Distribució de capital

Accionistes i capital social

Accionistes (1) 602.004
Capital social (nombre d'accions)  7.502.131.619
Free Float (2) 3.759.133.406
Última cotització de l'acció 3,786 €
Capitalització    28.403.070.309,53 €


(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custòdia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custòdia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Calculat com a nombre d'accions emeses menys les accions en autocartera, les que són titularitat dels membres del Consell d'Administració i les que estan en mans de la Fundació ”la Caixa” i el FROB.

Dades a 30 de setembre de 2023

Distribució del capital social per tipus d'accionista

Fundació "la Caixa"2
32,2%
Autocartera i
Consell
d'Administració4
0,4%
Free float1
50,1%
FROB3
17,3%
9,6%
Institucional
Nacional
28,0%
Minoristes
1,5%
Empleats
60,9%
Institucional
Internacional

Distribució accionarial i capital social per trams

Trams d'accions Accionistes (1) Accions % Capital social
d'1 a 499 280.943 52.722.966 0,7%
de 500 a 999 109.465 78.855.963 1,1%
de 1.000 a 4.999 167.133 363.987.883 4,9%
de 5.000 a 49.999 42.945 484.431.118 6,5%
de 50.000 a 100.000 881 60.086.405 0,8%
más de 100.000 (2) 637 6.462.047.284 86,1%
Total 602.004 7.502.131.619 100%


(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custòdia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custòdia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Inclou la participació en autocartera.

Dades a 30 de setembre de 2023

Font: última informació pública i Llibre de Registre d’Accionistes de CaixaBank.