Nota de premsa

CaixaBank obté un benefici de 533 milions i augmenta en 11.000 milions els recursos de clients

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank

• El benefici es basa en el creixement dels ingressos core del negoci (+0,9 %), fins als 2.027 milions, amb un augment del marge d'interessos del 2,9 %, fins als 1.237 milions. El 96 % dels ingressos provenen de l'activitat core.
• El resultat del Grup es veu impactat per la no atribució dels resultats de Repsol i el BFA (63 i 76 milions el 2018, respectivament), com també per la revaloració el 2018 de la participació del BPI a Viacer (54 milions). Sense aquests impactes extraordinaris, el resul-tat del trimestre s'incrementa un 4,3 %.
• Els recursos de clients creixen fins als 369.463 milions (10.981 milions el 2019, +3,1 %). Els actius sota gestió augmenten un 3,7 %, fins als 97.454 milions.
• El crèdit brut a clients se situa en els 226.432 milions, un +0,8 % durant el trimestre, amb un creixement de la cartera sana del 0,9 %, concentrat en la millora de la no-va producció del crèdit hipotecari, al consum i a empreses.

  •  La contribució a resultats del negoci bancari i assegurador puja a 415 milions amb una rendibilitat (ROTE), excloent-ne aspectes singulars, del 9,9 %. L'aportació del negoci de participacions arriba als 60 milions i la del BPI, als 58 milions. 
  • La ràtio de morositat es redueix fins al 4,6 % (-13 punts bàsics durant el trimestre). En els dotze últims mesos, els saldos dubtosos han baixat en 2.712 milions (-19,8 %) i els actius  adjudicats disponibles per a la venda s'han reduït 4.997 milions (-86 %).
  • El Grup CaixaBank assoleix una ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) de l’11,6 %. Si  s'exclouen els impactes extraordinaris per un increment de capital per IFRS16 i per finançament de béns immobles, -11 punts bàsics i -5 punts bàsics, respectivament, l'evolució del trimestre ha estat de +13 punts bàsics per generació orgànica de capital i +12 punts bàsics per l'evolució positiva dels mercats i altres impactes.
  • CaixaBank consolida el seu lideratge comercial en banca de particulars i en banca digital, amb 4 milions de nòmines domiciliades (350.000 noves nòmines durant el primer trimestre) i 6,1 milions de clients digitals. 
  • L'entitat segueix avançant en les iniciatives de digitalització, amb serveis d'alt valor afegit, i de transformació, amb 377 oficines Store ja planificades i el desplegament del servei remot amb gestor personal InTouch a tot el territori.

El Grup CaixaBank, presidit per Jordi Gual i el conseller delegat del qual és Gonzalo Gortázar, va obtenir durant el primer trimestre del 2019 un benefici atribuït de 533 milions, un 24,3 % menys que durant el mateix període del 2018.

El descens del resultat durant el trimestre es deu essencialment a la reducció dels resultats d'entitats valorades pel mètode de la participació, com a conseqüència de la no atribució dels resultats de Repsol després de l'acord de venda (63 milions) i del BFA després de la reestimació de la influència significativa i reclassificació comptable (76 milions), i també pels menors resultats extraordinaris per actius i passius financers i d'altres el 2019, principalment per la revaloració de la participació del BPI a Viacer el 2018 (54 milions).

Sense tenir en compte aquests impactes extraordinaris de 193 milions, el benefici s'hauria incrementat un 4,3 % (resultat net atribuït ajustat de 511 milions durant el primer trimestre del 2018).

La contribució a resultats del negoci bancari i assegurador puja a 415 milions, amb una rendibilitat (ROTE), excloent-ne aspectes singulars, del 9,9 %. L'aportació del negoci de participacions arriba als 60 milions i la del BPI, als 58 milions.

D'altra banda, el benefici es basa en el creixement dels ingressos core del negoci, que assoleixen els 2.027 milions (+0,9 %), ajudats per un augment del marge d'interessos del 2,9 %, fins als 1.237 milions, i malgrat la baixada de les comissions del 2,2 %, fins als 612 milions.

Les despeses d'administració i amortització recurrents creixen un 4,7 %, un augment en el qual incideixen l'increment de les despeses per l'acceleració del pla de transformació de la xarxa (oficines Store, InTouch), un augment de la despesa en tecnologia i en noves iniciatives comercials, i nous requeriments normatius. En relació amb el trimestre anterior, hi incideix el registre de 7 milions  corresponent a l'IBI d'immobles d'ús propi.

Creixement dels recursos de clients (+3,1 %) i del crèdit sa (+0,9 %)

Els recursos de clients creixen 10.981 milions, fins als 369.463 milions, un 3,1 % més al tancament del primer trimestre, basats en la bona evolució de l'activitat comercial i la recuperació dels mercats durant aquest període.

Els recursos en balanç arriben als 266.674 milions (+2,8 % el 2019), amb un creixement del 3,3 % de l'estalvi a la vista, fins als 180.033 milions. D'altra banda, l'augment de l'1,8 % de l'estalvi a termini es veu impulsat, essencialment, per l'emissió d'una nota detallista per 950 milions.

Els actius sota gestió creixen fins als 97.454 milions. En la seva evolució (+3,7 % durant el trimestre) incideix, essencialment, el bon comportament dels mercats després de la caiguda de finals del quart trimestre del 2018. El patrimoni gestionat en fons d'inversió, carteres i SICAV se situa en 66.485 milions d'euros (+3 %). CaixaBank manté el lideratge en fons d'inversió, amb una quota del 17 %, i en plans de pensions, amb una quota del 24,6 %.

En el Grup, el crèdit brut a clients se situa en 226.432 milions (+0,8 % durant el trimestre), amb un creixement de la cartera sana del 0,9 %, 1.952 milions.

En l'evolució de la cartera sana durant l'any destaca l'impuls del crèdit al consum (+3,1 %) i el finançament a empreses, que augmenta un 2 %.

El crèdit brut per a l'adquisició d'habitatge (-0,7 % durant el trimestre) segueix marcat pel despalanquejament de les famílies, per bé que durant els últims trimestres mostra indicadors positius en el creixement de la nova producció. De fet, la nova producció del crèdit hipotecari millora un 5 % respecte del mateix període del 2018. La nova producció del crèdit al consum creix un 6 % (2.246  milions) i el crèdit a empreses avança un 46 %, fins als 5.002 milions de crèdit nou.

CaixaBank consolida el lideratge en banca de particulars i banca digital

L'entitat segueix reforçant el lideratge comercial en banca de particulars i en banca digital, amb una quota de penetració a Espanya del 29,3 % i del 32 %, respectivament.

CaixaBank manté la primera posició en les quotes de mercat dels productes i serveis més rellevants, com la domiciliació de nòmines i els productes d'estalvi a mitjà i llarg termini. Al tancament del trimestre, l'entitat ha assolit els 4 milions de nòmines domiciliades, després de captar 350.000 nòmines noves del gener al març (+5 % vs. 1T18), i assoleix una quota de mercat del 26,9 % (+0,6 punts percentuals respecte del primer trimestre del 2018).

A més, l'entitat continua reforçant el lideratge en banca digital amb la base de clients digitals més gran d'Espanya: 6,1 milions, 5,4 milions dels quals són també clients en banca mòbil.

També segueix avançant en les iniciatives i inversions en digitalització, amb serveis d'alt valor afegit, com l'ús del reconeixement facial als caixers, i de transformació, amb 377 oficines Store ja planificades al tancament del trimestre i el desplegament a tot el territori d'InTouch, el servei remot amb gestor personal que impulsa la vinculació i posa el focus en l'atenció comercial.

Els canals digitals absorbeixen progressivament la transaccionalitat, per la qual cosa la digitalització ens permet continuar centrant-nos en l'assessorament de qualitat, amb 14.000 gestors diplomats en assessorament. Com a exemple, aproximadament el 70 % dels clients de Banca Premier i el 95 % dels clients de Banca Privada tenen un contracte d'assessorament. 

Fa poc, CaixaBank ha estat escollit Millor Banc Digital d'Europa Occidental per la revista britànica  Euromoney, i ha estat premiat per The Banker i pel Bank Administration Institute (BAI) per la seva aplicació mòbil CaixaBank Now App, reconeixent la transformació digital i l'aposta per la innovació tecnològica.

Sostinguda reducció de la morositat i de les dotacions per a insolvències

La ràtio de morositat del Grup CaixaBank es redueix fins al 4,6 % (-13 punts bàsics durant el  trimestre). Els saldos dubtosos baixen 212 milions després de la gestió activa de la morositat, i se  situen en 10.983 milions (-2.712 milions d'euros els dotze últims mesos que, a més de la gestió de la cartera dubtosa i la normalització dels indicadors de qualitat d'actiu, incloïen vendes de carteres). La ràtio de cobertura es manté estable durant el trimestre en el 54 %.

El gran descens dels actius problemàtics després de la venda de la cartera d'adjudicats impacta  positivament en la forta reducció de les càrregues immobiliàries netes d'ingressos, que cauen un  86,2 %, fins als 12 milions. La cartera d'adjudicats disponibles per a la venda se situa en 813 milions (5.810 milions el març del 2018, -4.997 milions).

Les dotacions i pèrdues per baixa d'actius es mantenen en nivells molt reduïts: 187 milions (-1,8 %).

La ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) del Grup CaixaBank se situa el 31 de març de 2019 en    l'11,6 %.

Si s'exclouen els impactes extraordinaris per un increment de capital per IFRS16 i per finançament de béns immobles, -11 punts bàsics i -5 punts bàsics, respectivament, l'evolució del trimestre ha estat de +13 punts bàsics per generació orgànica de capital i +12 punts bàsics per l'evolució positiva dels mercats i altres impactes.

D'altra banda, els actius líquids totals se situen en 86.018 milions el 31 de març de 2019, amb un creixement de 6.488 milions d'euros l'any a causa de l'evolució positiva del gap comercial i d'un volum de noves emissions superior als venciments.

CaixaBank, ferm compromís amb el desenvolupament sostenible

Per contribuir al creixement sostenible i inclusiu, CaixaBank ha adoptat un fort compromís amb una forma socialment responsable de fer finances, en què l'anàlisi i la rendició de comptes dels seus reptes ambientals i socials principals ocupen un lloc destacat.

En aquest àmbit, l'entitat acaba de publicar el seu estudi d'Impacte Socioeconòmic i Contribució als ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible), en què s'observa l'aportació que fa a la societat en el terreny de la sostenibilitat. Segons reflecteix aquest estudi, l'aportació de l'entitat a l'economia    espanyola va pujar el 2018 a 9.122 milions, un 0,76 % del producte interior brut (PIB) del país.

Dins del seu Pla Estratègic 2019-2021, la missió de CaixaBank es concreta a “contribuir al benestar financer dels clients i al progrés de tota la societat”. Per fer-ho, desenvolupa un pla que té cinc línies d'acció prioritàries: integritat, transparència i diversitat; governança; medi ambient; inclusió financera, i, finalment, acció social i voluntariat.

CaixaBank és una entitat amb una vocació profundament social. Fruit de l'herència que ha rebut, l'entitat manté una actitud de servei a la societat i als clients. Per això, té un compromís amb la inclusió financera i és l'única entitat present en el 100 % de les poblacions de més de 10.000 habitants i el 94 % de les de més de 5.000.

És també l'única entitat que ofereix microcrèdits a persones sense garanties ni avals, a través de  MicroBank, per ajudar-les a impulsar els seus projectes personals i professionals. Manté un  compromís amb la cultura financera a través de múltiples iniciatives, per contribuir a fer que les persones prenguin millors decisions a l'hora de gestionar la seva economia. I gairebé la meitat de la plantilla participa en tasques de voluntariat, ja sigui en alguna Setmana Social promoguda per l'entitat o adherits a l'Associació de Voluntaris "la Caixa” durant tot l'any.

 

NOTÍCIES RELACIONADES