Informació general

Distribució de capital

Accionistes i capital social

 

Accionistes1 574.699
Capital social (nombre d'accions) 5.981.438.031
Free Float 2 3.412.168.712
Última cotització de l'acció 1,81€
Capitalització   10.844.347.150,20€

(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Calculat com a número d’accions emeses menys les accions en autocartera, i les accions que són titularitat dels membres del Consell d’Administració i dels accionistes amb representació en el Consell d’Administració.

Dades a 30 de setembre de 2020

 

Distribució del capital social per tipus d'accionista

(1) Calculat com a número d’accions emeses menys les accions en autocartera, i les accions que són titularitat dels membres del Consell d’Administració i dels accionistes amb representació en el Consell d’Administració.

Dades a 30 de setembre de 2020

 

Distribució de l'accionariat i capital social per trams

 

Trams d'accions Accionistes1 Accions % Capital social
d'1 a 499 246.642 51.392.504 0,9%
de 500 a 999 110.616 79.382.574 1,3%
de 1.000 a 4.999 170.060 371.305.834 6,2%
de 5.000 a 49.999 45.783 523.729.065 8,8%
de 50.000 a 100.000  968 65.191.709 1,1%
més de 100.0002 630 4.890.436.345 81,8%
Total 574.699 5.981.438.031 100%

(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Inclou la participació d’autocartera.

Dades a 30 de setembre de 2020

Font: última informació pública i Llibre de Registre d’Accionistes de CaixaBank.