Reportatge

Els principals analistes ASG acrediten els avenços en el compliment dels objectius estratègics de CaixaBank en sostenibilitat

CaixaBank, destacada als ràtings ASG més rellevants del món
icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email

• La posició de lideratge de CaixaBank en els ràtings mundials de referència en matèria ASG ofereix a les agències i als inversors una visió completa i comparable de la gestió, l'acompliment i la transparència de l'entitat en sostenibilitat i la seva integració en el negoci.

• CaixaBank destaca en els ràtings dels principals analistes mundials, com S&P DJSI, ESG Entity Ranking de Fitch, CDP, ESG Corporate Rating (ISS), Morningstar Sustainalytics, MSCI, FTSE4Good i Moody's ESG.

• A través del Pla de Banca Sostenible 2022-2024, la sostenibilitat és un dels pilars estratègics del banc per avançar en tres ambicions: liderar l'impacte social positiu i afavorir la inclusió financera, impulsar la transició sostenible de les empreses i la societat, així com promoure una cultura responsable sent referents en governança.

 

En un moment com l'actual, en el que parlar de sostenibilitat està molt enfocat als temes ambientals i de la lluita contra el canvi climàtic, l'organització CDP ha reconegut CaixaBank, per desè any consecutiu, en la categoria Leadership i, per tercer any consecutiu, ho ha fet amb la màxima qualificació 'A'. Aquesta presència a l'A List, on només hi ha dos bancs espanyols, és un reconeixement a CaixaBank per les seves accions encaminades a la reducció d'emissions, la mitigació dels riscos climàtics i l'establiment d'objectius de descarbonització de la seva cartera d'inversió i de finançament per impulsar la transició a una economia baixa en carboni.

Però l'objectiu de CaixaBank de ser un referent fent banca sostenible no es queda només en la part ambiental. A CaixaBank, la sostenibilitat està enfocada en la societat i treballa per assolir impactes ambientals i socials positius a través de la seva activitat financera, d'inversió i de finançament, i sempre sota una perspectiva de benefici social, de generar valor afegit en les persones.

Amb el lideratge del banc en les diferents valoracions i ràtings d'analistes ASG, que ajuden a identificar aquelles empreses que millor compleixen amb els requisits de sostenibilitat dels inversors, es reconeix la manera diferencial en què CaixaBank fa banca sostenible i es compleix amb les expectatives dels inversors que aposten per estratègies a llarg termini i que inclouen criteris ASG en les seves decisions d'inversió.

Al mateix temps, les qualificacions ASG també tenen valor per a les mateixes companyies, ja que els requisits dels qüestionaris dels analistes són un termòmetre que permet mesurar els avenços en sostenibilitat i permeten desenvolupar plans de millora contínua per actuar segons les millors pràctiques del mercat.

Dins dels objectius fixats en el Pla de Banca Sostenible 2022-2024, CaixaBank té com a meta mantenir la categoria 'A' en el seu indicador sintètic de sostenibilitat, que amb metodologia desenvolupada per KPMG permet disposar d'informació agregada de les principals cases d'anàlisi ASG. Aquest indicador pondera de manera objectiva els resultats obtinguts per l'entitat en les puntuacions d'alguns dels principals analistes ASG internacionals: S&P Global, Sustainalytics, MSCI i ISS ESG.

Presència destacada en els principals índexs mundials

Els analistes ASG internacionals que valoren CaixaBank amb una posició de privilegi són: 

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

Elaborat per S&P Global, és el primer índex de sostenibilitat d'àmbit global i analitza l'acompliment de les companyies en termes de criteris econòmics, ambientals i socials, a més de seleccionar les empreses més sostenibles de 61 sectors d'activitat.

Per dotzè any consecutiu, CaixaBank destaca entre els bancs més ben valorats del món. Concretament, se situa com la tretzena entitat financera més destacada -amb 82 punts- d'entre 200 bancs convidats per formar part de DJSI World. Aquesta valoració situa CaixaBank com a únic banc espanyol que millora la seva puntuació.

En paral·lel, S&P Global situa CaixaBank dins de l'índex DJSI Europe com a segona entitat financera més sostenible d'Europa d'entre 40 candidats. CaixaBank obté la màxima puntuació en els àmbits de transparència i reporting, ètica en els negocis, tractament de la informació i ciberseguretat, i desenvolupament del capital humà.

S&P Global Sustainability Yearbook 2024

CaixaBank ha estat reconeguda, per dotzè any consecutiu, en aquesta publicació elaborada per S&P, que destaca les millors companyies, pràctiques i iniciatives empresarials en l'àmbit de la sostenibilitat. Concretament, el banc forma part del selecte grup de 759 companyies que han estat incloses al S&P Global Sustainability Yearbook 2024 després d'avaluar 9.400 empreses i analitzar més de 174.000 documents. CaixaBank ha rebut la categoria Top 10% S&P Global CSA Score en assolir una valoració entre el 5% i el 10% amb millor acompliment en sostenibilitat dins del sector financer.

ESG Entity Ranking (Fitch)

L'ESG Entity Ranking, impulsat per l'agència de qualificació Fitch, avalua la rellevància de 14 criteris i puntua cada factor en una escala de l'u al cinc. En aquest índex, CaixaBank ha obtingut una qualificació ESG Entity Rating 2 -el mínim és cinc i el màxim, u- i és l'única entitat bancària a sotmetre's al ràting ESG de Fitch, el més exhaustiu i el que implica més compromís amb la sostenibilitat.

En el cas de CaixaBank, l'agència ha destacat l'oferta de solucions de finançament ambiental i social, l'impacte social de l'activitat amb pimes i autònoms i la gamma de productes d'inversió i d'actius sota gestió sota les categories de sostenibilitat que fixa el Reglament de Divulgació de Finances Sostenibles.

ESG Corporate Rating (ISS)

Aquest índex d'ISS, grup líder de solucions de govern corporatiu i inversió responsable, avalua les companyies a partir d'un centenar d'indicadors ASG, amb un pes assignat en funció del grau de materialitat que l'analista considera que posseeixen per a cada indústria.

En aquesta classificació, CaixaBank ha millorat la seva nota, que ha passat de 'C' a 'C+' (categoria Prime) i el nivell de transparència s'ha valorat com a Very High. A més, CaixaBank ha mantingut el ràting obtingut en les dues categories generals que conformen el ràting total: Social & Governance (pes del 50%) amb una 'B'- i Environmental (pes del 50%) amb una 'C-'.

Així mateix, CaixaBank obté un millor acompliment que la resta del sector en totes les preguntes que l'analista considera essencials: Business Ethics, Labour standards and working conditions, Sustainable investment, Customer and product responsibility i Sustainability impacts of lending and other financial services/products.

CaixaBank se sotmet a l'avaluació d'ISS des de l'any 2013 i des d'aleshores forma part dels seus índexs ISS ESG Europe Governance QualityScore Index i Solactive ISS ESG Index Series.

Morningstar Sustainalytics

Sustainalytics, companyia de Morningstar, mesura el funcionament de les empreses en matèria mediambiental, social i de govern corporatiu, i qualifica els riscos de sostenibilitat en una escala de 0 a 100. Entrezero i deu0 implica que l'empresa analitzada té un nivell inapreciable de riscos ASG no gestionats; entre 10 i 20, el risc es considera baix; de 20 a 30, mitjà; de 30 a 40, alt; i de 40 en endavant, sever.

En l'última anàlisi, CaixaBank ha obtingut una puntuació de 16,13 punts, la qual cosa suposa una millora d'1,32 punts respecte a la valoració de l'any anterior, i se situa en la posició 26 del rànquing després de pujar cinc esglaons. Aquesta millora és conseqüència de la bona nota obtinguda en la gestió de riscos ASG, que l'analista qualifica de Strong, cosa que situa l'entitat amb un ESG Risk de Low Risk.

MSCI

MSCI, proveïdor líder d'eines i serveis de suport a decisions crítiques per a la comunitat inversora amb més de cinc dècades d'experiència, compta amb els MSCI ESG Ratings. Aquests índex mesuren la gestió dels riscos i oportunitats ASG financerament rellevants. El seu sistema de qualificació varia des de líder (AAA, AA), a mitjana (A, BBB, BB) fins a endarrerida (B, CCC).

A més d'empreses, MSCI també qualifica valors de renda variable i fixa, préstecs, fons mutus, ETF i països. CaixaBank forma part del MSCI ESG Leader Index des del 2015. L'última valoració, obtinguda el febrer del 2024, ha estat 'A', destacant com a líder en els àmbits de finançament sostenible, inclusió financera, desenvolupament del capital humà i comercialització responsable.

FTSE4Good

FTSE4Good avalua empreses de tot el món en qüestions ASG i busca proveir els inversors de dades fiables per conèixer el rendiment de les companyies en aquest àmbit. Pertany a FTSE Russell i analitza més de 7.200 companyies cotitzades a través de més de 300 indicadors agrupats en 14 temàtiques a partir d'informació pública disponible de cada companyia, a les quals puntua de zero a cinc, sent cinc la millor puntuació.

En aquest índex, CaixaBank ha incrementat la seva puntuació fins a situar-se en 4,2 punts sobre cinc el 2023 (+0,1 vs 2022). Amb aquesta valoració, ostenta una posició líder respecte als bancs analitzats, amb una mitjana per al sector de 3,1.

CaixaBank sobresurt especialment en el capítol social gràcies a les accions centrades en drets humans i suport social, a les condicions laborals i a l'impacte social en la cadena de valor, amb una puntuació de 4,7 sobre cinc. En paral·lel, reconeix amb la màxima puntuació l'acompliment en gestió de riscos, govern corporatiu i transparència fiscal, analitzats sota criteris de sostenibilitat. En altres aspectes, com el canvi climàtic i l'anticorrupció, la valoració assolida per CaixaBank ha estat excel·lent.

Moody's ESG

A través de Moody's ESG Solutions, l'agència de ràting ofereix serveis de qualificacions ASG de més de 5.000 empreses de gran capitalització, dades climàtiques, ràtings de sostenibilitat i serveis de certificació de finances sostenibles que ajuden a complir l'ampli espectre d'objectius relacionats amb ASG en la gestió de riscos, la renda variable i els mercats de crèdit. L'analista qualifica les empreses en quatre categories segons la seva gestió ASG. De 0 a 30, com a feble, de 30 a 49, com a limitada, de 50-59, com a robusta i de 60 a 100, advanced.

El 2023, CaixaBank va obtenir una puntuació de 67 punts sobre 100 (molt per sobre de la mitjana del sector, que és de 58 punts), amb la qual cosa millora en set punts l'obtinguda el 2022 i es manté a la màxima categoria.

Moody's reconeix el banc amb una categoria advanced en 16 de les 21 temàtiques ASG analitzades (vs deu el 2022), sense que tingui cap tema en categoria feble.

La màxima valoració se situa en govern corporatiu, canvi climàtic, productes verds, desenvolupament social i econòmic o inclusió financera. Des del juny del 2023, CaixaBank també forma part de l'Índex Euronext EuroZone 120, que elabora aquest analista.

CaixaBank, referent europeu en sostenibilitat

CaixaBank és una entitat amb un fort vincle històric amb l'impacte social de la seva activitat. Per això, assumeix la responsabilitat d'impulsar una economia positiva per al benestar de les persones. Amb aquest propòsit, ha desenvolupat un Pla de Banca Sostenible per al període 2022-2024, integrat en el Pla Estratègic de CaixaBank, que recull la seva proposta per contribuir a resoldre reptes com la desigualtat, el canvi climàtic i l'atur.

La sostenibilitat és un dels pilars en els quals se sustenta el Grup per assolir els seus resultats, establint tres ambicions: liderar l'impacte social positiu i afavorir la inclusió financera, impulsar la transició sostenible de les empreses i la societat, així com promoure una cultura responsable sent referents en governança. CaixaBank té com a objectiu mobilitzar 64.000 milions d'euros en finances sostenibles entre el 2022 i el 2024.

En els objectius de mobilització en finances sostenibles, a més de facilitar capital per finançar iniciatives de transició energètica, també s'inclouen finalitats amb impacte social, com microcrèdits per a estudiants, autònoms, microempreses o famílies i noves empreses que creïn ocupació. L'entitat també té el compromís d'assolir 413.300 beneficiaris de MicroBank, el banc social del Grup CaixaBank, i ser valorat amb les màximes qualificacions pels analistes ASG referents.

Com a membre fundador de la Net Zero Banking Alliance (NZBA) el 2021, CaixaBank ha fixat objectius intermedis de reducció d'emissions fins al 2030 en les seves carteres de finançament i inversió, en els sectors de més intensitat en emissions de gasos d'efecte hivernacle: electricitat (-30%), petroli i gas (-23%), automoció (-33%) i ferro i acer (-10% i -20%,  respectivament), a més de deixar de finançar companyies relacionades amb el carbó tèrmic (-100%).

Des de la publicació del marc d'emissió de bons lligats a Objectius de Desenvolupament Sostenible l'agost del 2019, CaixaBank s'ha convertit en l'entitat líder a Europa en emissions amb criteris ASG, amb un total d'11.250 milions d'euros, 500 milions de lliures esterlines i 300 milions de francs suïssos en emissions ASG vives al mercat:  vuit verdes i cinc socials.

 

NOTÍCIES RELACIONADES