2022

El període mitjà de pagament a proveïdors de CaixaBank, SA és de 13 dies, per sota del termini màxim legal de 30 dies naturals, extensible fins a 60 dies naturals (sempre que les dues parts estiguin d'acord), establert a la Disposició Transitòria Segona de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, en què es recullen les mesures contra la morositat a les operacions comercials.

L'any 2022 CaixaBank, SA ha pagat un total de 1.468.264 factures per import de 2.746 milions d'euros, de les quals 1.417.699 factures per import de 2.427 milions d'euros s'han pagat dins del límit legal, que suposa un 98 % sobre el volum de factures i un 89% sobre limport pagat.