Nota de premsa

CaixaBank guanya 3.145 milions d'euros el 2022, un 29,7% més en base comparable, gràcies a la fortalesa comercial i les sinergies de la integració

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
José Ignacio Goirigolzarri i Gonzalo Gortázar, president i conseller delegat de CaixaBank respectivament.

• El benefici atribuït baixa un 39,8% a causa dels impactes comptables extraordinaris que van afectar l'any anterior per la fusió amb Bankia.

• El Consell d'Administració de CaixaBank ha acordat proposar a la Junta d'Accionistes el pagament d'un dividend de 0,23 euros per acció amb càrrec al 2022, un 58% més que l'any anterior, i que representa un payout del 55%, a abonar durant el segon trimestre del 2023.

• El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha destacat que l'entitat va tancar l'any amb una fortalesa financera més gran i una sòlida posició de capital, fet que permet abonar als accionistes una retribució de 1.700 milions d'euros, un import que s'eleva a 3.500 milions si se sumen els 1.800 milions del programa de recompra d'accions. “Això ens situa en el camí per aconseguir el nostre objectiu de distribuir fins a 9.000 milions en el període 2022-2024”, ha afirmat.

• Gonzalo Gortázar, conseller delegat, ha assegurat que “a CaixaBank hem completat un any molt positiu en termes de dinamisme comercial, qualitat creditícia i fortalesa financera. Estem especialment satisfets amb el fort creixement de l'activitat, que demostra la nostra capacitat i voluntat de donar suport a l'economia de les famílies i les empreses, i també amb la millora del resultat, que ens permet augmentar substancialment la retribució als nostres accionistes i la nostra contribució a l'Obra Social de la Fundació “la Caixa””.

• El marge d’explotació creix un 19,8%, en perímetres homogenis, en un exercici en què el marge brut s'incrementa un 5,5% i les despeses recurrents es redueixen un 5,6% arran de la consecució de sinergies associades a la integració.

• La cartera de crèdit sa creix un 3,3% fins als 351.225 milions, amb una favorable evolució de la nova producció. La cartera sana d'empreses creix un 7,6%, la de consum ho fa un 4,1% i la d'adquisició d'habitatge repunta un 0,7%.

• La ràtio de morositat se situa en mínims històrics i baixa fins al 2,7%. A més, la ràtio de cobertura assoleix el 74%, després de pujar 11 punts en l’exercici. Bona posició de capital i liquiditat. La ràtio de solvència CET1 se situa en el 12,8% i els actius líquids totals, en 139.010 milions.

• Els bons resultats de l'exercici 2022 i la fortalesa financera permeten a CaixaBank reforçar el seu compromís de donar suport als seus clients i a la societat en general, cosa que es reflecteix en el nou propòsit de marca: ‘Estar a prop de les persones per a tot allò que importa’.

 

El Grup CaixaBank va obtenir un benefici net atribuït de 3.145 milions d'euros el 2022, un 29,7% més que en l'exercici anterior tenint com a base perímetres homogenis, gràcies a la fortalesa comercial i a les sinergies de la integració.

Si es tenen en compte els impactes extraordinaris generats per la integració de Bankia, el resultat baixa un 39,8%, ja que el benefici del 2021 va ser de 5.226 milions d'euros per l'aportació positiva a efectes comptables de 4.300 milions del fons negatiu de comerç o badwill i altres resultats extraordinaris associats a la fusió.

Durant el 2022, any en què s’ha culminat el procés d'integració, CaixaBank ha estat capaç de mantenir el ritme comercial malgrat el context d'incertesa generat arran de la invasió d'Ucraïna, i ha complert els seus objectius financers i d'activitat. A més, la rendibilitat sobre els recursos propis (ROTE) ha pujat fins al 9,8% i la ràtio d'eficiència sense despeses extraordinàries ha millorat fins al 51,9%.

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha afirmat que “2022 ha estat un any d'una enorme rellevància per a CaixaBank. Hem conclòs amb gran èxit el procés d'integració de la fusió del sector financer més gran del nostre país; hem presentat al mercat el nostre primer pla estratègic després de la fusió, un pla que ens ha de guiar durant el període 2022-2024 per aconseguir l'objectiu últim de la nostra integració, que és liderar el procés de transformació del sector financer; i hem posat de llarg el nostre propòsit de marca ‘Estar a prop de les persones per a tot allò que importa’”.

“Mirem al futur amb optimisme i amb una gran ambició. El nostre objectiu és seguir donant suport a la societat, a les famílies i empreses, perquè aquesta és, sens dubte, la millor aportació que podem fer des de CaixaBank per acompanyar i impulsar la transformació de la nostra economia”, ha subratllat Goirigolzarri.

El president de CaixaBank ha posat en valor que l'entitat va tancar l'any amb una fortalesa financera més gran i una sòlida posició de capital, fet que permet abonar als accionistes un dividend de 1.700 milions d'euros, un import que s'eleva a 3.500 milions si se sumen els 1.800 milions del programa de recompra d'accions. “Això ens situa en el camí per aconseguir el nostre objectiu de distribuir fins a 9.000 milions durant el període 2022-2024”, ha indicat.

Per part seva, el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, ha destacat que “a CaixaBank hem completat un any molt positiu en termes de dinamisme comercial, qualitat creditícia i fortalesa financera. Estem especialment satisfets amb el fort creixement de l'activitat, que reflecteix la nostra capacitat i voluntat de donar suport a l'economia de les famílies i les empreses, i també amb la millora del resultat, que ens permet augmentar substancialment la retribució als nostres accionistes i la nostra contribució a l'Obra Social de la Fundació “la Caixa””.

“Vull destacar l'esforç de tota la plantilla de professionals de CaixaBank, que han estat capaços de completar amb gran èxit la integració sense deixar d'oferir un servei de qualitat a tots els nostres clients i augmentar la nostra activitat comercial”, ha assegurat Gortázar.

Compte de resultats comparable amb perímetres homogenis

Els resultats del 2022, que es comparen amb la suma proforma de Bankia i CaixaBank en l'exercici anterior sense tenir en compte els extraordinaris de la fusió, reflecteixen la fortalesa de l'activitat comercial de l'entitat. D'aquesta manera, els ingressos core creixen un 5,8%, fins a 11.997 milions d'euros, impulsats per l'augment del 7,7% del marge d'interessos i del 33,1% dels ingressos i les despeses per contractes d'assegurances, amb uns ingressos per comissions en línia amb l'exercici anterior (+0,6%). Tot això ha compensat els ingressos més baixos en la línia de participades de bancassegurances (-26,2%).

En concret, les comissions bancàries creixen un 1,7% l'any, per bé que les bancàries recurrents mostren una lleugera reducció del 0,3% a causa de l'eliminació de les comissions de custòdia de dipòsits i a la unificació dels programes de fidelització de clients particulars després de la fusió, que ha elevat el nombre de clients que no paguen les comissions de l'operativa bàsica. Mentrestant, les comissions de banca majorista creixen un 20,5%, mostra del bon comportament per més activitat en l'any.

Per part seva, els ingressos per dividends, que es van situar en 163 milions d'euros el 2022 (-15%), inclouen el registre dels dividends de Telefónica i BFA per 69 i 87 milions, respectivament. A més, els resultats atribuïts d'entitats valorades pel mètode de la participació, amb 264 milions el 2022, baixen un 39,5% en taxa interanual, afectats, entre altres factors, per canvis de perímetre després de la venda d'Erste Group Bank i la consolidació global de Bankia Vida. Mentrestant, pugen els ingressos d'operacions financeres (+47%).

Pel que fa a l'evolució del marge brut, s'incrementa un 5,5% en l'exercici, fins a 11.594 milions d'euros, i les despeses d'administració i amortització recurrents es redueixen un 5,6% en taxa interanual arran de la consecució de sinergies associades a la integració de Bankia, fet que permet un creixement del 19,8% en el marge d'explotació.

El 2022 l'entitat ha culminat el procés de sortides voluntàries de professionals en el marc de l'acord laboral, cosa que queda reflectit en una caiguda del 8,1% de les despeses de personal en el conjunt de l'exercici 2022.

D'altra banda, el compte de resultats recull diferents contribucions i taxes meritades durant l'exercici, que inclou, entre d'altres, la contribució de 407 milions al Fons de Garantia de Dipòsits (FGD) durant el quart trimestre o l'aportació de 159 milions al Fons Únic de Resolució (FUR) en el segon.

Dinamisme comercial en un entorn d'incertesa

CaixaBank ha reforçat durant l'exercici 2022 el seu dinamisme comercial, malgrat el context d'incertesa, en tots els canals a través dels que desenvolupa la seva activitat (des de la xarxa d'oficines més extensa d'Espanya a canals remots o digitals, com inTouch, CaixaBankNow i imagin) i gràcies a una àmplia oferta de productes i serveis dissenyada per respondre a les necessitats de cada tipus de client.

Durant l'exercici 2022, s'ha registrat un creixement del crèdit tant en clients particulars com empreses, amb una alça de la cartera de crèdit sana (s'exclouen els saldos dubtosos) del 3,3%, fins als 351.225 milions d'euros. En concret, la cartera sana d'empreses creix en l'any un 7,6%, la de consum ho fa un 4,1% i la d'hipoteques repunta un 0,7%.

Durant l'exercici 2022, s'ha més que duplicat la concessió d'hipoteques a Espanya (+108%), fins a situar-se en 14.299 milions d'euros, gràcies a MyHome, l'ecosistema de solucions de CaixaBank amb tot el que calgui per a la llar. En crèdit hipotecari, CaixaBank manté la seva aposta pels préstecs a tipus fix, com a element que dona seguretat al client del que pagarà durant tota la vida del préstec. En el conjunt del 2022, més del 90% dels contractes per a adquisició d'habitatge s'ha formalitzat a tipus fix.

En crèdit al consum a Espanya, el nou finançament ha assolit els 10.235 milions d'euros en el conjunt de l'any, cosa que representa un augment del 16% respecte al 2021. En finançament a empreses, la nova producció és de 41.560 milions d'euros, després de créixer un 23%, impulsat per un model caracteritzat per l'especialització i la proximitat al teixit empresarial.

Respecte a la gestió del passiu, sense tenir en compte l'impacte negatiu del mercat en els productes d'estalvi a llarg termini, els recursos creixen un 1,1%, atès que CaixaBank ha aconseguit una captació neta de recursos per import de 6.888 milions d'euros. A tancament de l'exercici, els recursos de clients se situen en 609.133 milions d'euros, amb una caiguda de l'1,7% en el conjunt de l'any en considerar l'impacte de la volatilitat dels mercats.

Els actius sota gestió assoleixen els 144.832 milions d'euros. La seva evolució anual (-8,3%) s'ha vist afectada, essencialment, pel comportament desfavorable dels mercats, per bé que durant l'últim trimestre de l'exercici recuperen una evolució positiva en créixer un 0,5%. L'entitat, líder en captacions, ha aconseguit en l'any unes subscripcions netes de 3.730 milions d'euros en productes d'estalvi a llarg termini, cosa que ha permès elevar la seva quota de mercat en 25 punts bàsics en l'any, fins al 29,7%.

En concret, en els actius sota gestió, el patrimoni gestionat en fons d'inversió, carteres i sicav (101.519 milions d'euros) es redueix un 7,8% l'any, però creix un 0,7% durant el quart trimestre. En els plans de pensions (43.312 milions d'euros), malgrat un descens del 9,6% en l'any, es manté estable durant l'últim trimestre.

Reducció de la morositat i millora de la cobertura

Durant el 2022, CaixaBank ha fet importants esforços en la gestió dels saldos dubtosos, que descendeixen fins als 10.690 milions d'euros després de la bona evolució dels indicadors de qualitat d'actiu i la gestió activa de la morositat recolzada per vendes de carteres. D'aquesta manera, els saldos dubtosos cauen en 2.943 milions d'euros l'any i en 952 milions durant el trimestre.

D'aquesta manera, la ràtio de morositat es redueix a tancament del 2022 fins al 2,7%, mínim històric i gairebé un punt per sota del nivell de desembre del 2021 (3,6%), amb reducció de la ràtio en tots els segments de crèdit.

Al mateix temps, els fons per a insolvències se situen a tancament de l'any en 7.867 milions d'euros, la ràtio de cobertura s'incrementa fins al 74%, fet que suposa 11 punts més que un any abans (63%) i el cost del risc dels últims 12 mesos es manté en el 0,25%.

Elevats nivells de liquiditat i capital

CaixaBank ha aconseguit tancar l'exercici 2022 amb uns elevats nivells de liquiditat i de solvència, reflex de la fortalesa del balanç del Grup. Els actius líquids totals se situen en 139.010 milions d'euros a tancament de l'exercici. A més, el Liquidity Coverage Ratio (LCR) del Grup a 31 de desembre del 2022 és del 194%, cosa que mostra una folgada posició de liquiditat, molt per damunt del nivell mínim requerit del 100%.

Respecte al saldo disposat de la pòlissa del BCE a 31 de desembre del 2022, puja fins als 15.620 milions d'euros corresponents a TLTRO III. Durant el 2022, s'ha amortitzat un saldo de TLTRO III de 65.132 milions, dels quals 13.495 milions corresponen a amortitzacions ordinàries i 51.637 milions a amortitzacions anticipades.

En capital, la ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) va tancar l'any el 12,8% (12,5% sense aplicació dels ajustos transitoris d'IFRS9), després de l'impacte extraordinari del programa de recompra d'accions (Share buy-back) per import de 1.800 milions dut a terme el 2022 (-83 punts bàsics). Cal destacar que l'entitat va aconseguir una generació orgànica de capital de 117 punts bàsics en l'any.

Al seu torn, la ràtio MREL sobre APRs se situa en el 26%, complint folgadament amb el nivell exigit per al 2024.

Increment del dividend per acció

El Consell d'Administració de CaixaBank ha acordat proposar a la Junta General d'Accionistes el pagament d'un dividend de 0,2306 euros per acció amb càrrec al 2022, fet que suposa un increment del 58% davant els 0,1463 euros de l'exercici anterior. Aquesta remuneració, que s'abonarà durant el segon trimestre, representa un payout del 55%, en línia amb la política que es va aprovar per a aquest any de repartir entre el 50% i el 60% dels beneficis.

Aquest dividend reverteix directament a la societat, atès que els dos principals accionistes són Fundació “la Caixa” i l'Estat, a través del FROB. A més, l'entitat compta amb 617.800 petits accionistes.

El Consell ha aprovat igualment la Política de Dividends per a l'exercici 2023, consistent en una distribució en efectiu d'entre el 50% i el 60% del benefici net consolidat, que s'abonarà en un únic pagament l'abril del 2024, subjecte a l'aprovació final de la Junta General d'Accionistes.

Fortalesa financera per donar suport als clients i la societat

Els bons resultats de l'exercici 2022 i la fortalesa financera permeten a CaixaBank reforçar el seu compromís de donar suport als seus clients i a la societat en general, una cosa que es reflecteix en el nou propòsit de marca: ‘Estar a prop de les persones per a tot allò que importa’. 

CaixaBank compleix una funció social bàsica i seguirà donant suport a la societat en tres grans àmbits: el de les ajudes a clients amb dificultats; el de la inclusió financera i el de les iniciatives socials.

Per aconseguir la inclusió financera de tots els ciutadans, l'entitat té a la seva disposició la xarxa d'oficines més gran del sector a Espanya, amb presència en més de 2.200 municipis (xifra que duplica a la del següent competidor), i és l'única entitat bancària amb sucursal en 470 poblacions, atès que està compromesa a no abandonar cap població on ara estigui present.

En concret, compta amb 3.818 sucursals per a clients particulars. A més, CaixaBank disposa de la xarxa de caixers més extensa del país, amb 11.608 terminals tots ells adaptats per a l'ús de llibretes i d'ús senzill per a clients sèniors, i ofereix també un servei de 17 ofimòbils, que presten servei en 626 municipis.

També dins el marc del compromís amb la inclusió financera i social, l'entitat disposa des del 2014 d'un compte social, sense comissions, per a les persones que tenen ingressos molt baixos i es troben en situació d'especial vulnerabilitat, que amplia els avantatges del compte bàsic.  A més, compta amb el banc de microcrèdits més gran d'Europa, MicroBank, i ha implementat importants mesures en el marc del seu compromís amb el col·lectiu sènior.

Com a reforç del suport als seus clients i a tota la societat, CaixaBank va ser la primera entitat a comprometre's a aplicar les noves mesures de suport als hipotecats amb dificultats aprovada el mes de novembre passat.

Vídeo total del presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri (en castellà)

Vídeo total del CEO de CaixaBank, Gonzalo Gortázar

Àudio del president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri (en castellà)

Àudio del CEO de CaixaBank, Gonzalo Gortázar

Vídeo compactat de recursos

Videonotícia