No mostrar més aquest missatge

Informació general

Distribució de capital

Accionistes i capital social

 

Accionistes1 595.081
Capital social (nombre d'accions) 5.981.438.031
Free Float 2 3.284.006.971
Última cotització de l'acció 3,71 €
Capitalització 22.167.209.342,89 €

(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Calculat com a deducció al nombre d’accions emeses menys la posició de l’autocartera, els consellers, els alts directius, qualsevol  altra companyia l’objectiu de la qual sigui control o influència, i els accionistes amb pactes d’accionistes que incloguin els anteriors.

Dades a 29 de juny de 2018

 

Distribució del capital social per tipus d'accionista

(1) Calculat com a deducció al nombre d’accions emeses menys la posició de l’autocartera, els consellers, els alts directius, qualsevol altra companyia l’objectiu de la qual sigui control o influència, i els accionistes amb pactes d’accionistes que incloguin els anteriors.

Dades a 29 de juny de 2018

 

Distribució de l'accionariat i capital social per trams

 

Trams d'accions Accionistes1 Accions % Capital social
d'1 a 499 265.793 55.374.179 0,9%
de 500 a 999 118.131 84.035.902 1,4%
de 1.000 a 4.999 171.186 364.372.898 6,1%
de 5.000 a 49.999 38.793 419.445.512 7,0%
de 50.000 a 100.000  626 42.141.332 0,7%
més de 100.0002 552 5.016.068.208 83,9%
Total 595.081 5.981.438.031 100%

(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Inclou la participació d’autocartera.

Dades a 29 de juny de 2018

Font: Llibre de registre d'accionistes, CaixaBank.