Nota de premsa

CaixaBank llança el servei d'assessorament ASG per a clients corporatius i institucionals

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Diagnòstic ASG

• Es tracta d'un servei diferenciador, dissenyat sota una metodologia pròpia i basat a la Guia de Cambridge Institute for Sustainability Leadership i UNEP-Fi.

• CaixaBank ofereix una gestió activa amb agències, ratings i índexs ASG, a través d'un diàleg actiu amb els referents del mercat per millorar el posicionament i reconeixement sostenible de cada companyia.

CaixaBank ha llançat un nou servei d'assessorament ASG (ambiental, social i de governança) per ajudar als seus clients corporatius i institucionals a analitzar i establir la seva estratègia i posicionament sostenible. Amb aquest nou servei consultiu, CaixaBank pretén impulsar la transició dels seus clients cap a la neutralitat en les emissions de carboni i acompanyar-los en els seus processos d'adaptació, entesa i definició d'objectius sostenibles, en el curt i llarg termini.

Des de l'Acord de París el 2015, s'han succeït una sèrie de fites regulatòries i un impuls de la sostenibilitat, que es focalitza en la necessària descarbonització global per garantir la sostenibilitat en tots els nivells. Aquest canvi de paradigma per poder avançar cap a una economia sense carboni suposa un objectiu ambiciós i complex.

CaixaBank, com a entitat financera, assumeix el seu paper de canalitzador de finançament i promou la inversió amb l'objectiu d'impulsar la transició dels seus clients cap a la neutralitat en carboni. A través de la seva àrea Structured Finance - Sustainable Finance de CIB (Banca Institucional i Corporativa), facilita un procés d'assessorament ASG per als seus clients per ajudar-los a desenvolupar el seu pla de sostenibilitat integral i adequar el seu finançament a les necessitats específiques del seu camí de descarbonización.

Tres àrees de diagnòstic personalitzat

Es tracta d'un servei diferenciador, dissenyat sota una metodologia pròpia basada a la Guia de Cambridge Institute for Sustainability Leadership i UNEP-FI, que aporta valor afegit als seus clients ja que els permet conèixer el seu nivell de maduresa ESG, incorpora propostes d'assessorament i ofereix un acord de col·laboració consultiu per donar suport a la millora del seu acompliment en sostenibilitat. Aquest servei analitza tres àrees d'acompliment per part del client, on se li ofereix un diagnòstic personalitzat, comparant el seu posicionament i projecció amb el seu sector, i es proposa un pla d'acció amb propostes concretes. 

En la primera àrea, s'analitza de manera personalitzada per a cada client l'estratègia de sostenibilitat, els seus compromisos i el nivell d'alineament amb els objectius de l'Acord de París. També es defineixen els objectius a mig i llarg termini que han de ser mesurables i alineats amb l'estratègia corporativa de la companyia.

En la segona, s'analitza la seva visibilitat en el mercat a través de les agències i ratings ASG en què està present o a través dels quals podria obtenir visibilitat. Es proposen diferents estructures, mètriques i eines de seguiment i impacte. CaixaBank ofereix una gestió activa amb agències, ratings i índexs ASG, a través d'un diàleg actiu amb els referents del mercat per millorar el posicionament i reconeixement sostenible de cada client.

En l'última fase, s'avalua si la companyia ha incorporat criteris ASG en les seves decisions de finançament i es valora l'opció de definir un marc de finançament sostenible que integri aquests criteris ASG en la política de finançament i faciliti la presa de decisions i l'accés al capital. A més, es validen potencials productes de finançament que puguin incorporar-se en aquest marc de finançament.

La tipologia de finançament sostenible pot ser Verd, si té un impacte mediambiental positiu directe; Social, si l'ús dels fons repercuteix en variables socials com per exemple la salut o l'educació; o ESG-Linked, si són finançaments que incentiven la consecució d'objectius sostenibles per part de la companyia.

La durada de tot aquest procés és aproximadament d'entre nou i onze mesos, i actualment l'entitat ja ha formalitzat diversos acords amb companyies líders en els seus sectors, amb qui s'ha començat aquesta relació consultiva sota un àmbit d'absoluta confidencialitat i amb un equip específic dedicat a cada client.

Cas d'èxit per a la Universitat de Cambridge i Nacions Unides

Recentment, l'Institute for Sustainability Leadership de la Universitat de Cambridge en conjunt amb Nacions Unides, han publicat un informe sobre “Estratègies de lideratge per al compromís amb els clients”, en què han seleccionat a CaixaBank i tres entitats financeres internacionals més, per destacar cas d'èxit aquesta metodologia d'assessorament i recolzament a clients en matèria ASG.

Des de CaixaBank, aquest servei es concep com un “partnership estratègic” amb els clients corporatius i institucionals, que permet elevar el diàleg estratègic i enfortir les relacions i el compromís a llarg termini. Suposa un pas més en el compromís d'aportar valor afegit als clients en una conjuntura global de constant evolució, on la sostenibilitat està col·locant-se al centre de l'estratègia de les companyies i institucions, com un factor clau en les decisions d'inversió i com un dels focus de desenvolupament a nivell regulatori i de projecció de mercat.