Nota de premsa

CaixaBank obté un benefici de 1.768 milions durant els nou primers mesos, un 18,8 % més

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank

• El resultat del Grup es basa en el creixement dels ingressos, amb un augment del marge brut del 6,3 %, fins als 6.901 milions, impulsat per la fortalesa dels ingressos core del negoci (6.183 milions, +4,5%).
• El marge d'interessos creix un 3,4 %, fins als 3.671 milions; les comissions se situen en els 1.938 milions (+3,8 %); i els ingressos i les despeses per contractes d'assegurança o reassegurança augmenten un 18,2 %, fins als 419 milions.
• Els saldos dubtosos es redueixen 2.189 milions d'euros l'any (598 milions durant el trimestre) i la ràtio de morositat disminueix fins al 5,1 % (6,4 % el setembre del 2017). La ràtio de cobertura augmenta fins al 54 %.
• Els recursos de clients creixen fins als 363.621 milions (14.163 milions el 2018, +4,1 %); el crèdit total a clients se situa en 223.465 milions i es manté estable, mentre la cartera sana augmenta un 0,8 % (+1.676 milions).
• CaixaBank reforça el seu lideratge en fons d'inversió, amb una quota del 17 %, i augmenta els actius sota gestió durant el trimestre, fins a arribar als 99.338 milions.

  • La rendibilitat del Grup CaixaBank (ROTE) assoleix el 9,4 % —en línia amb l'objectiu del Pla Estratègic per al 2018 del 9 %-11 %—, mentre que el ROTE recurrent del negoci bancari i  assegurador arriba fins al 12,2 %, amb un resultat de 1.913 milions.
  •  La contribució als resultats del negoci de BPI a Portugal puja a 168 milions. L'aportació total de BPI, incloent-hi el resultat de les seves participades, arriba als 399 milions.
  •  El compte de resultats del tercer trimestre inclou un resultat negatiu de 453 milions derivat de l'acord de venda de la participació accionarial de CaixaBank a Repsol. El 30 de setembre, aquesta participació se situa en el 4,59 %.
  •  Les pèrdues per deteriorament d'actius financers i altres provisions disminueixen fins als 377 milions, un 74,1 % respecte del mateix període del 2017, que recollia impactes extraordinaris negatius associats a prejubilacions i al sanejament de l'exposició a la Sareb.
  •  El Grup CaixaBank assoleix una ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded de l'11,4 %, malgrat l'impacte extraordinari per la recompra d'interessos minoritaris de BPI i del 51 % de Servihabitat. Després de la materialització prevista de la venda del 80 % del negoci immobiliari i la desinversió de la participació romanent a Repsol, la ràtio CET1 se situaria en l'11,7 %.

El Grup CaixaBank, presidit per Jordi Gual i el conseller delegat del qual és Gonzalo Gortázar, va obtenir durant els nou primers mesos del 2018 un benefici atribuït de 1.768 milions (+18,8 % respecte del mateix període del 2017).

Els factors principals que han impulsat aquest creixement han estat la fortalesa dels ingressos core, una aportació més gran de BPI, la reducció de les dotacions i la contenció de costos.

Fortalesa dels ingressos core del negoci (+4,5 %, 6.183 milions)

Els ingressos core del negoci (marge d'interessos, comissions, ingressos del negoci d'assegurances, posada en equivalència de SegurCaixa Adeslas i participacions de BPI Bancaseguros) augmenten un 4,5 %, i el total dels ingressos, un 6,3%.

Les despeses d'administració i amortització recurrents creixen un 3,7 %, i ho fan a un ritme inferior al dels ingressos core.

La contribució a resultats del negoci de BPI a Portugal puja a 168 milions (59 milions durant els nou primers mesos del 2017). Si es té en compte l'aportació de les participades de BPI, la contribució total del banc portuguès puja a 399 milions.

La rendibilitat del Grup CaixaBank (ROTE) millora fins al 9,4 % —en línia amb l'objectiu del Pla Estratègic per al 2018 del 9 %-11 %—, mentre que el ROTE recurrent del negoci bancari i  assegurador arriba al 12,2 %, amb un resultat de 1.913 milions.

El marge d'interessos assoleix els 3.671 milions (+3,4 %)

El marge d'interessos del Grup puja a 3.671 milions (+3,4 % respecte del mateix període del 2017), gràcies a la millora de la rendibilitat del crèdit, la intensa gestió del finançament minorista i l'estalvi en els costos del finançament institucional.

Els ingressos per comissions arriben als 1.938 milions, un +3,8 % respecte del mateix període de  l'exercici anterior. D'una banda, baixen un 4 % les comissions bancàries, de valors i d'altres; d'altra banda, es manté la tendència de creixement de les comissions dels fons d'inversió (+16,3 %), plans de pensions (+7,4 %) i comercialització d'assegurances (+23,4 %) per l'increment sostingut de l'activitat comercial i del patrimoni gestionat.

Impactes extraordinaris en els ingressos de la cartera de participades

El negoci de les participacions contribueix al Grup amb un resultat de 69 milions (inclou el resultat negatiu de 453 milions derivat de l'acord de venda de la participació a Repsol i no inclou els resultats de les participades incloses en el negoci bancari i d'assegurances).

Els ingressos del total de la cartera de participades se situen en 847 milions. En aquest epígraf  s'inclouen els ingressos per dividends, bàsicament Telefónica, i els resultats de les entitats valorades pel mètode de la participació, com Erste Bank, SegurCaixa Adeslas, BFA i Repsol (sense l'impacte de la venda de la participació).

Els guanys/pèrdues per actius i passius financers i d'altres augmenten fins als 323 milions com a resultat, entre d'altres, de materialitzar plusvàlues latents d'actius financers disponibles per a la   venda, i per la revaloració al preu de venda de la participació de BPI a Viacer.

Altres ingressos i despeses d'explotació (-297 milions) inclouen, entre d'altres, ingressos i càrregues de filials no immobiliàries, ingressos per lloguers i despeses per la gestió dels immobles adjudicats, a més de taxes i impostos. En la comparativa amb el mateix període del 2017, cal considerar l'ingrés per un import de 115 milions derivat de l'acord amb Cecabank durant el segon trimestre del 2017.

Acord de venda de la participació a Repsol

Els guanys/pèrdues en la baixa d'actius i d'altres recullen, essencialment, els resultats d'operacions singulars formalitzades i resultats per vendes d'actius i sanejaments, principalment, de la cartera immobiliària.

Durant aquest trimestre s'inclou el resultat negatiu de 453 milions derivat de l'acord de venda de la participació del 9,36 % que CaixaBank mantenia a Repsol, després de liquidar anticipadament dos contractes de permuta de renda variable (equity swaps) i passar a comptabilitzar la posició restant com a “Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global”. Per tant, després de l'entrada en vigor de la normativa IFRS9 i d'acord amb la política comptable del Grup, les oscil·lacions en la cotització de les inversions financeres registrades sota aquest epígraf es registraran a Patrimoni (Un altre Resultat Global) i no tindran efecte en el compte de resultats.

L'acord de venda, anunciat el 20 de setembre, tenia en compte també un programa de vendes per a la posició restant a Repsol del 4,75 %, amb l'expectativa d'acabar-lo abans de tancar el primer trimestre del 2019. Les vendes es limitaran diàriament a un màxim del 15 % del volum negociat durant el dia. El 30 de setembre, aquesta participació se situa en el 4,59 %.

Reducció de les dotacions per a insolvències

En el procés de normalització dels indicadors d'activitat de l'actiu, les pèrdues per deteriorament d'actius financers i altres provisions disminueixen un 74,1 % respecte del mateix període del 2017, fins als 377 milions.

Aquest epígraf recull les pèrdues per deteriorament d'actius financers, que disminueixen fins als 50 milions d'euros, un 92,5 % menys respecte del mateix període de l'exercici 2017, i que inclou ingressos singulars.

També agrupa les altres dotacions a provisions, que cauen un 58,9 %, fins als 327 milions. Durant el segon trimestre, derivat de l'operació de recompra de ServiHabitat, es va registrar una provisió de 152 milions.

El 2017 incloïa, entre d'altres, el registre de 455 milions d'euros associats a prejubilacions i 154 milions de sanejament de l'exposició a la Sareb.

La ràtio de morositat del Grup baixa fins al 5,1 %

La ràtio de morositat del Grup CaixaBank es redueix fins al 5,1 % (6,4 % el setembre del 2017 i 6 % el desembre del 2017). Els saldos dubtosos baixen fins als 12.116 milions (-598 i -2.189 milions durant el trimestre i des del desembre, respectivament), després de la gestió activa, que inclou la venda de carteres.

La ràtio de cobertura augmenta fins al 54 % (+4 punts percentuals l'any, entre d'altres, després de la implantació de la normativa IFRS9, que va suposar que es registressin unes provisions per a risc de crèdit de 791 milions).

Desconsolidació del negoci immobiliari

Durant el segon trimestre del 2018, CaixaBank ha acordat vendre el seu negoci immobiliari (comprèn principalment la cartera d'actius immobiliaris disponibles per a la venda el 31 d'octubre de 2017, com també el 100 % del capital social de Servihabitat) a una companyia de nova creació propietat en un 80 % de Lone Star i en un 20 % de CaixaBank. El tancament d'aquesta operació implicarà la desconsolidació del negoci immobiliari i s'estima que tindrà un impacte neutre en el compte de resultats.

El valor net comptable estimat de la cartera d'actius immobiliaris disponibles per a la venda el 30 de setembre de 2018, sense els immobles inclosos en el perímetre de l'operació descrita, puja a 608   milions.

El total de vendes d'immobles puja als 1.572 milions (+50 %)

El total de vendes d'immobles el 2018 puja als 1.572 milions (+50 % respecte del mateix període del 2017), i inclou una venda de cartera de lloguer per 226 milions d'euros (+28 % sense tenir en compte aquest efecte). La cartera de lloguer se situa en 2.763 milions d'euros nets de provisions.

El negoci immobiliari non-core ha generat un resultat negatiu de 382 milions durant els nou primers mesos, impactat pel resultat de la recompra del 51 % de Servihabitat (-204 milions). Durant el tercer trimestre, les pèrdues s'han reduït fins als 68 milions.

Sòlida posició de solvència

El Grup CaixaBank assoleix una ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded de l'11,4% el 30 de setembre, en línia amb el rang fixat al Pla Estratègic 2015-2018 (11 % - 12 %).

 Si s'exclou l'impacte de -38 punts bàsics per moviments extraordinaris durant els nou primers mesos (primera aplicació de l'IFRS9, recompra del 51 % de ServiHabitat i compra de participació de minoritaris a BPI), l'evolució fins al setembre ha estat de +54 punts bàsics per generació orgànica de capital i -43 punts bàsics principalment per la volatilitat dels mercats i altres impactes, entre els quals s'inclou en el tercer trimestre l'ajustament als requeriments per risc de crèdit de la cartera hipotecària dubtosa, derivat del procés TRIM (Targeted Review of Internal Models) del Banc Central Europeu.

Després de la materialització prevista de la venda del 80 % del negoci immobiliari i la desinversió de la participació romanent a Repsol, la ràtio CET1 se situaria en l'11,7 %.

Creixement en el crèdit i en els recursos de clients

En el Grup, el crèdit brut a clients se situa en 223.465 milions i es manté estable (-0,2 % en l'any). La cartera sana del sector privat creix un 0,8 % el 2018 (vs -0,6% en el mateix període de 2017).

El crèdit sa per comprar un habitatge (-1,5% en l’any i -0,6% al trimestre) continua marcat pel  despalanquejament de les famílies en un trimestre amb l'estacionalitat habitual del mes d'agost, tot i que les caigudes del saldo creditici es redueixen. De fet, la nova producció del crèdit hipotecari millora un 9 % respecte del mateix període del 2017.

En l'evolució de l'any destaca l'impuls del crèdit al consum a Espanya (+4,2 % durant el trimestre i +15,3 % en l'any), i el finançament a empreses/sectors productius expromotors, que augmenta un 1,8 % durant el trimestre (+2,7 % en l'any). 

Els recursos de clients creixen fins als 363.621 milions al tancament del setembre del 2018, +4,1 % (14.163 milions), amb un augment del 4,5 % dels recursos en balanç.

Durant el trimestre es redueixen els recursos totals (-0,7 %) per l'habitual estacionalitat positiva del trimestre anterior, a causa, entre d'altres, de les pagues dobles. En un entorn de tipus d'interès en mínims en la renovació de venciments, es redueix un 2,2 % l'estalvi a la vista i un 3,7 % l'estalvi a termini.

D'altra banda, els actius sota gestió augmenten fins als 99.338 milions (2,9 % en l'any i 1 % durant el trimestre), malgrat la volatilitat dels mercats des de començaments d'any.

Igual que durant els últims trimestres, destaca l'increment del patrimoni gestionat en fons d'inversió, carteres i sicavs, fins als 68.912 milions (+0,9 % durant el trimestre), principalment per noves subscripcions. Els plans de pensions se situen en 30.426 milions (+1,3 % durant el trimestre). CaixaBank continua reforçant el seu lideratge en fons d'inversió, amb una quota del 17 %, i en plans de pensions, amb una quota del 24,2 %.

Referent digital: la base de clients digitals més gran a Espanya, amb 6,1 milions

L'entitat continua reforçant el seu lideratge en banca digital amb la base de clients digitals més gran a Espanya: quota de penetració del 32 %; 6,1 milions de clients digitals (el 58 % del total de clients de l’entitat a Espanya) i 5,2 milions de clients en banca mòbil.

La digitalització permet continuar posant el focus en l'assessorament de qualitat, amb 13.170 gestors diplomats en assessorament. Com a exemple, aproximadament el 70 % de clients de Banca Premier i Banca Privada tenen un contracte d'assessorament.

Enguany l'entitat ha dotat d'SmartPC tots els empleats i ha arribat al 100% de digitalització dels processos.

A finals de març, CaixaBank va llançar el servei d'assessorament digital en inversions Smart Money, que està integrat en la seva banca on-line. Segons el perfil de risc i els objectius del client proposa carteres d'inversions a partir de 500 euros. Actualment, 4.750 clients han contractat aquestes carteres de fons, amb un import mitjà d'inversió de 5.500 euros  i que sumen un patrimoni total aproximat de 26 milions.

Recentment, CaixaBank ha estat escollit Millor Banc Digital d'Europa Occidental per la revista  britànica Euromoney, i ha estat premiat per The Banker i pel  Bank Administration Institute (BAI) per la seva  aplicació mòbil CaixaBank Now App, en reconeixement de la transformació digital i l'aposta per la innovació tecnològica.