Nota de premsa

CaixaBank Asset Management s'adhereix al Codi de Bones Pràctiques d'inversors institucionals, gestors d’actius i assessors de vot de la CNMV

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
CaixaBank AM

• Aquest nou compromís és un pas més en el procés de permanent alineació de la gestora amb les millors pràctiques i els més alts estàndards de conducta en la gestió de les inversions en el marc del seu model d'Inversió Sostenible (ISR).

CaixaBank Asset Management (AM), gestora de fons del Grup CaixaBank, s’ha adherit aquest any al Codi de Bones Pràctiques d'inversors institucionals, gestors d’actius i assessors de vot de la CNMV, que promou l'orientació a llarg termini dels inversors institucionals i gestors d'actius en relació als actius que posseeixen o gestionen.

L'objectiu del Codi és impulsar les societats cotitzades i altres entitats en les quals inverteixin a que assumeixin determinats compromisos relatius a la creació de valor a llarg termini, a l'adequada gestió dels riscos i oportunitats relacionats amb els aspectes socials i mediambientals, així com dels possibles impactes que aquests riscos puguin implicar i a comptar amb un règim adient de govern corporatiu.

L'adhesió de CaixaBank AM al Codi de Bones Pràctiques de l’Inversor de la CNMV és un pas més en el procés de permanent alineació amb les millors pràctiques i els més alts estàndards de conducta en la gestió de les inversions en el marc del seu model d'Inversió Sostenible (ISR).

CaixaBank AM s'adhereix al Codi al gener del 2024 i s'acull al període transitori de tres anys previst en la normativa per avançar en el procés de revisió i actualització permanent del seu model d’ISR amb l'objectiu garantir un íntegre compliment del Codi en tots els seus aspectes. De fet, CaixaBank AM té previst accelerar aquest íntegre compliment i aconseguir-ho al llarg de l'exercici 2024.

Aquesta adhesió se suma a altres assumides per l'organització anteriorment, amb el propòsit de generar un efecte favorable en els resultats de les companyies a llarg termini i contribuir al progrés econòmic, social i mediambiental sostenible.

El 2011, CaixaBank AM va formalitzar la seva adhesió al Pacte Mundial de Nacions Unides comprometent-se a secundar i aplicar els deu principis en matèria de drets humans, drets laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció. Posteriorment, l'any 2016, va reforçar el seu compromís amb l'adhesió als Principis per a la Inversió Responsable (PRI per les seves sigles en anglès), una iniciativa de la comunitat inversora impulsada per Nacions Unides que promou el treball col·laboratiu d'inversors responsables com a mitjà per al desenvolupament d'un sistema financer global estable i sostenible.

A banda, i en línia amb l'anterior, CaixaBank AM ha adquirit significatius compromisos, col·laborant amb nombroses associacions, grups de treball i fòrums en el desenvolupament i difusió de bones pràctiques, principis i valors, fomentant així mateix diverses aliances amb organitzacions de referència, entre les quals destaquen SpainNAB, Spainsif i GSG.

Model d’Inversió Sostenible (ISR)

El model d'Inversió Sostenible (ISR) de CaixaBank AM es basa en tres pilars fonamentals. En primer lloc, la integració dels criteris ambientals, socials i de governança (ASG) en els seus processos d'anàlisis i de presa de decisions d'inversió, identificant, mesurant, avaluant, gestionant, controlant i mitigant els riscos ASG i donant suport a aquells projectes empresarials coherents amb els seus valors corporatius. En segon lloc, la implicació a llarg termini amb les companyies en les que inverteix, participant en les decisions de govern corporatiu. I en tercer lloc, el diàleg obert amb les societats en les que inverteix en temes materials o controvertits relatius a factors ASG.

Referent a això, CaixaBank AM compta des del juny del 2021 amb la Certificació de Finances Sostenibles sota criteris ASG d’AENOR, que avala el procés d'inversió sota criteris ASG. Aquesta certificació posa en valor els esforços realitzats per la societat gestora en la integració dels criteris ASG en la inversió, establint un seguit de requisits i criteris per a la seva presa en consideració en els processos d'anàlisis i de presa de decisions d'inversió per a la construcció de les carteres, així com en l'activitat d'assessorament, disseny i gestió dels productes.

A banda, la certificació garanteix la transparència en el procés d'inversió ASG per als clients i els diferents grups d'interès, i reforça, amb una auditoria i validació externes, aquests processos identificant les palanques de millora necessàries per al control i seguiment en la seva gestió en aquest àmbit.

CaixaBank AM renova aquesta certificació biennalment i se sotmet a auditories internes de seguiment de manera anual.

CaixaBank, referent en sostenibilitat

CaixaBank és una entitat amb un fort vincle històric amb l'impacte social de la seva activitat. Per a això, assumeix la responsabilitat d'impulsar una economia positiva per al benestar de les persones. Amb aquest propòsit, ha desenvolupat un Pla de Banca Sostenible per al període 2022-2024, integrat en el Pla Estratègic de CaixaBank, que té com una de les seves ambicions ser referents a Europa en sostenibilitat.

En el seu Pla de Banca Sostenible, CaixaBank té com a objectiu mobilitzar 64.000 milions d'euros en finances sostenibles entre el 2022 i el 2024, que inclou l'increment net en patrimoni sota gestió (AuM) a CaixaBank Asset Management, en productes classificats sota Art. 8 i Art. 9 segons el Reglament sobre la Transparència de la Informació en matèria de Sostenibilitat per als productes financers (SFDR, segons les seves sigles en anglès), a banda de facilitar capital per finançar iniciatives de transició energètica, finalitats amb impacte social, com ara microcrèdits per a estudiants, autònoms, microempreses o famílies i noves empreses que creïn ocupació. L'entitat també té el compromís d'aconseguir 413.300 beneficiaris de MicroBank, el banc social del Grup.