Informació general

Distribució de capital

Accionistes i capital social

 

Accionistes1 591.916
Capital social (nombre d'accions) 5.981.438.031
Free Float 2 3.330.812.170
Última cotització de l'acció 2,78 €
Capitalització  16.652.323.478,30 €

(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Calculat com a número d’accions emeses menys les accions en autocartera, i les accions que són titularitat dels membres del Consell d’administració i dels accionistes amb representació en el Consell d’administració.

Dades a 29 de març de 2019

 

Distribució del capital social per tipus d'accionista

(1) Calculat com a número d’accions emeses menys les accions en autocartera, i les accions que són titularitat dels membres del Consell d’administració i dels accionistes amb representació en el Consell d’administració.

Dades a 29 de març de 2019

 

Distribució de l'accionariat i capital social per trams

 

Trams d'accions Accionistes1 Accions % Capital social
d'1 a 499 259.861 54.223.100 0,9%
de 500 a 999 116.079 82.844.359 1,4%
de 1.000 a 4.999 172.591 371.134.797 6,2%
de 5.000 a 49.999 42.044 466.498.774 7,8%
de 50.000 a 100.000  753 51.255.029 0,9%
més de 100.0002 587 4.955.481.973 82,8%
Total 591.916 5.981.438.031 100%

(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Inclou la participació d’autocartera.

Dades a 29 de març de 2019

Font: última informació pública i llibre de registre d’accionistes de CaixaBank.