Nota de premsa

CaixaBank augmenta el seu benefici un 53,4 %, fins als 1.488 milions, amb 11.346 milions més de recursos gestionats a Espanya

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank

• CaixaBank aconsegueix el benefici trimestral més gran de la seva història: 649 mi-lions entre juny i setembre, un 48,7% més que el trimestre anterior.
• La contribució a resultats del negoci de BPI des que es va integrar al febrer puja a 180 milions (103 milions el tercer trimestre del 2017).
• Els recursos de clients s’incrementen en 46.119 milions respecte al tancament de l’any 2016, fins arribar als 350.014 milions (34.773 milions procedents de BPI).
• L’entitat manté el lideratge en banca retail a Espanya, amb una quota de penetració com a primera entitat del 26,7 % (+100 punts bàsics els últims dotze mesos), i la primera posició en nòmines domiciliades (26,6 %) i en assegurances, plans i fons per recursos gestionats (21,8 %).

  •  El marge d’interessos creix un 15,2 %, fins als 3.550 milions (+6,5 % sense BPI); les comissions se situen en els 1.867 milions (+20,8 %, +8,2 % sense BPI); i els ingressos i despeses emparats per contractes d’assegurança augmenten un 65,9 %, fins als 354 milions.
  •  El marge brut arriba als 6.491 milions d’euros. L’increment del 9,3 % respecte dels nou primers mesos de l’any anterior reflecteix la incorporació de BPI i l’increment en la generació d’ingressos del negoci bancari i assegurances.
  •  La ràtio de morositat se situa en el 6,4 %, molt per sota de la mitjana del sector, i la ràtio de cobertura millora fins al 50 % (47 % al tancament de l’exercici 2016).
  • Els actius líquids totals se situen en 71.581 milions. Durant l’exercici s’ha reforçat la posició de liquiditat del Grup, amb una Liquidity Coverage Ratio (LCR) del 213 %, molt per sobre del mínim requerit del 80 %.
  • El ROTE del Grup CaixaBank millora fins al 8 % (+235 punts bàsics en l’any), emparat per la bona evolució del negoci bancari i assegurador de CaixaBank, que assoleix una rendibilitat del 10,5 %.
  • El Grup CaixaBank assoleix una ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded de l’11,7 %, en línia amb el rang fixat al Pla Estratègic, de l’11 %-12 %, i gairebé 3 punts percentuals per sobre dels requeriments del supervisor del 8,75 %.

El Grup CaixaBank, presidit per Jordi Gual i el conseller delegat del qual és Gonzalo Gortázar, va obtenir els nou primers mesos del 2017 un benefici atribuït de 1.488 milions d’euros (+53,4 % respecte del setembre del 2016), el que suposa el millor resultat en la història del Grup en aquest període, i també el benefici trimestral més gran, amb 649 milions.

L’evolució fins al setembre ve marcada per la consolidació per integració global dels resultats de BPI des de febrer, que impacta en els epígrafs principals del compte de resultats, i per la intensa activitat comercial de l’entitat.              

Aquesta fortalesa comercial permet una elevada capacitat de generar ingressos, amb 6.491 milions de marge brut. La seva evolució interanual (+9,3 %) reflecteix la incorporació de BPI i l’increment en la generació d’ingressos bàsics del negoci bancari (marge d’interessos, comissions i ingressos del negoci d’assegurances), que augmenten un 19,4 % al Grup i un 10 % a CaixaBank, i que permeten compensar els resultats més baixos derivats d’actius i passius financers.        

La rendibilitat del Grup CaixaBank millora des del desembre en 235 punts bàsics i se situa en el 8 %, mentre que el ROTE recurrent del negoci bancari i assegurador arriba al 10,5 %, amb un resultat de 1.490 milions els nou primers mesos.      

CaixaBank manté el lideratge en banca retail a Espanya, amb una quota de penetració com a primera entitat del 26,7 % (+100 punts bàsics els últims dotze mesos), i la primera posició en nòmines domiciliades, amb una quota del 26,6 %, i en assegurances, plans i fons per recursos gestionats, amb una quota del 21,8 %.

L’entitat manté el lideratge en banca on-line, amb 5,6 milions de clients, i en banca mòbil, amb 4,1 milions. La tecnologia i la digitalització emparen el model de negoci de CaixaBank, amb 29.500 SmartPC desplegats i 42 milions de signatures digitals.

El marge d’interessos arriba als 3.550 milions (+15,2%)

En un context de tipus d’interès en mínims, el marge d’interessos arriba als 3.550 milions d’euros (+15,2 % respecte del mateix període del 2016), impactat per la incorporació del negoci de BPI, que aporta un 8,7 % de creixement. A CaixaBank el marge d’interessos augmenta un 6,5 %, essencialment per la gestió de l’activitat minorista, amb una forta reducció del cost de l’estalvi al venciment, i l’evolució negativa dels ingressos impactada per la reducció de la rendibilitat de la cartera creditícia i de la cartera de renda fixa per la baixada dels tipus d’interès de mercat.            

Els ingressos per comissions arriben als 1.867 milions d’euros. En la seva evolució (+20,8 %), hi incideix l’aportació de BPI (+12,6 %) i els ingressos derivats de l’activitat comercial de CaixaBank (+8,2 %), que reflecteix una transaccionalitat i uns ingressos associats a operacions de banca d’inversió superiors.  

Les despeses d’administració i amortització recurrents se situen en els 3.343 milions (+11,5 %) i reflecteixen principalment la incorporació de BPI, encara que en perímetre homogeni es mantenen estables. Els dos acords de prejubilacions subscrits el 2017 suposaran un estalvi anual de 104 milions. L’any 2017 s’han registrat 109 milions de costos extraordinaris associats a BPI.      

Els guanys/pèrdues per actius i passius financers i altres es redueixen fins als 287 milions (-60 %); i els ingressos de la cartera de participades augmenten un 11,7 %, fins als 614 milions, reflex, entre altres, de la bona evolució dels resultats que permet absorbir l’impacte de la venda del 2 % de la participació de BPI a BFA (-97 milions atribuïts) registrat el gener abans de la presa de control, i canvis de perímetre.                              

Lideratge en productes d’estalvi a llarg termini

A CaixaBank, l’activitat comercial destaca per un fort creixement del negoci d’assegurances i gestió d’actius. Els actius sota gestió se situen en 86.860 milions d’euros, amb un augment del 6,1 % en l’any.

Com en els últims exercicis, destaca l’increment del patrimoni gestionat en fons d’inversió, carteres i SIMCAV, fins als 60.331 milions d’euros (+6,5 % en l’any), com també l’evolució positiva dels plans de pensions (+5,2 % en l’any), fins als 26.529 milions d’euros.

CaixaBank manté el lideratge en assegurances, plans i fons per recursos gestionats, amb una quota del 21,8 %.

 Al Grup, els recursos totals de clients se situen en els 350.014 milions, amb un augment del 15,2 % (+46.119 milions) el 2017 després de la incorporació de BPI (+11,5 %, 34.773 milions). A CaixaBank, els recursos de clients s’incrementen un 3,7 % el 2017 (+11.346 milions), amb una evolució trimestral positiva (+0,3 %), en un trimestre habitualment marcat per la reducció dels recursos gestionats.    

A CaixaBank, la cartera creditícia bruta es redueix un -1,5 % i la cartera sana, un -1,1 % el 2017. Si no es considera la reducció del finançament a CriteriaCaixa en el procés de la desconsolidació prudencial (amb impacte rellevant en el primer trimestre del 2017), la caiguda de la cartera sana es limita al -0,6 %. D’altra banda, destaca l’evolució positiva del crèdit a empreses ex promotor, amb un increment de l’1,8 % en l’any, i del crèdit al consum, amb un augment del 18,9%.

La ràtio de morositat del Grup se situa en el 6,4 %

La ràtio de morositat del Grup CaixaBank se situa en el 6,4 % (6,9 % el 31 de desembre de 2016), molt per sota de la mitjana del sector, i la ràtio de cobertura de la cartera dubtosa millora fins al 50 % (47 % al tancament del 2016).

Les dotacions per a insolvències se situen en 658 milions (-5,5% respecte del mateix període del 2016 i un -16,0 % en l’evolució trimestral). L’apartat d’altres dotacions a provisions puja a 800 milions i inclou, principalment, el registre de 455 milions associats a prejubilacions (152 i 303 milions el primer i el segon trimestre de l’exercici, respectivament) i 154 milions de sanejament a la Sareb.       

Pel que fa a les clàusules terra, CaixaBank ha pagat la meitat de les, aproximadament, 94.000 reclamacions rebudes que entraven dins de l’àmbit del procediment extrajudicial previst en el Reial Decret Llei 1/2017. Aquests pagaments s’han fet en els casos en què s’ha considerat, després d’una revisió exhaustiva i rigorosa en què ha participat un equip de més de 270 persones, que aquestes clàusules terra, procedents en la major part d’entitats integrades els últims anys, no s’ajustaven als criteris de transparència establerts per la jurisprudència. L’import que s’ha satisfet ha estat de 210 milions.

Reforç de la liquiditat al llarg de l’any

Els actius líquids totals se situen en 71.581 milions. Durant l’exercici s’ha reforçat la posició de liquiditat del Grup, amb un Liquidity Coverage Ratio (LCR) del 213 %, molt per sobre del mínim requerit del 80 %.    

D’altra banda, el Grup CaixaBank assoleix una ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded de l’11,7 % el 30 de setembre, en línia amb el rang fixat al Pla Estratègic 2015-2018 (11 %-12 %), i gairebé 3 punts percentuals per sobre dels requeriments del supervisor del 8,75 %. Després de la integració de BPI, l’evolució dels nou primers mesos ha estat de +50 punts bàsics a causa de la generació de resultats i -16 punts bàsics, principalment, per l’evolució del mercat.              

El capital total, en termes fully loaded, se situa en el 15,8 %, per sobre de l’objectiu fixat en el Pla Estratègic del 14,5 %. Durant els nou primers mesos de l’any, aquesta ràtio s’ha reforçat amb l’emissió de 1.000 milions d’AT1 i per diverses emissions de deute subordinat, per un import total de 2.150 milions, entre el febrer i el juliol.

BPI aporta 180 milions al resultat del Grup CaixaBank

Des de l’1 de febrer, CaixaBank integra la participació a BPI (84,5%) pel mètode d’integració global, que fins a la data es consolidava pel mètode de la participació (45,5 %). En aquests vuit mesos el BPI ha contribuït amb 180 milions d’euros al resultat del Grup CaixaBank (103 milions el tercer trimestre).

En els resultats de BPI del tercer trimestre destaca:

  •  El marge brut millora un 10,2 % per l’evolució positiva del marge d’interessos (+4,0 %) i de les comissions (+4,2 %), com també per altres ingressos i despeses d’explotació.
  •  La ràtio de morositat de BPI es redueix fins al 5,5 %, d’acord amb els criteris de classificació de dubtosos del Grup CaixaBank, amb una ràtio de cobertura del 81 %.
  •  BPI ha reforçat la solvència durant l’any, en augmentar el Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded del 10,3 % a l’11,5 % aquests nou mesos. 

Obra Social: canviant presents, construint futurs    

 La Fundació Bancària ”la Caixa”, liderada per Isidre Fainé, culmina el tercer trimestre de 2017 constatant l’impacte transformador dels seus projectes. La recta final de l’any també marca l’equador en l’aplicació del Pla Estratègic 2016-2019 de l’entitat, que compromet una inversió global de més de 2.000 milions d’euros en acció social, educativa, cultural i de recerca. L’execució d’aquest document rector consolida la Fundació Bancària, que gestiona de manera directa l’Obra Social i agrupa a CriteriaCaixa totes les participacions accionarials del Grup ”la Caixa”, CaixaBank inclòs, com la primera fundació d’Espanya i la segona de tot Europa.   

Els programes socials continuen sent la senya d’identitat de la Fundació Bancària, amb els col·lectius en situació de vulnerabilitat com a destinataris principals i amb l’objectiu de promoure la igualtat d’oportunitats. Concretament, a aquesta mena de projecte es destina el 60 % dels 510 milions de pressupost que té l’Obra Social el 2017.              

Entre les iniciatives de caràcter social destaca CaixaProinfància. Deu anys després de posar en marxa el programa està en ple procés d’ampliació per assolir, progressivament, totes les comunitats autònomes.                         

Entre el gener i el setembre de 2017, aquest projecte ha atès 53.662 nens i joves d’entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat, suport que es fa extensible al conjunt de la família amb l’objectiu de trencar el cercle de la pobresa hereditària. En consonància amb les seves principals línies d’actuació, CaixaProinfància ha facilitat fa poc la tornada a l’escola a prop de 38.000 menors vinculats al programa. 

Més de 22.000 llocs de treball facilitats

El foment de l’ocupació, especialment entre els col·lectius amb més dificultats per trobar feina, és una altra de les prioritats de l’Obra Social. A través del programa d’integració laboral Incorpora, s’han facilitat un total de 22.433 llocs de treball a persones en risc o situació d’exclusió entre el gener i el setembre d’enguany, gràcies a la col·laboració de 8.516 empreses.

En l’àmbit de la salut, l’entitat desenvolupa el seu programa d’atenció a persones amb malalties avançades en 123 centres sanitaris. Al llarg dels tres primers trimestres d’enguany, un total de 17.727 pacients han rebut suport psicosocial, així com 22.289 familiars.

Facilitar l’accés a l’habitatge és una altra de les prioritat del Pla Estratègic. El Grup ”la Caixa” ja té més de 32.700 pisos amb rendes mensuals que se situen a partir dels 85 euros i que estan a disposició de les persones amb menys recursos.                 

A més, la gent gran continua sent un dels col·lectius prioritaris per a l’entitat. Entre el gener i el setembre, més de 580.000 participants han participat en les 11.722 iniciatives adreçades a fomentar-ne la participació social, desenvolupant activitats que contribueixin a millorar-ne la qualitat de vida i oferint-los recursos contra la soledat i a favor del creixement personal.       

A aquestes actuacions s’hi afegeix l’èxit de la campanya de recollida de llet Cap nen sense bigoti, adreçada a famílies vulnerables i que compta amb la col·laboració de bancs d’aliments de tot Espanya. En la tercera edició, aquesta iniciativa ha aconseguir recollir 1,2 milions de litres de llet gràcies a la solidaritat ciutadana.

L’acció educativa ha estat marcada per la concessió de 77 beques per cursar doctorats en universitats i centres de recerca de referència a Espanya. L’Obra Social també ha posat en marxa el nou programa de beques de postdoctorat Junior Leader ”la Caixa”. Aquest programa pretén contractar els millors investigadors nacionals i internacionals per desenvolupar els seus projectes en centres de recerca i en universitats espanyoles.      

En aquest mateix àmbit, el programa EduCaixa ha arribat a 1,5 milions d’alumnes de 6.710 escoles espanyoles. Aquesta iniciativa engloba recursos pedagògics, innovadors, pràctics i de fàcil accés, amb propostes educatives pensades per despertar habilitats emprenedores; potenciar vocacions científiques, i divulgar l’art i la cultura.          

A més, la Fundació Bancària ”la Caixa” i la Fundació Telefónica continuen sumant esforços per al desenvolupament del projecte ProFuturo. Aquesta iniciativa, inspirada pel papa Francesc, impulsa l’educació digital de nens, joves i adults entre els sectors més desafavorits de països d’Àfrica, Amèrica Llatina, l’Orient Mitjà i el Sud-est asiàtic.

En l’àmbit internacional, destaca el llançament, juntament amb l’Alt Comissionat de l’ONU per als Refugiats (ACNUR), d’un projecte innovador per millorar les condicions de vida dels refugiats, que se centra en la lluita contra la malnutrició.

Amb els imprescindibles de la recerca        

L’aposta per la recerca és un dels pilars del Pla Estratègic, que preveu triplicar la inversió en aquest àmbit fins arribar als 90 milions el 2019. Així ho ha palesat la nova campanya de comunicació de la Fundació Bancària, que ret homenatge als científics que dediquen la seva vida a preservar un dels béns més apreciats: la salut. Ells són els Imprescindibles.

En aquesta línia també s’han presentat els 23 projectes seleccionats per CaixaImpulse, l’objectiu dels quals és facilitar la translació a la societat del coneixement científic a través de patents, creació d’empreses o acords de transferència.            

En el camp cultural, destaca la programació de primer nivell que ofereixen els vuit centres que configuren la xarxa de CaixaForum. Entre les exposicions vigents o de propera inauguració hi ha Warhol. L’art mecànic (CaixaForum Barcelona); El món de Giorgio de Chirico. Somni o realitat (CaixaForum Madrid); Disney. L’art de contar històries (CaixaForum Sevilla) i Goya i la cort il·lustrada (CaixaForum Saragossa).

 

 

NOTÍCIES RELACIONADES