Informació exigida per l’OM ECC/2316/2015: Accions

6/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

Condicions especials accions CaixaBank

  • Exempció de comissió bancària per la custòdia d'accions de CaixaBank dipositades a l'entitat1.
  • Compra d'accions de CaixaBank a través de la plataforma operativa de l'entitat amb una tarifa bonificada del 0,03 % sobre l'import de l'operació, amb un mínim de 3 euros2.

1. El fullet de tarifes està disponible a les pàgines web de la CNMV (www.cnmv.es  ) i de CaixaBank (www.CaixaBank.es).

2. Tarifa estàndard aplicable a les operacions de compra de valors de renda variable nacional del 0,65 % sobre l'import de l'operació, amb un mínim de 10 euros.

Targeta Accionista CaixaBank

  • Targeta Accionista CaixaBank sense comissió d'emissió i manteniment,amb diverses modalitats de pagament. Per sol·licitar la targeta és necessari ser titular d'un mínim de 1.000 accions de CaixaBank dipositades a l'entitat. Pots gestionar la sol·licitud a través de les oficines de CaixaBank.

Targeta de dèbit/crèdit amb pagament total del crèdit a final de mes emesa per l'entitat de pagament híbrida CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. («CPC»), amb NIF A-08980153, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 36.556, Foli 29, Full M-656492 i inscrita en el Registre Oficial d'Entitats del Banc d'Espanya amb el codi 8776. CaixaBank, S.A. actua com a entitat agent de l'emissora de la targeta. El sistema de protecció de fons de clients usuaris de serveis de pagament escollit per CPC és el dipòsit en un compte separat obert a CaixaBank, S.A. Concessió de la targeta subjecta a l'aprovació prèvia per part de CPC. Targeta de prepagament emesa per Global Payments MoneyToPay, E.D.E., S.L. («M2P»), amb NIF B-65866105 i inscrita en el Registre Oficial del Banc d'Espanya amb el codi 6702. CaixaBank, S.A. actua com a entitat agent de l'emissora de la targeta. El sistema de protecció de fons de clients usuaris de serveis de pagament escollit per M2P és el dipòsit en un compte separat obert a CaixaBank, S.A.

Descompte en l'assegurança de l'automòbil

  • Descompte del 15% en noves contractacions de l'assegurança d'automòbil SegurCaixa Auto, SegurCaixa Auto Premium i MyBox Auto. Per accedir al descompte, cal ser titular d'un mínim de 1.000 accions de CaixaBank dipositades a l'entitat.

Descompte aplicat automàticament sobre la prima durant tota la vigència de la pòlissa. Es poden consultar les condicions de contractació a qualsevol oficina CaixaBank o a la web de CaixaBank. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa i també a les condicions de subscripció i contractació. Assegurances d'automòbil de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros. CaixaBank, S.A., operador de banca-assegurances exclusiu de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb NIF A08663619 i domicili social al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València. Inscrit en el Registre de Distribuïdors d'Assegurances i Reassegurances de la DGAFP amb el codi OE0003. Té contractada la corresponent assegurança de responsabilitat civil professional per a la cobertura de les responsabilitats que puguin sorgir per negligència professional, d'acord amb la legislació vigent.

Descompte en immobles del Grup CaixaBank

  • Descompte del 3% sobre el preu de compravenda o de lloguer aplicable a immobles seleccionats propietat de societats que pertanyen al Grup CaixaBank. Consulta a la teva oficina els immobles amb descompte disponible. Per obtenir el descompte és necessari sol·licitar a la teva oficina un document acreditatiu conforme s'és titular d'un mínim de 1.000 accions CaixaBank dipositades a l'entitat amb una antiguitat mínima de 6 mesos en el moment de fer l'oferta de compra o lloguer de l'immoble.

El descompte mai no serà aplicable de manera retroactiva si l'immoble ja està llogat o venut. Oferta especial no acumulable amb altres promocions, ofertes o descomptes.

NRI: 5290-2022/09393