Responsabilitat corporativa

Grups d’interès

Benestar i Salut Laboral

Benestar i Salut Laboral

La satisfacció dels empleats és clau per aconseguir un entorn laboral positiu i uns equips motivats i compromesos.

  • Beneficis socials

  CaixaBank compta amb un ampli conjunt d’avantatges i de beneficis laborals que resulten en un major benestar de les persones que treballen a l'entitat.

  Entre els beneficis, que s’apliquen a la totalitat de la plantilla, destaquen:

  • Les aportacions a plans de pensions
  • La pòlissa sanitària
  • Els ajuts econòmics per estudis i complements retributius per fills i per d’altres eventualitats
  • Les assegurances de vida i d’accidents
  • Els avantatges en condicions financeres

   

  • Seguretat i Salut laborals

  CaixaBank compta amb un ampli conjunt d'avantatges i beneficis laborals que resulten en un major benestar de les persones que treballen a l'entitat.

  L’actiu bàsic de l’entitat és la seva plantilla i per això resulta prioritari garantir-ne la seguretat i mantenir-ne la salut amb independència del lloc de treball.

  Un Comitè de Seguretat i Salut té la missió de proporcionar un entorn de treball segur i saludable i de dur a terme una labor de vigilància i millora de la seguretat i la salut, que es concreta en l’establiment d’un Sistema General de Prevenció de Riscos Laborals.

  Aquest sistema és revisat de forma periòdica mitjançant diferents tipus d’auditories:

  • Auditoria reglamentària externa: cada quatre anys, d’acord amb la legalitat vigent, o bé en cas de ser requerida per l’autoritat laboral.
  • Auditoria voluntària de control i seguiment, amb una periodicitat anual
  • Auditoria OHSAS 18001, una especificació internacional que certifica l’excel·lència del seu sistema preventiu

  Cada empleat/a rep formació i informació en matèria de seguretat i salut laborals i també sobre potencials situacions d’emergència. A més, en previsió d’aquestes eventualitats, es designen les persones que haurien d’actuar com a responsables.

  El protocol de Vigilància de la Salut contempla la realització de reconeixements mèdics periòdics. A més, es proporciona informació preventiva respecte de diferents malalties, com ara la hipertensió, que està disponible per a seva consulta a la intranet corporativa.

  L’entitat aplica mesures de seguretat per tal de minimitzar els riscos d’atracament i de robatori. Aquestes mesures, que es reforcen a les zones considerades de risc, són revisades de forma periòdica.

  Algunes de les mesures aplicades són:

  • Presència d’equipaments de captació i gravació d’imatges digitals
  • Porta exclosa d’accés, a zona de seguretat
  • Dotació de dispensadors i recicladors d’efectiu automàtics
  • Control individualitzat d’accés a oficines mitjançant un arc detector de metalls
  • Campanyes de sensibilització i informació preventiva a la plantilla

  L'entitat disposa d'un protocol d'actuació per afrontar el risc d’atracament o d’agressió, amb la finalitat de protegir les persones implicades en alguna d’aquestes situacions des d'una triple perspectiva temporal: preventiva, durant i després de la situació.

  L'entitat ha efectuat una avaluació de riscos psicosocials a la seva plantilla amb la intenció de detectar àrees de millora que posteriorment es gestionaran a través d'un pla d'acció i indicadors de seguiment.

   Accés a la Política de Prevenció de Riscos Laborals

   Accés a la Memòria d'Activitats Preventives 2019