Responsabilitat corporativa

Medi Ambient

Estratègia Mediambiental

CaixaBank considera essencial accelerar la transició a una economia baixa en carboni que promogui el desenvolupament sostenible i sigui socialment inclusiva. En coherència amb això, té una Estratègia Mediambiental i treballa de forma sistemàtica amb l'objectiu de contribuir a aquesta transició mitjançant la reducció de l'impacte directe de les seves operacions i el finançament i la inversió en projectes sostenibles.

     


Governança

El Consell d'Administració constitueix la màxima autoritat en la fixació de les estratègies de negoci de l'entitat, l'estratègia de riscos i les polítiques de gestió de riscos, inclosos els assumptes mediambientals. En aquest objectiu, compta també amb les Comissions delegades de Riscos i de Nomenaments.

CaixaBank disposa de dos comitès supervisats pel Comitè de Direcció i als quals ha delegat la coordinació de la implantació de l'estratègia mediambiental del banc: el Comitè de Gestió del Risc Mediambiental i el Comitè de Responsabilitat Corporativa i Reputació, del qual també depèn el Comitè de Medi ambient.


Compromís

El canvi climàtic és un dels reptes principals a què s’enfronta el planeta, amb impactes per a l’entorn físic, la societat i l’economia. Es tracta d’una font de riscos físics i de transició, i també d’oportunitats per als països, els negocis i les persones.

En aquest sentit, les entitats financeres tenen un paper clau a l’hora d’implantar els objectius de l’Acord de París i els Objectius de Desenvolupament Sostenible tant de manera directa, a través de les operacions que duen a terme, com indirecta, a través de les relacions amb clients, companyies participades, socis comercials i cadena de valor.

L'objectiu és contribuir a la transició a una economia baixa en carboni i socialment justa i impulsar el desenvolupament i creixement econòmic sostenibles.

Accedeixi a la Declaració sobre canvi climàtic de CaixaBank: