No mostrar més aquest missatge

Responsabilitat corporativa

El nostre model

Compromís ètic

Compromís ètic


A CaixaBank, tots els membres del seu equip humà tenen l’obligació inexcusable de basar la seva conducta en la bona fe, la integritat i el sentit comú.

El Codi Ètic i Principis d’Actuació, la Política de Drets Humans i la Política d’actuació en matèria d’anticorrupció de CaixaBank  recullen els valors, principis i normes que s’han de respectar, tant en les relacions professionals internes amb l’entitat com en les externes amb els clients, els accionistes, els proveïdors i la comunitat en general, en tots els àmbits en què sigui present.

Accés al Codi Ètic

Accés a la Política de Drets Humans

Accés a la Política Anticorrupció

CaixaBank gestiona les seves obligacions tributàries de conformitat amb els principis de transparència amb els grups d’interès, diligència i cooperació amb les autoritats fiscals i compliment fiscal d’acord amb la creació de valor i la substància econòmica.

La conducta fiscal responsable està en línea amb els valors i llegat de CaixaBank, una entitat estretament compromesa amb la contribució al desenvolupament sostenible i el progrés socioeconòmic en aquelles comunitats on opera.

Accés a l’Estratègia Fiscal de CaixaBank

Accés a la Política de Control i Gestió del Risc Fiscal

Accés a la Contribució Fiscal Total del Grup CaixaBank

Tots els empleats han de preservar la confidencialitat de les dades personals dels clients, proveïdors i col·laboradors.

En el cas de les persones físiques, es fa en estricte compliment de la Llei de protecció de dades, una obligació que queda recollida en un protocol de seguretat d’obligat compliment. D'altra banda, els fitxers que contenen les dades confidencials són inscrits per CaixaBank al Registre General de Protecció de Dades.
 

 

Els empleats de CaixaBank col·laboren de forma discreta i activa en la prevenció del blanqueig de capitals i reben cursos formatius sobre les seves responsabilitats en la matèria.

 

Amb la finalitat de vetllar per una correcta comercialització dels productes, l'entitat té un Comitè de Transparència. Aquest òrgan decideix sobre tots els aspectes relacionats amb la transparència en el disseny i la comercialització d'instruments financers, de productes bancaris i d'assegurances d'estalvi i inversió.

CaixaBank també té un Comitè de Producte que depèn del Comitè de Transparència. Aquest Comitè és l'òrgan encarregat d'aprovar qualsevol nou producte o servei que l'entitat dissenyi i/o comercialitzi, després d'analitzar-ne les característiques, els riscos associats i l'adequació a la normativa de transparència i protecció al client.

Així mateix, l'entitat es troba adherida, de manera voluntària, a Autocontrol, l'Associació per a l'Autoregulació de la Comunicació Comercial a favor de les bones pràctiques publicitàries.


 

Normativa MiFID

Accés a Autocontrol