Nota de premsa

CaixaBank obté un benefici ajustat de 1.278 milions durant el primer semestre i augmenta els objectius de sinergies

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Gonzalo Gortázar, CEO CaixaBank

• El Grup CaixaBank consolida el creixement amb un volum de negoci que supera els 964.000 milions d’euros (recursos i crèdits a la clientela) i uns actius totals de més de 674.000 milions. L’entitat manté quotes de mercat en els productes principals, com ara fons d’inversió, dipòsits i crèdits a llars i empreses, del voltant del 25% a Espanya.

• El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha anunciat que “després de quatre mesos d’intens i fructífer treball d’integració, hem decidit revisar a l’alça els objectius d’estalvis de costos fins als 940 milions anuals”.

• El Consell d’Administració va aprovar ahir la política de dividends per a l’exercici 2021 i va establir una distribució en efectiu del 50% del benefici net consolidat ajustat pels impactes extraordinaris relacionats amb la fusió.

• El resultat atribuït del primer semestre se situa en 4.181 milions d’euros, una vegada incorporats els impactes extraordinaris associats a la fusió (per l’aportació comptable de 4.300 milions del fons negatiu de comerç o badwill, i el cost de 1.397 milions del procés de reestructuració d’ocupació i altres despeses associades a la integració, en tots dos casos nets d’impostos).

• En termes comparables amb visió proforma, els ingressos core assoleixen els 5.641 milions d’euros després d’incrementar-se un 1,2%. Les despeses d’administració i amortització recurrents descendeixen lleugerament (-0,6%), el que reflecteix la gestió de la base de costos.

• Els actius sota gestió se situen en 151.456 milions d’euros. L’evolució (+3,8% durant el trimestre i +10,3% orgànic durant l’any) ve marcada tant per les subscripcions positives com per l’evolució favorable dels mercats fins al juny.

• Sòlids nivells de capital i liquiditat. La ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) se situa en el 12,9%, per damunt de les estimacions previstes després de la fusió, i els actius líquids totals, en 162.731 milions d’euros.

• Estabilitat en la ràtio de morositat. Se situa en el 3,6% i la ràtio de cobertura, en el 64%. El cost del risc (últims 12 mesos, incorporant Bankia durant el segon trimestre d’enguany) és del 0,31%.

 

El resultat atribuït, que inclou únicament l’aportació de Bankia a partir del segon trimestre, se situa en 4.181 milions d’euros, incorporats els impactes extraordinaris associats a la fusió. La integració suposa una aportació positiva neta a efectes comptables de 4.300 milions pel fons negatiu de comerç o badwill, i una de negativa de 1.397 milions pel cost del procés de reestructuració de personal i altres despeses associades a la integració. 

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha destacat que l’entitat “ha completat amb èxit la primera fase de la fusió, després de presentar un molt bon resultat semestral i d’haver assolit un acord laboral per reorganitzar l’entitat”. 

A més, ha anunciat que “després de quatre mesos d’intens i fructífer treball d’integració, hem decidit revisar a l’alça els objectius d’estalvis de costos fins als 940 milions anuals”, respecte dels 770 milions calculats inicialment. 

En aquest sentit, Gortázar ha posat en valor que “en un entorn encara complex i en plena integració, hem aconseguit mantenir la fortalesa de balanç, amb les millors taxes de morositat de la gran banca a Espanya, i un elevat ritme d’activitat comercial”. 

El conseller delegat ha valorat la fi de la limitació del BCE al pagament de dividend i ha assenyalat que CaixaBank disposa de “nivells molt confortables de capital i una excel·lent gestió del risc i, per això, és prioritari reprendre una remuneració adequada per als accionistes”. 

A més, ha posat en valor que l’entitat manté quotes de mercat del voltant del 25% a Espanya en els productes principals, com ara fons d’inversió, dipòsits i crèdits a llars i empreses. 

Compte de resultats proforma (perímetres homogenis) 

Prenent com a referència el compte proforma que suma els resultats de CaixaBank i Bankia, tant en el primer semestre del 2020 com en el del 2021, sense considerar els aspectes extraordinaris relacionats amb la fusió, el benefici se situa en 1.343 milions d’euros, respecte dels 347 milions d’euros del 2020. Amb aquesta visió comparable, els ingressos core, 5.641 milions d’euros, s’incrementen un 1,2%. 

El marge d’interessos ascendeix a 3.275 milions d’euros durant el semestre (-2,3% respecte del mateix període del 2020). Aquest descens és degut a la caiguda dels ingressos del crèdit, per la reducció dels tipus d’interès, i al canvi d’estructura de la cartera, amb més pes dels préstecs ICO i crèdit al sector públic i menys aportació del finançament al consum, efecte parcialment revertit per una apel·lació superior al BCE en millors condicions financeres. 

Els ingressos per dividends (152 milions d’euros) inclouen els de Telefónica i BFA (Banc de Foment Angola) per 51 i 98 milions d’euros, respectivament (50 i 40 milions el 2020). Els resultats atribuïts d’entitats valorades pel mètode de la participació (217 milions d’euros) es recuperen en el context de la millora de la pandèmia (+79% respecte del primer semestre de l’exercici anterior i +45,1% respecte del primer trimestre del 2021). 

En la partida d’altres ingressos i despeses d’explotació destaca, durant el segon trimestre del 2021, l’aportació al FUR per import de 181 milions d’euros. Durant el mateix trimestre de l’any anterior s’hi van aportar 171 milions. 

El marge brut, malgrat l’increment dels ingressos core i de participades, es redueix un 0,6%, principalment pels resultats inferiors d’operacions financeres (-68,4%) i les càrregues superiors registrades en altres ingressos i despeses d’explotació (+12,2%). 

Les despeses d’administració i amortització recurrents baixen lleugerament (-0,6%), cosa que reflecteix la gestió de la base de costos i l’estabilitat en les despeses de personal (-0,2%). Aquest esforç en la reducció de costos, juntament amb l’evolució dels ingressos core (+1,2%), permet millorar la ràtio d’eficiència core en 2,1 punts percentuals, fins al 54,6% en els últims 12 mesos. 

Finalment, les dotacions per a insolvències se situen en -451 milions d’euros, respecte dels -1.814 milions durant el primer semestre del 2020, que incloïen el registre d’una dotació per -1.450 milions per anticipar impactes futurs associats a la COVID-19. 

Continua el creixement en recursos de clients 

En termes de balanç, el Grup CaixaBank consolida el creixement amb un volum de negoci que supera els 964.000 milions d’euros (recursos i crèdits a la clientela). Els recursos de clients ascendeixen a 600.993 milions a 30 de juny de 2021, un 44,7% més després de la incorporació de Bankia (+6% excloent aquest efecte). Només durant el segon trimestre, es registra un creixement del 3,6%. 

Els recursos en balanç assoleixen 434.672 milions d’euros (+2,9% durant el trimestre i +3,3% orgànic durant l’any), mentre que els actius sota gestió se situen en 151.456 milions, després de créixer un 3,8% durant el trimestre i un 10,3% orgànic durant l’any, és a dir, excloent la incorporació de Bankia. Aquesta evolució ve marcada tant per les subscripcions positives com per l’evolució favorable dels mercats. El patrimoni gestionat en fons d’inversió, carteres i sicavs se situa en 105.040 milions (+4,3% durant el trimestre i +12,1% orgànic durant l’any) i els plans de pensions assoleixen 46.416 milions (+2,7% durant el trimestre i +6,7% orgànic durant l’any). 

El crèdit brut a la clientela se situa en 363.012 milions d’euros, un 48,8% més durant l’any després de la integració del balanç de Bankia. 

El crèdit a particulars creix un 59,6% durant l’any i un 0,7% durant el trimestre. Així mateix, el crèdit a empreses augmenta un 37,5% durant el semestre i es contreu lleugerament durant el trimestre, un 2%, i el finançament al sector públic puja un 42,9% durant l’any i un 4% durant el trimestre. 

D’altra banda, la ràtio de morositat es manté estable en el 3,6% i la ràtio de cobertura se situa en el 64%. El cost del risc (últims 12 mesos, incorporant Bankia durant el segon trimestre d’enguany) se situa en el 0,31%. 

Nivells de liquiditat folgats i ràtios de capital sòlides 

Els actius líquids totals se situen en 162.731 milions d’euros, amb un creixement de 48.280 milions d’euros durant el semestre, a causa principalment de la integració de Bankia. A més, el Liquidity Coverage Ratio del Grup (LCR) a 30 de juny de 2021 és del 333%, dada que mostra una sobrada posició de liquiditat, molt per damunt del mínim requerit del 100%. 

El saldo disposat de la pòlissa del BCE a 30 de juny de 2021 puja a 81.159 milions d’euros corresponents a TLTRO III. Durant el primer semestre del 2021, s’ha pres 6.223 milions de TLTRO III i s’ha incrementat el saldo disposat en 25.211 milions com a conseqüència de la incorporació de Bankia. 

Respecte del capital, la ràtio CET1 se situa en el 12,9%, per damunt de les estimacions previstes inicialment en la integració. Durant el primer semestre, ha descendit un total de 77 punts bàsic -principalment, per impactes derivats de la fusió i reguladors-, que inclouen l’evolució orgànica del semestre, en què ha augmentat 64 punts bàsics. 

Nova política de dividends 

El Consell d’Administració va aprovar ahir la política de dividends per al 2021 i va establir una distribució en efectiu entre els accionistes del 50% del benefici net consolidat ajustat pels impactes extraordinaris relacionats amb la fusió amb Bankia, que es pagarà en un únic abonament en l’exercici 2022. 

Suport a particulars i empreses 

Durant la pandèmia, CaixaBank ha continuat al costat dels clients particulars i empreses. El total de moratòries concedides pel Grup des de l’inici de la COVID-19 ascendeix a 617.212 operacions (per un import de 23.896 milions d’euros). A Espanya, s’han concedit moratòries per valor de 17.617 milions (502.499 operacions). 

Del total de moratòries vigents del Grup a 30 de juny (6.789 milions d’euros), un 25% finalitza durant el tercer trimestre del 2021 i la pràctica totalitat, abans que acabi l’any.

 

NOTÍCIES RELACIONADES