Responsabilitat corporativa

Grups d’interès

Desenvolupament profesional

Desenvolupament profesional

Les persones que treballen a CaixaBank són el pilar fonamental de la seva activitat i el seu principal actiu. Comptar amb persones motivades, preparades i compromeses resulta determinant per a poder oferir un bon servei al client, assolir l’èxit en l’estratègia empresarial i contribuir al desenvolupament socio-econòmic del territori.

Des de l’entitat, es treballa amb l’objectiu d’atraure els millors professionals, retenir-los i afavorir-ne el desenvolupament professional i humà en el marc d’un bon ambient de treball. 

 • Procés equitatiu de selecció

CaixaBank vol comptar amb els millors professionals i la seva política de selecció es fonamenta en el respecte a la diversitat i la no discriminació per raons d’origen, sexe o condició.

 • Polítiques de reconeixement del mèrit

L’impuls al desenvolupament professional es fonamenta en una gestió per competències per a cada perfil professional. Aquesta política implica la identificació, la capacitació i el desenvolupament de les habilitats requerides per a cada lloc de treball, de manera que tots els membres de l’equip puguin materialitzar el seu potencial. En funció de l’evolució del model de negoci i dels perfils professionals que li donen suport, també evolucionen el perfil de competències de les persones que ocupen aquests llocs i que en aquests moments es concreta en una major especialització derivada de la segmentació de clients. Per això:

 • Els empleats compten amb un sistema de retribució que té en compte que lliga reptes individuals i d’equip. Així
  no solament es fomenta la cultura del treball en equip sinó que també es tradueix en un millor reconeixement de
  l’aportació de cada persona.
   
 • La política de salaris de CaixaBank s’aplica de forma regular i exhaustiva a tots els empleats i es fonamenta en
  un criteri de no discriminació i meritocràcia.

 

 • Formació continuada

L’actualització permanent de coneixements professionals afavoreix el desenvolupament de les capacitats dels empleats i empleades de la seva carrera professional, a banda de garantir un millor servei al client.

CaixaBank compta amb diferents mecanismes formatius:
 

 • La formació interna està estructurada en el CaixaBank-Campus, a través de cinc escoles, i es basa fonamentalment en l'autoformació. A aquesta oferta formativa cal afegir la formació reguladora obligatòria per a tots els empleats del Banc.

  Un dels canals fonamentals és Virtaula, un espai d'aprenentatge i coneixement compartit amb metodologies pedagògiques molt avançades.
 • La formació externa, per a necessitats no cobertes dins de la formació interna i que estiguin relacionades
  amb el lloc de treball, com ara cursos, jornades, conferències, seminaris o l'aprenentatge especialitzat d'idiomes
  requerits per a les funcions de l’empleat.
 • Les ajudes d'estudis, incloses dins dels beneficis socials de l’entitat. L’acord inclou ajuts econòmics per a
  l’aprenentatge d’idiomes i per a estudis de grau, màsters i postgraus en universitats públiques i privades. 
 • Talent i lideratge

A partir del mapa de talent de l’organització, generat a partir del sistema d’avaluació per competències i de la identificació del nivell de contribució, CaixaBank aposta decididament pel desenvolupament del potencial directiu amb programes específics, alguns dels quals, com el programa Liderant el Futur, s’han desenvolupat al Centre de Desenvolupament Directiu de l’entitat.

Altres, com el programa Progressa, adreçat a persones en una posició actual pre-directiva, han tingut lloc en els entorns dels seus àmbits naturals, tant del territori com dels serveis centrals, i han comptat amb sessions de treball amb l’alta direcció de l’entitat.

 • Comunicació interna

A CaixaBank, la funció de la comunicació interna es focalitza a difondre i acompanyar els reptes del Pla Estratègic i les prioritats de negoci; a transmetre els valors de l'entitat com a element diferencial; a reconèixer i reforçar les bones pràctiques professionals; a potenciar la cultura corporativa i l'orgull de pertinença, i a facilitar el diàleg bidireccional entre l'equip humà i la direcció.

D'entre els canals interns en línia de CaixaBank, la pàgina Persones destaca com a eina d'abast transversal, homogeni i consolidat, amb més de 1,7 milions d'accessos mensuals el 2018. Diàriament s'hi publiquen entre 2 i 3 novetats, palanquejades en el protagonisme dels professionals de l'entitat i en les fites de rellevància per a l'activitat diària, des d'una òptica estratègica i de negoci.

La funció de comunicació interna es complementa amb altres canals com ara:

 • La Revista Canal Caixa.
 • L'organització d'esdeveniments interns —com la Convenció de Directius o els premis als Millors Equips de Vendes.
 • El desplegament de campanyes motivacionals com ara #EquipSaludable.
 • Amb l'objectiu de fomentar el diàleg bidireccional, es disposa de sistemes participatius com el Canal Directiu, una fórmula a través de la qual el conseller delegat respon a les preguntes dels directors d'oficina a partir de fites rellevants com les presentacions trimestrals de resultats.

Altres canals existents són:

Call Center

S’hi pot accedir des de la intranet corporativa o per via telefònica, i permet consultar la informació disponible, de contingut financer o comercial, per tal de què els dubtes puguin ser resolts el més aviat possible.


Intranet corporativa

És la font principal d’informació corporativa, que es va actualitzant permanentment, amb circulars setmanals que especifiquen les novetats i destacats sobre temes d’especial rellevància.


Revista interna CanalCaixa

S’informa de totes les iniciatives, els projectes i les campanyes de l’entitat així com de les activitats de l’Obra Social d’interès per al col·lectiu d’empleats.


Canal Directiu

Apartat informatiu a la Intranet dirigit als directors d’oficina. Inclou el Flash Caixa, un butlletí mensual amb notícies destacades.


Portal de l’empleat/del mànager

Es tracta d’una aplicació que permet dur a terme de forma àgil, simplificant els processos, els tràmits relacionats amb l’àmbit laboral com ara la gestió horària, la participació a les convocatòries internes o les sol•licituds d’ajuts, etc.


Participació oberta

Incentiva la participació activa dels empleats en el perfeccionament de processos mitjançant els nous espais Connecta i Imagina, que complementa la bústia de suggeriments de millora.


Reunions

El treball en equip, fonamental a CaixaBank, requereix de trobades habituals entre els empleats de les diferents àrees. En aquest sentit, la transmissió oral de la cultura organizativa segueix sent un dels motors del dia a dia de l’entitat.