No mostrar més aquest missatge

Informació general

Accionistes i capital social

 

Accionistes1 682.765
Capital social (nombre d'accions) 5.981.438.031
Free Float 2 3.211.691.566
Última cotització de l'acció 3,14 €
Capitalització 18.781.715.417 €

(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Definit com el capital social (en número d’accions) sense tenir en compte la participació de la Fundació Bancària “la Caixa” (que inclou CriteriaCaixa), la participació del Consell d’administració i autocartera.

Dades a 30 de desembre de 2016

 

Distribució del capital social per tipus d'accionista

Distribució del capital social per tipus d'accionista

(1) Definit com el capital social (en número d’accions) sense tenir en compte la participació de la Fundació Bancària “la Caixa” (que inclou CriteriaCaixa), la participació del Consell d’administració i autocartera.

(2) La participació de CriteriaCaixa fully diluted, tenint en compte el bo bescanviable de CriteriaCaixa a novembre de 2017, és d'aproximadament el 44%.

Dades a 30 de desembre de 2016

 

Distribució de l'accionariat i capital social per trams

 

Trams d'accionsAccionistes1Accions% Capital social
d'1 a 499 298.312 62.738.175 1,0%
de 500 a 999 136.153 96.341.030 1,6%
de 1.000 a 4.999 200.356 425.830.847 7,1%
de 5.000 a 49.999 46.616 503.232.181 8,4%
de 50.000 a 100.000  752 50.789.304 0,8%
més de 100.0002 576 4.842.506.494 81,0%
Total 682.765 5.981.438.031 100%

(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Inclou la participació d’autocartera.

Dades a 30 de desembre de 2016

Font: Llibre de registre d'accionistes, CaixaBank.