De conformitat amb l’article 22 del Reglament Delegat (UE) 625/2014 de la Comissió de 13 de març de 2014 pel que es complementa el Reglament (UE) 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell mitjançant normes tècniques de regulació en les que s’especifiquen els requisits aplicables a les entitats inversores, patrocinadores, creditors originals i originadores en relació amb les exposicions al risc de crèdit transferit, CaixaBank, com a entitat retenidora en relació amb determinats fons de titulització, comunica que en compliment de les disposicions de

(i) l’article 405 del Reglament (UE) nº 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny, sobre els requisits prudencials de les entitats de crèdit i les empreses de serveis d’inversió, i pel que es modifica el Reglament (UE) nº 648/2012 (el “Reglament 575/2013”), en relació als fons constituïts amb anterioritat al 1 de gener de 2019, i

(ii) l’article 6.1 del Reglament (UE) 2017/2402 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre, pel que s’estableix un marc general per a la titulització (el “Reglament 2017/2402”), en relació als Fons constituïts a partir del 1 de gener de 2019,

manté el compromís de retenir en els fons de titulització, de manera constant, un interès econòmic net significatiu en el termes requerits pel Reglament 575/2013 i pel Reglament 2017/2402, respectivament. A aquests efectes, s’entendrà per “de manera constant” que l’interès econòmic net retingut en cadascun dels fons no estarà subjecte a reducció del risc de crèdit, ni a posicions curtes ni a altres tipus de cobertures i tampoc es vendrà.

Els detalls actualitzats sobre el compliment del requisit de retenció poden localitzar-se en la Informació Periòdica publicada sobre aquests fons de titulització en les pàgines web de CaixaBank Titulització y BEKA Titulització.