Nota de premsa

CaixaBank obté un benefici de 726 milions i reforça la seva posició de capital i liquiditat

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
Gonzalo Gortazar conseller delegat de CaixaBank.

• El resultat es redueix un 42,6% després de realizar, durant aquests nou primers mesos, una provisió extraordinària de 1.161 milions d’euros i anticipar-se així a impactes futurs pels efectes econòmics de la Covid-19.

• La liquiditat de l’entitat assoleix els 110.729 milions d’euros, amb un creixement de 21.302 milions d’euros durant l’any per la generació i aportació de col·laterals a la pòlissa del Banc Central Europeu.

• Elevades ràtios de capital, molt per damunt del que s’exigeix. La ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) puja fins al 12,7% proforma considerant la venda parcial de Comercia, formalitzada a inicis del quart trimestre. La ràtio Tier 1 assoleix el 14,7% proforma per Comercia i l’emissió de 750 milions d’AT1, subscrita a primers d’octubre. En relació al requeriment d’MREL (22,7% dels APRs a 31 de desembre del 2020), a 30 de setembre proforma, CaixaBank compta amb una ràtio sobre APRs del 24,4%.

• Creixement destacat dels recursos de clients (+5,2%) i del crèdit (+6,4%). En recursos de clients, s’assoleixen els 404.422 milions (+5,2% en l’any), impusats pel fort creixement dels dipòsits a la vista. El crèdit a la clientela brut assoleix els 241.877 milions d’euros amb un creixement del +6,4% en l’any com a conseqüència, esencialment, de l’augment del crèdit a empreses (+17,6%).

• La ràtio de morositat se sitúa en el 3,5% (-10 punts basics en l’any), i la ràtio de cobertura s’incrementa fins al 65% (+10 punts percentuals en l’any) després de l’esforç de provisions.

• Els ingressos core es mantenen pràcticamnt estables (6.158 milions d’euros), malgrat la dificultat associada al context econòmic actual.

• Reducció de les despeses d’administració i amortització recurrents (-3,1%) després de la materialització d’estalvis associats a l’acord laboral del 2019 i la gestió de la base de costos, amb un descens superior a la disminució dels ingressos core.

• Suport a les necessitats de finançament del teixit empresarial i compromís amb la societat. Fins el 30 de setembre, l’entitat ha aprovat un total de 383.768 sol·licituds de moratòria dels seus clients a Espanya, que afecten a una cartera d’11.000 milions. A més, des de l’inici de l’estat d’alarma, CaixaBank ha concedit 51.530 milions d’euros al sector empresarial, al marge de les línies ICO, i ha gestionat préstecs vinculats a les línies ICO Covid-19 per un import total de 15.071 milions d’euros.


El Grup CaixaBank, presidit per Jordi Gual i dirigit per Gonzalo Gortázar, va obtenir durant els nou primers mesos de l'any un benefici atribuït de 726 milions d'euros, un 42,6% menys respecte al mateix període de l'exercici anterior, després de realitzar, durant aquests nou primers mesos, una provisió extraordinària de 1.161 milions d'euros i anticipar-se així a impactes futurs pels efectes econòmics de la Covid-19. 

Aquesta provisió s'ha mantingut pràcticament estable durant el tercer trimestre (1.155 milions d'euros a tancament de juny) en haver-se aplicat la mateixa metodologia que en el tancament del trimestre anterior i haver-se mantingut la mateixa ponderació d'escenaris macroeconòmics actualitzats. 

En l'evolució interanual, també hi incideix el registre de 109 milions associats a prejubilacions durant el primer trimestre del 2020. Així mateix, els resultats del 2019 van estar marcats per l'impacte de l'acord laboral (978 milions d'euros). 

Aquests resultats no inclouen el registre de la plusvàlua per la venda del 29% de Comercia de 420 milions d'euros en haver-se formalitzat al principi del quart trimestre del 2020. 

Els ingressos core es mantenen pràcticament estables 

Malgrat la dificultat associada al context econòmic actual, els ingressos core es mantenen pràcticament estables en l'any i se situen en els 6.158 milions d'euros (-0,7%). 

El marge d'interessos arriba als 3.647 milions, -2,0% respecte al mateix període del 2019, bàsicament pel descens dels ingressos dels préstecs per una disminució del tipus d'interès aplicat, vinculat en part a l'increment de la concessió de crèdits ICO, a la reducció dels ingressos del crèdit al consum i al descens de la corba de tipus. Això ha estat parcialment compensat per un increment del volum. 

Els ingressos per comissions es mantenen estables respecte al mateix període de l'exercici anterior, situant-se en 1.905 milions. La disminució de l'activitat econòmica i l'impacte dels mercats han influït en l'evolució respecte al mateix trimestre de l'any anterior (-2,7%), per bé que mostren una evolució positiva respecte al segon trimestre del 2020 (+4,9%). 

Els ingressos derivats de l'activitat d'assegurances de vida risc se situen en 441 milions d'euros, amb un sòlid creixement del +8,5% respecte al mateix període del 2019 i del +6% en relació al trimestre anterior (+4,7% respecte al mateix trimestre de l'exercici anterior). 

En l'evolució del marge brut (-5,3%) hi influeix, essencialment, la reducció del resultat d'operacions financeres i el resultat de participades. El resultat d'operacions financeres se situa en 182 milions            (-36,3%). La seva evolució ve marcada, en part, per la major materialització de plusvàlues en actius de renda fixa en l'exercici anterior. 

Respecte als ingressos de la cartera de participades, els ingressos per dividends inclouen, durant el  segon trimestre, el dividend de Telefónica i el de BFA, per 50 i 40 milions d'euros, respectivament (104 milions i 46 milions al 2019). Els resultats d'entitats participades disminueixen un -36,4% pel registre de resultats atribuïts més baixos en el marc de l'actual entorn econòmic.

Les despeses d'administració i amortització recurrents es redueixen un -3,1% després de la gestió de la base de costos. Les despeses de personal decreixen un -4,6%, materialitzant estalvis associats a l'acord laboral del 2019 i les prejubilacions del 2020, que compensen, entre d'altres, l'increment vegetatiu. Les despeses generals també disminueixen un -1,7% en l'any. 

En l'increment de les amortitzacions (+1,6%), hi incideix l'esforç inversor en projectes de transformació de l'entitat. 

L'esforç en la reducció de costos, amb una disminució interanual del -3,1%, superior a la reducció dels ingressos core (-0,7%), permet la millora de la ràtio d'eficiència core en 1,6 punts percentuals. 

Volum de negoci rècord 

El volum de negoci (crèdits + recursos) dels primers nou mesos de l'any puja als 646.299 milions   d'euros, la xifra més alta des de la creació de CaixaBank. El crèdit a la clientela brut assoleix els 241.877 milions d'euros amb un creixement del +6,4% en l'any, com a conseqüència essencialment de l'augment del crèdit a empreses (+17,6%). 

Els recursos de clients arriben als 404.422 milions d'euros a 30 de setembre del 2020 (+5,2% en l'any i +0,9% en el trimestre), impulsats pel fort creixement dels dipòsits a la vista (+12,6% i +2,0% en l'any i en el trimestre, respectivament), en un context en què les famílies i les empreses han gestionat les seves necessitats de liquiditat. 

Els actius sota gestió, que assoleixen els 100.828 milions d'euros, es redueixen en l'any, essencialment, per l'evolució negativa dels mercats durant el primer trimestre amb recuperació parcial durant els mesos posteriors. El creixement trimestral del +2,3% és resultat del comportament positiu del      mercat, així com de les subscripcions netes positives en l'any i en el trimestre. 

El patrimoni gestionat en fons d'inversió, carteres i sicavs se situa en 67.166 milions d'euros (-2,1% en l'any i +2,4% en el trimestre) i els plans de pensions assoleixen els 33.662 milions d'euros (-0,2% en l'any i +2,1% en el trimestre). 

Més de 7 milions de clients de tots els canals digitals 

CaixaBank ha registrat a tancament de setembre 7,07 milions de clients digitals, la dada més alta de la història de l'entitat i la base de clients digitals més gran d'un banc a Espanya. La xifra suposa un creixement del 8,6% respecte al mateix mes de l'any anterior. Amb les dades de setembre, el 66,1% de clients de l'entitat, d'entre 20 i 74 anys, utilitzen les seves aplicacions mòbils. 

El creixement de clients digitals està impulsat pel fort augment del canal mòbil, que va tancar el setembre amb 6,28 milions d'usuaris de les “apps” de CaixaBank, un 13,7% per damunt de la dada de setembre del 2019. 

Liquiditat i solvència, en nivells òptims 

Els actius líquids totals se situen en 110.729 milions d'euros -la xifra més alta assolida per l'entitat-, amb un creixement de 21.302 milions d'euros l'any degut principalment a la generació i aportació de  col·laterals a la pòlissa del Banc Central Europeu. 

El Liquidity Coverage Ratio del Grup (LCR) a 30 de setembre del 2020 és del 280%, mostrant una sobrada posició de liquiditat (224% LCR mitjana últims 12 mesos), molt per damunt del mínim requerit del 100%. 

Durant el tercer trimestre, CaixaBank ha emès un Bo Social per import de 1.000 milions d'euros amb l'objectiu de mitigar els efectes de la Covid-19 a través de finançament a pimes i microempreses ubicades en les zones més desafavorides d'Espanya. 

Respecte a la gestió del capital, la ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) assoleix el 12,7% proforma considerant la venda parcial de Comercia (12,5% sense considerar-la). 

Durant els nou primers mesos, es recullen +32 punts bàsics per l'impacte extraordinari de la reducció del dividend previst amb càrrec al 2019, així com +51 punts bàsics per l'impacte de l'aplicació de l'ajust transitori de la normativa IFRS9 i +20 per la venda parcial de Comercia. La resta de l'evolució acumulada fins al setembre són -38 punts bàsics (+45 punts bàsics de variació orgànica, -21 punts bàsics per la previsió de dividends de l'any i -62 punts bàsics de l'evolució dels mercats i d'altres). 

En relació amb el requeriment d’MREL (22,7% dels APRs a 31 desembre de 2020), a 30 de setembre proforma, CaixaBank compta amb una ràtio sobre APRs del 24,4%. 

La ràtio Tier 1 assoleix el 14,2% a 30 de setembre proforma considerant la venda parcial de Comercia. Incloent la nova emissió de 750 milions d'instruments d'AT1 subscrita a l'octubre, la ràtio proforma assoliria el 14,7%. Després d'aquesta emissió, el Grup cobreix totalment el bucket d'AT1, tant en termes de requeriments de Pilar 1 (1,5%), com la part corresponent dels requeriments del P2R (0,28%). 

Contenció de la morositat amb una gestió adequada del risc 

La ràtio de morositat es redueix en l'any fins al 3,5% (-10 punts bàsics) i la ràtio de cobertura s'incrementa fins al 65% (+10 punts percentuals en l'any després de reforçar les provisions). El cost del risc 12 mesos se situa en el 0,67%. 

Els saldos dubtosos augmenten en l'any 284 milions d'euros, en part per una més baixa activitat de recuperació durant l'estat d'alarma, per bé que destaca la reducció durant el trimestre per import de 141 milions amb caiguda en tots els segments de risc. 

La cartera d'adjudicats nets disponibles per a la venda a Espanya és de 973 milions d'euros i la ràtio de cobertura és del 40%. El total de vendes d'immobles el 2020 se situen en els 254 milions. 

Fort compromís amb els clients i la societat per seguir donant suport a l'economia 

Des de mitjans de març, CaixaBank ha estat operatiu en tot moment com a proveïdor de serveis  essencials, i ha actuat amb un grau de compromís molt elevat amb la societat i amb els seus clients gràcies a la feina dels més de 35.000 empleats del Grup. L'entitat ha garantit el finançament a empreses i particulars i continua donant suport als sectors més afectats per la pandèmia. 

Fins al 30 de setembre, l'entitat ha aprovat un total de 383.768 sol·licituds de moratòria dels seus clients a Espanya, amb un important descens durant el tercer trimestre. Les moratòries afecten a una cartera d'11.000 milions d'euros, un 5% del total de la cartera de crèdit de CaixaBank. Com a entitat associada a la CECA, a més d'adherir-se a la moratòria hipotecària i de préstecs al consum plantejada pel Govern, ha donat suport a la moratòria sectorial, ampliant la durada de les moratòries legals en el pagament d'aquests crèdits, i estenent-les més enllà dels col·lectius vulnerables inclosos en el Reial Decret Llei.  

D'altra banda, des de l'inici de l'estat d'alarma i fins al 30 de setembre, CaixaBank ha concedit 51.530 milions d'euros al sector empresarial, al marge de les línies ICO, destinats a facilitar el finançament de les grans empreses, pimes, autònoms i emprenedors, per pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia en el teixit productiu. A més, des de l'inici de la comercialització de les línies ICO Covid-19, CaixaBank ha gestionat més de 188.000 sol·licituds de préstecs per un import total de 15.071 milions d'euros, la demanda dels quals s'ha moderat durant el trimestre. El 76% de l'import desemborsat correspon a autònoms i pimes. 

Des que va començar la crisi de la Covid-19, amb el lema #AmbTuMésQueMai, CaixaBank va activar un ampli paquet de mesures amb l'objectiu d'atenuar els efectes econòmics i socials i, d'aquesta        manera, donar resposta a les necessitats dels col·lectius més afectats, com la bestreta de les prestacions de desocupació i de suspensió temporal d’ocupació a 3,6 milions de persones; la condonació del lloguer dels habitatges de la seva propietat a 4.800 famílies i la col·laboració amb la Fundació Bancària “la Caixa ” mitjançant, entre altres iniciatives, el programa de voluntariat de CaixaBank o les activitats de l'Obra Social Descentralitzada. 

Augment de la vinculació de clients 

Durant l'estat d'alarma, l'entitat va mantenir obertes la gran majoria de les oficines (entre el 85% i el 90%) en el 97% dels més de 2.000 municipis en què CaixaBank hi té presència. Actualment, el 99% de la xarxa està operativa. Així mateix, també compta amb la xarxa de caixers automàtics més gran d'Espanya, amb 8.852 terminals. 

En aquest entorn complex, durant els mesos de juliol, agost i setembre s'han recuperat gradualment els nivells d'activitat, amb un millor comportament en relació al mateix trimestre del 2019 i un augment de la vinculació de clients, que han augmentat 1,8 punts percentuals en l'últim any, fins al 63,3% sobre el total de clients. En aquest sentit, el volum de negoci ha crescut 34.607 milions en l'any (2.668 durant el tercer trimestre), fins als 646.299 milions d'euros (+5,7%).

 

NOTÍCIES RELACIONADES