No mostrar més aquest missatge

Informació general

Accionistes i capital social

 

Accionistes1 637.721
Capital social (nombre d'accions) 5.981.438.031
Free Float 2 3.278.918.111
Última cotització de l'acció 4,18 €
Capitalització 25.002.410.969,58 €

(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Calculat com a deducció al nombre d’accions emeses menys la posició de l’autocartera, els consellers, els alts directius, qualsevol  altra companyia l’objectiu de la qual sigui control o influència, i els accionistes amb pactes d’accionistes que incloguin els anteriors.

Dades a 30 de juny de 2017

 

Distribució del capital social per tipus d'accionista

(1) Calculat com a deducció al nombre d’accions emeses menys la posició de l’autocartera, els consellers, els alts directius, qualsevol altra companyia l’objectiu de la qual sigui control o influència, i els accionistes amb pactes d’accionistes que incloguin els anteriors.

(2) La participación fully diluted teniendo en cuenta el bono de CriteriaCaixa de 750 MM€ canjeable en acciones de CaixaBank con vencimiento en noviembre 2017 se situaría en aproximadamente el 37%.

Dades a 30 de juny de 2017

 

Distribució de l'accionariat i capital social per trams

 

Trams d'accionsAccionistes1Accions% Capital social
d'1 a 499 284.670 59.527.849 1,0%
de 500 a 999 127.399 90.183.542 1,5%
de 1.000 a 4.999 183.761 388.763.837 6,5%
de 5.000 a 49.999 40.712 435.236.378 7,3%
de 50.000 a 100.000  636 42.860.063 0,7%
més de 100.0002 543 4.964.866.361 83,0%
Total 637.721 5.981.438.031 100%

(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Inclou la participació d’autocartera.

Dades a 30 de juny de 2017

Font: Llibre de registre d'accionistes, CaixaBank.