Nota de premsa

CaixaBank guanya 1.573 milions durant el primer semestre, un 17,1% més en base comparable, gràcies al fort augment de l’activitat comercial i les sinergies de la integració

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, en la presentació de resultats

• L’elevada activitat comercial ha permès que els ingressos per serveis compensin la caiguda del 3,6% del marge d’interessos i es mantingui estable el conjunt dels ingressos.

• El creixement dels resultats es basa, a més, en la disminució en un 5,6% de les despeses recurrents per les sinergies de la fusió i la reducció del 16,8% de les dotacions per a insolvències.

• Fruit de tot això, la rendibilitat ROTE s’ha situat en el 7,9%, en línia amb l'obtinguda durant el mateix període de 2021 (8%).

• La cartera de crèdit sana augmenta un 3,2% durant l’any, gràcies a l’important increment de la nova producció. La producció d’hipoteques creix un 58%, en termes interanuals, fins a assolir un volum de 5.928 milions d’euros. En empreses, la cartera puja un 5% durant l’any i la quota de mercat millora fins al 23,9%.

• Els recursos de clients es mantenen estables durant l’any, 624.087 milions d’euros (+0,7%), malgrat les caigudes de valoració resultants de la volatilitat dels mercats. Durant el semestre, destaquen les entrades netes per valor de 19.976 milions d’euros entre dipòsits, assegurances d’estalvi i actius sota gestió. La quota de fons d’inversió puja 27 punts bàsics l’any, fins al 24,8%.

• En l’activitat asseguradora, es manté la dinàmica positiva en les solucions de protecció per al client. L’oferta MyBox concentra la nova producció del semestre, amb creixements del 25% en primes d’assegurances vida-risc i del 44% en pòlisses no de vida.

• Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, ha assenyalat que “estem molt satisfets amb el fort creixement de l’activitat comercial, que reflecteix la nostra capacitat i voluntat de donar suport a l’economia de les famílies i les empreses”.

• La ràtio de morositat s’ha reduït amb força del començament d’any ençà, fins a situar-se en el 3,2%, el nivell més baix des del desembre del 2008 (3,6% a finals del 2021), amb una millora de la ràtio de cobertura, que arriba al 65%. A més, els saldos dubtosos baixen un 8,9%.

• Còmodes nivells de capital i liquiditat. La ràtio CET 1 se situa en el 12,4%, molt per sobre del mínim requerit, després de deduir l’impacte total del programa de recompra d’accions, que està en fase d’execució i que pot pujar a un màxim de 1.800 milions d’euros. D’altra banda, els actius líquids totals se situen en 162.847 milions.

El Grup CaixaBank ha obtingut un benefici atribuït de 1.573 milions d’euros durant el primer semestre del 2022, un 17,1% més respecte del mateix període de l’exercici anterior prenent com a base perímetres homogenis. Així mateix, el resultat comptable augmenta un 23,1% sense incloure els efectes extraordinaris derivats de la fusió amb Bankia.

El creixement dels resultats es basa en una forta activitat comercial, que permet compensar la reducció del marge d’interessos amb ingressos per serveis, i també en la reducció de costos per les sinergies de la fusió i les dotacions més baixes a provisions.

Tenint en compte els impactes generats per la integració, el resultat cau un 62,4% en taxa interanual, ja que durant el primer semestre del 2021 el resultat va ser de 4.181 milions d’euros, que incloïa una aportació positiva a efectes comptables de 4.300 milions pel fons negatiu de comerç o badwill.

Al final del primer semestre, el Grup CaixaBank assoleix els 704.505 milions d’euros d’actiu total, aferma el seu lideratge en el mercat domèstic i consolida la seva fortalesa en el balanç i en l’àmbit financer i comercial. En aquest context, la rendibilitat (ROTE a 12 mesos sense extraordinaris de la fusió) arriba al 7,9% i la ràtio d’eficiència se situa en el 56,1%.

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha subratllat que “hem completat un primer semestre molt positiu, combinant la fase final del procés d’integració amb Bankia amb un fort creixement de la nostra activitat comercial”, i ha posat en valor que “mostra d’aquesta fortalesa és que la nova producció en hipoteques ha crescut un 58%, el finançament al consum ha pujat un 21% i la nova producció de crèdits a empreses i banca corporativa un 57%, alhora que en recursos de clients, i malgrat la volatilitat dels mercats, hem aconseguit atreure 20.000 milions d’euros en subscripcions netes en assegurances, actius sota gestió i dipòsits”.

“Estem molt satisfets amb el fort creixement de l’activitat comercial, que reflecteix la nostra capacitat i voluntat de donar suport a l’economia de les famílies i les empreses”. “Som plenament conscients que això és especialment necessari en el context actual d’incertesa econòmica, i continuarem estant al costat dels clients sempre que ho necessitin”, ha afegit el conseller delegat de CaixaBank.

Compte de resultats comparable amb perímetres homogenis

Els resultats del primer semestre, que es comparen amb la suma proforma de Bankia i CaixaBank durant el mateix període de l’any anterior sense tenir en compte els extraordinaris de la fusió, mostren estabilitat dels ingressos malgrat el descens del marge d’interessos (-3,6%) derivat de l’entorn de tipus d’interès negatius fins a mitjan semestre.

Els ingressos per dividends baixen un 13,5% fins als 131 milions d’euros i inclouen, sobretot, els abonats per Telefónica i BFA per 38 i 87 milions d’euros, respectivament (51 i 98 milions d’euros el 2021). Els resultats d’entitats valorades pel mètode de la participació baixen un 48,4% després de la venda d’Erste Group Bank, mentre que els ingressos d’operacions financeres s’incrementen.

Les comissions bancàries recurrents es mantenen estables (+1,1%, interanual) a causa, principalment, d’una transaccionalitat més alta i al creixement de les operacions de mitjans de pagament, que compensen la caiguda d’ingressos derivada de la unificació dels programes de Bankia i CaixaBank de fidelització de clients (prestació gratuïta de l’operativa financera més habitual).

A més, durant el primer semestre l’entitat va aconseguir reduir les despeses d’administració i amortització recurrents un 5,6% interanual per les sinergies de la fusió. Els costos de personal disminueixen un 7,5% per la sortida voluntària de professionals per l’Acord Laboral.

Aquesta estabilitat en el conjunt dels ingressos complementada amb la reducció de les despeses ha donat lloc a un augment del marge d’explotació sense extraordinaris del 10%. Aquest creixement s’eleva al 17,1% en el cas dels beneficis després que es reduïssin un 16,8% les provisions per a insolvències, fins als 376 milions d’euros.

CaixaBank manté un fons col·lectiu de provisions romanent per un import de 1.257 milions d’euros, per fer front a les conseqüències que pugui tenir l’incert escenari macroeconòmic actual, especialment desfavorable a causa de la pandèmia i la invasió d’Ucraïna per part de Rússia.

No obstant això, fins al moment, la qualitat del balanç de CaixaBank millora trimestre rere trimestre. La ràtio de morositat, que es redueix amb força del començament d’any ençà, ha tancat el semestre en el 3,2%, el nivell més baix des del desembre del 2008, respecte del 3,6% del tancament del 2021 i el 3,5% del març passat. Els fons per a insolvències se situen al tancament del juny en 8.126 milions d’euros i la ràtio de cobertura s’incrementa fins al 65% (8.625 milions i 63% al tancament del 2021, respectivament).

Els saldos dubtosos baixen fins als 12.424 milions d’euros després de la bona evolució dels indicadors de qualitat d’actiu i la gestió activa de la morositat. Es redueixen 1.209 milions d’euros l’any i 937 milions durant el trimestre. Amb tot això, el cost del risc dels últims 12 mesos s’ha situat en el 0,23%.

Intensa activitat en assegurances i en concessió de crèdit

En l’àmbit comercial, ha destacat durant el semestre la positiva evolució de la producció d’assegurances, ajudada per l’oferta de productes MyBox, que s’ha reflectit en un creixement interanual del 25% en les primes d’assegurances vida-risc i del 44% en les pòlisses no de vida.

També ha tingut un creixement important la nova producció d’hipoteques (+58%, interanual), que ha arribat als 5.928 milions d’euros, amb un últim trimestre rècord que ha assolit un volum de 3.806 milions. Així mateix, la nova producció de finançament al consum augmenta un 21%, fins als 5.142 milions, i la nova producció de crèdits a empreses i banca corporativa creix un 57% interanual.

Amb aquesta puixança en les noves concessions, el saldo de crèdit sa (excloent-ne els saldos dubtosos) se situa en 351.012 milions, amb un creixement del 3,2% durant l’any i del 3% durant el trimestre. Destaca el creixement en hipoteques del 0,4% durant el trimestre per primera vegada des de fa almenys deu anys. El crèdit al consum creix un 2,6% respecte del desembre i un 1,9% durant el trimestre. També destaca la bona evolució del finançament a empreses (+5% i +4,2%, respectivament). Al tancament del semestre, la quota de mercat en crèdit a empreses a Espanya assoleix el 23,9%, després d’augmentar 13 punts bàsics des del desembre.

Així mateix, el 23% de l'import total de crèdit concedit amb aval de l'ICO ja ha estat amortitzat o cancel·lat. De l'import restant, un 85% ja ha finalitzat el període de carència. Del saldo total inicialment concedit, un 3,7% està classificat com morositat.

D’altra banda, els recursos de clients pugen a 624.087 milions d’euros el 30 de juny (+0,7% l’any), impactats per l’estacionalitat habitual positiva de l’estalvi a la vista a finals del segon trimestre i la volatilitat dels mercats en unit linked i actius sota gestió.

Els actius sota gestió se situen en 145.324 milions d’euros. L’evolució (-8% l’any i -4,9% durant el trimestre) ve marcada pel comportament desfavorable dels mercats. Malgrat tot, s’han produït entrades netes per valor de 19.976 milions d’euros entre dipòsits, assegurances d’estalvi i actius sota gestió. La quota de fons d’inversió puja 27 punts bàsics l’any fins al 24,8%.

Còmoda posició de liquiditat i capital

Els actius líquids totals se situen en 162.847 milions d’euros i el Liquidity Coverage Ràtio del Grup (LCR) a 30 de juny és del 312%, cosa que mostra una sobrada posició de liquiditat, molt per sobre del mínim regulatori requerit del 100%.

La ràtio de solvència CET1 és del 12,4% (12,2% sense aplicar-hi els ajustos transitoris d’IFRS9). Aquesta xifra, que també està per sobre del mínim requerit, està per sota del 13,1% del tancament del 2021 per la deducció total del programa de recompra d’accions, que està en execució i que pot assolir un màxim de 1.800 milions d’euros. No obstant això, aquesta ràtio ha tingut un creixement orgànic durant el període de 62 punts bàsics.

Tal com es va publicar el 25 de juliol, s’han recomprat 296.177.680 accions i s’ha arribat als 947.492.930 euros de Share BuyBack executat, un 52,6% del màxim autoritzat.

Referent europeu en sostenibilitat

Dins del nou Pla Estratègic 2022-2024, CaixaBank ha establert com una prioritat estratègica ser referent a Europa en sostenibilitat, per a la qual cosa ha fixat com a objectiu mobilitzar 64.000 milions d’euros en finances sostenibles que impulsin la transició de les empreses i la societat.

En aquesta línia, l’entitat ha estat líder en finançament sostenible a Europa durant el primer semestre de l’any, segons la classificació de Refinitiv, que situa el banc en la primera posició del rànquing EMEA Top Tier Green & ESG-Linked Loans. Igualment, CaixaBank s’ha col·locat al capdavant del finançament verd a Europa durant el primer semestre, segons la League Table Green Use of Proceeds Top Tier Lender de Bloomberg, una de les agències d’informació financera més prestigioses.

Vídeo total del CEO de CaixaBank, Gonzalo Gortázar

Àudio del CEO de CaixaBank, Gonzalo Gortázar

Vídeo compactat de recursos