No mostrar més aquest missatge

Informació general

Accionistes i capital social

 

Accionistes1 662.521
Capital social (nombre d'accions) 5.981.438.031
Free Float 2 3.366.168.515
Última cotització de l'acció 4,03 €
Capitalització 24.099.213.827 €

(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Capital social menys la participació dels membres del Consell d’Administració, autocartera i les participacions superiors al 3% de capital.

Dades a 31 de març de 2017

 

Distribució del capital social per tipus d'accionista

(1) Capital social menys la participació dels membres del Consell d’Administració, autocartera i les participacions superiors al 3% de capital.

(2) La participació fully diluted tenint en compte el bo de CriteriaCaixa de 750 MM€ bescanviable en accions de CaixaBank amb venciment a novembre 2017 es situaria en ~37%.

Dades a 31 de març de 2017

 

Distribució de l'accionariat i capital social per trams

 

Trams d'accionsAccionistes1Accions% Capital social
d'1 a 499 291.945 61.092.345 1,0%
de 500 a 999 132.333 93.315.491 1,6%
de 1.000 a 4.999 193.085 408.166.194 6,8%
de 5.000 a 49.999 43.901 470.229.344 7,9%
de 50.000 a 100.000  702 46.925.966 0,8%
més de 100.0002 556 4.901.708.690 81,9%
Total 662.521 5.981.438.031 100%

(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Inclou la participació d’autocartera.

Dades a 31 de març de 2017

Font: Llibre de registre d'accionistes, CaixaBank.