Informació general

Distribució de capital

Accionistes i capital social

 

Accionistes1 579.928
Capital social (nombre d'accions)  5.981.438.031
Free Float 2 3.333.940.708
Última cotització de l'acció 1,90 €
Capitalització   11.367.722.977,92 €

(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Calculat com a número d’accions emeses menys les accions en autocartera, i les accions que són titularitat dels membres del Consell d’administració i dels accionistes amb representació en el Consell d’administració.

Dades a 30 de juny de 2020

 

Distribució del capital social per tipus d'accionista

Distribució Capital Accionista

(1) Calculat com a número d’accions emeses menys les accions en autocartera, i les accions que són titularitat dels membres del Consell d’administració i dels accionistes amb representació en el Consell d’administració.

Dades a 30 de juny de 2020

 

Distribució de l'accionariat i capital social per trams

 

Trams d'accions Accionistes1 Accions % Capital social
d'1 a 499 248.290 51.674.473 0,9%
de 500 a 999 111.536 79.987.514 1,3%
de 1.000 a 4.999 171.903 375.373.337 6,3%
de 5.000 a 49.999 46.593 532.984.896 8,9%
de 50.000 a 100.000  977 65.860.856 1,1%
més de 100.0002 629 4.875.556.955 81,5%
Total 579.928 5.981.438.031 100%

(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Inclou la participació d’autocartera.

Dades a 30 de juny de 2020

Font: última informació pública i llibre de registre d’accionistes de CaixaBank.