Responsabilitat corporativa

Les nostres persones

Benestar i Salut Laboral

Benestar i Salut Laboral

La satisfacció dels empleats és clau per aconseguir un entorn laboral positiu i uns equips motivats i compromesos.

 • Beneficis socials

CaixaBank compta amb un ampli conjunt d’avantatges i de beneficis laborals

Entre els beneficis, que s’apliquen a la totalitat de la plantilla, destaquen:

 • Les aportacions a plans de pensions
 • La pòlissa sanitària
 • Els ajuts econòmics per estudis i complements retributius per fills i per d’altres eventualitats.
 • Les assegurances de vida i d’accidents.
 • Els avantatges en condicions financeres.

 

 • Seguretat i Salut laborals

L’actiu bàsic de l’entitat són els seus treballadors i per això resulta prioritari garantir-ne la seguretat i mantenir-ne la salut amb independència del lloc de treball.

Un Comitè de Seguretat i Salut té la missió de proporcionar un entorn de treball segur i saludable i de dur a terme una labor de vigilància i millora de la seguretat i la salut, que es concreta en l’establiment d’un Sistema General de Prevenció de Riscos Laborals.

Aquest sistema és revisat de forma periòdica mitjançant diferents tipus d’auditories:

 • Auditoria reglamentària externa: cada quatre anys, d’acord amb la legalitat vigent, o bé en cas de ser requerida per l’autoritat laboral.
 • Auditoria voluntària de control i seguiment, amb una periodicitat anual.
 • Auditoria OHSAS 18001, una especificació internacional que certifica l’excel·lència del seu sistema preventiu.

Cada empleat rep formació i informació en matèria de prevenció de riscos laborals i també sobre potencials situacions d’emergència. A més, en previsió d’aquestes eventualitats, es designen les persones que haurien d’actuar com a responsables.

El protocol de Vigilància de la Salut contempla la realització de reconeixements mèdics periòdics. A més, es proporciona informació preventiva respecte de diferents malalties, com ara la hipertensió, que està disponible per a seva consulta a la intranet corporativa.

L’entitat aplica mesures de seguretat per tal de minimitzar els riscos d’atracament i de robatori. Aquestes mesures, que es reforcen a les zones considerades de risc, són revisades de forma periòdica.

Algunes de les mesures aplicades són:

 • Presència d’equipaments de captació i gravació d’imatges digitals.
 • Porta exclosa d’accés, a zona de seguretat.
 • Dotació de dispensadors i recicladors d’efectiu automàtics.
 • Control individualitzat d’accés a oficines mitjançant un arc detector de metalls.

L’any 2015, es va actualitzar el protocol d’actuació per afrontar el risc d’atracament o d’agressió, amb la finalitat de protegir les persones implicades en alguna d’aquestes situacions des d'una triple perspectiva temporal: preventiva, durant i després de la situació.

Accés a la Política de Prevenció de Riscos Laborals

Accés a la Memòria d'Activitats Preventives 2018