No mostrar més aquest missatge

Informació general

Distribució de capital

Accionistes i capital social

 

Accionistes1 588.077
Capital social (nombre d'accions) 5.981.438.031
Free Float 2 3.331.971.214
Última cotització de l'acció 3,16 €
Capitalització  18.925.269.930,08 €

(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Calculat com a número d’accions emeses menys les accions en autocartera, i les accions que són titularitat dels membres del Consell d’administració i dels accionistes amb representació en el Consell d’administració.

Dades a 31 de desembre de 2018

 

Distribució del capital social per tipus d'accionista

(1) Calculat com a número d’accions emeses menys les accions en autocartera, i les accions que són titularitat dels membres del Consell d’administració i dels accionistes amb representació en el Consell d’administració.

Dades a 31 de desembre de 2018

 

Distribució de l'accionariat i capital social per trams

 

Trams d'accions Accionistes1 Accions % Capital social
d'1 a 499 261.914 54.315.478 0,9%
de 500 a 999 116.089 82.215.617 1,4%
de 1.000 a 4.999 169.475 359.973.253 6,0%
de 5.000 a 49.999 39.371 427.535.140 7,1%
de 50.000 a 100.000  653 43.800.159 0,7%
més de 100.0002 576 5.013.598.383 83,8%
Total 588.077 5.981.438.031 100%

(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Inclou la participació d’autocartera.

Dades a 31 de desembre de 2018

Font: última informació pública i llibre de registre d’accionistes de CaixaBank.