No mostrar més aquest missatge

Responsabilitat corporativa

El nostre model

Comitè de RC

Gestió orientada a la societat


La responsabilitat corporativa és en el rerefons de la gestió diària de l’entitat i de la seva estratègia global i, atès el seu caràcter transversal, n'afecta totes les àrees. Es fonamenta en els principis de transparència i de bones pràctiques que presideixen el bon govern corporatiu.

Per desenvolupar-la, i com a compromís corporatiu, té el suport i la implicació de l’Alta Direcció i de la resta de membres de l’organització.

A més, com a mostra de la seva significació a l’entitat, hi ha un òrgan amb funcions específiques en la matèria: el Comitè de Reputació Corporativa, que s’encarrega de definir, implementar i supervisar les polítiques de responsabilitat corporativa.

El Comitè es vincula al Comitè de Direcció a través de la presidència.


Funcions i objectius

El Comitè s’encarrega de:

  • Identificar, fer el seguiment i gestionar les oportunitats i els riscos reputacionals existents i futurs.
  • Col·laborar amb el Comitè de Direcció en la determinació de la política i les línies estratègiques de la gestió reputacional.
  • Establir mesures de control i de gestió en matèria de responsabilitat.
  • Seleccionar i revisar els indicadors numèrics clau de responsabilitat.
  • Revisar i aprovar els programes de Responsabilitat Corporativa.


Membres i reunions

El Comitè està format per directius de diferents àrees de l’entitat: Comunicació, Responsabilitat Social Corporativa i Reputació, Auditoria, Màrqueting, Gestió global del risc, Qualitat, Marca, Serveis Generals, Recursos Humans, Obra Social i Delegacions Territorials.

Les decisions i polítiques adoptades pel Comitè s'implementen amb el suport de tots els membres. Tot i això, es poden delegar objectius concrets de gestió a cada membre, en funció de les seves responsabilitats específiques.

Les reunions del Comitè tenen una freqüència trimestral, tot i que es poden convocar més vegades, si l’ocasió ho requereix.