 2022 és del 315%, mostrant una folgada posició de liquiditat (325% LCR mitjana últims 12 mesos), molt per damunt del mínim requerit del 100%. El saldo disposat de la pòlissa del BCE a 31 de març del 2022 arriba a 80.752 milions d'euros corresponents a TLTRO III.

Compromís d'atenció personalitzada a la gent gran

Durant el primer trimestre del 2022, CaixaBank ha potenciat l'atenció personal en reafirmar el seu compromís amb el col·lectiu sènior amb la posada en pràctica d'una desena d'iniciatives, entre les quals destaquen la creació d'un equip de 2.000 consellers sènior, l'ampliació de l'horari de caixa en oficines i el reforç de tots els seus canals de comunicació amb aquests clients.

L'entitat estén així l'oferta global de productes i serveis que ja tenia per a aquest col·lectiu, amb l'objectiu d'oferir un servei excel·lent i de mantenir el seu lideratge en aquest àmbit, en què compta amb més de quatre milions de clients. En aquest sentit, va ser la primera entitat a Espanya amb assessors especialitzats per a gent gran.

Addicionalment, les sucursals s'han reforçat amb 1.449 persones més per prestar suport als clients sènior i als procedents de Bankia amb els serveis i eines de CaixaBank durant la integració operativa.

Suport a la població ucraïnesa

CaixaBank ha impulsat també un paquet global de mesures per ajudar a la població civil afectada per la invasió d'Ucraïna. S'ha activat en tota la seva xarxa d'oficines a Espanya un protocol especial per a l'atenció a les persones desplaçades que han sol·licitat acollida com a refugiats, amb un producte específic de serveis bàsics per a situacions de vulnerabilitat -el Compte Social de CaixaBank-, un servei de traducció simultània per a la comunicació amb els gestors i mesures per fer possible la comprensió de documents i contractes.

Així mateix, la població ucraïnesa té a CaixaBank diversos serveis gratuïts, com l'ús de la xarxa de caixers amb targetes de bancs ucraïnesos i l'enviament de transferències a Ucraïna i a països limítrofs, on els civils es refugien al sortir del país: Moldàvia, Romania, Hongria, Eslovàquia i Polònia.

També ha posat en marxa una plataforma per canalitzar, sense cap cost, aportacions de qualsevol persona interessada a col·laborar a entitats humanitàries de prestigi reconegut. Fins al moment, s'han canalitzada donacions per import de més de quatre milions d'euros amb aquesta iniciativa.

Igualment, l'entitat està impulsant entre els seus empleats una campanya de recollida de fons a favor d'Ucraïna, amb el compromís de fer una aportació que iguali la quantitat reunida per la plantilla. Els fons són gestionats per l'Associació de Voluntaris de CaixaBank, que també s'està mobilitzant per prestar suport a les ONG en tot allò que necessitin.

Vídeo total del CEO de CaixaBank, Gonzalo Gortázar

Àudio del CEO de CaixaBank, Gonzalo Gortázar

Vídeo compactat de recursos