No mostrar més aquest missatge

Informació general

Distribució de capital

Accionistes i capital social

 

Accionistes1 586.304
Capital social (nombre d'accions)  5.981.438.031
Free Float 2 3.283.823.630
Última cotització de l'acció 3,94 €
Capitalització 23.554.902.966,08 €

(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Calculat com a deducció al nombre d’accions emeses menys la posició de l’autocartera, els consellers, els alts directius, qualsevol  altra companyia l’objectiu de la qual sigui control o influència, i els accionistes amb pactes d’accionistes que incloguin els anteriors.

Dades a 28 de setembre de 2018

 

Distribució del capital social per tipus d'accionista

(1) Calculat com a deducció al nombre d’accions emeses menys la posició de l’autocartera, els consellers, els alts directius, qualsevol altra companyia l’objectiu de la qual sigui control o influència, i els accionistes amb pactes d’accionistes que incloguin els anteriors.

Dades a 28 de setembre de 2018

 

Distribució de l'accionariat i capital social per trams

 

Trams d'accions Accionistes1 Accions % Capital social
d'1 a 499 264.068 54.912.929 0,9%
de 500 a 999 116.186 82.566.948 1,4%
de 1.000 a 4.999 167.377 355.436.414 5,9%
de 5.000 a 49.999 37.514 405.291.181 6,8%
de 50.000 a 100.000  601 40.604.702 0,7%
més de 100.0002 557 5.042.625.857 84,3%
Total 586.304 5.981.438.031 100%

(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Inclou la participació d’autocartera.

Dades a 28 de setembre de 2018

Font: Llibre de registre d'accionistes, CaixaBank.