No mostrar més aquest missatge

Informació general

Accionistes i capital social

 

Accionistes1 617.121
Capital social (nombre d'accions) 5.981.438.031
Free Float 2 3.278.406.680
Última cotització de l'acció 4,24 €
Capitalització 25.361.297.251,44 €

(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Calculat com a deducció al nombre d’accions emeses menys la posició de l’autocartera, els consellers, els alts directius, qualsevol  altra companyia l’objectiu de la qual sigui control o influència, i els accionistes amb pactes d’accionistes que incloguin els anteriors.

Dades a 29 de setembre de 2017

 

Distribució del capital social per tipus d'accionista

(1) Calculat com a deducció al nombre d’accions emeses menys la posició de l’autocartera, els consellers, els alts directius, qualsevol altra companyia l’objectiu de la qual sigui control o influència, i els accionistes amb pactes d’accionistes que incloguin els anteriors.

(2) La participación fully diluted teniendo en cuenta el bono de CriteriaCaixa de 750 MM€ canjeable en acciones de CaixaBank con vencimiento en noviembre 2017 se situaría en aproximadamente el 37%.

Dades a 29 de setembre de 2017

 

Distribució de l'accionariat i capital social per trams

 

Trams d'accionsAccionistes1Accions% Capital social
d'1 a 499 280.258 57.436.338 1,0%
de 500 a 999 122.917 85.950.242 1,4%
de 1.000 a 4.999 175.009 365.032.833 6,1%
de 5.000 a 49.999 37.882 398.730.187 6,7%
de 50.000 a 100.000  580 38.919.726 0,7%
més de 100.0002 475 5.035.368.706 84,2%
Total 617.121 5.981.438.031 100%

(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Inclou la participació d’autocartera.

Dades a 29 de setembre de 2017

Font: Llibre de registre d'accionistes, CaixaBank.