Informació general

Distribució de capital

Accionistes i capital social

 

Accionistes1 578.123
Capital social (nombre d'accions)   5.981.438.031
Free Float 2 3.331.887.107
Última cotització de l'acció 2,80 €
Capitalització   16.736.063.610,74 €

(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Calculat com a número d’accions emeses menys les accions en autocartera, i les accions que són titularitat dels membres del Consell d’administració i dels accionistes amb representació en el Consell d’administració.

Dades a 31 de desembre de 2019

 

Distribució del capital social per tipus d'accionista

Distribució del capital social per tipus d'accionista

(1) Calculat com a número d’accions emeses menys les accions en autocartera, i les accions que són titularitat dels membres del Consell d’administració i dels accionistes amb representació en el Consell d’administració.

Dades a 31 de desembre de 2019

 

Distribució de l'accionariat i capital social per trams

 

Trams d'accions Accionistes1 Accions % Capital social
d'1 a 499 252.188 52.286.167 0,9%
de 500 a 999 112.500 80.243.048 1,3%
de 1.000 a 4.999 169.379 365.373.800 6,1%
de 5.000 a 49.999 42.695 479.155.251 8,0%
de 50.000 a 100.000  786 53.135.981 0,9%
més de 100.0002 575 4.951.243.784 82,8%
Total 578.123 5.981.438.031 100%

(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Inclou la participació d’autocartera.

Dades a 31 de desembre de 2019

Font: última informació pública i llibre de registre d’accionistes de CaixaBank.