Responsabilitat corporativa

Governança

Public Policy

La participació activa de la indústria en el desenvolupament dels estàndards reguladors i de supervisió és molt important per contribuir a un marc regulador sòlid i robust, i per impulsar la consistència, la convergència i l'harmonització de la regulació i la cultura supervisora, tant a escala europea com internacional. En aquest sentit, CaixaBank participa en els processos reguladors i legislatius, en aquells assumptes rellevants per al sector financer i bancari a escala nacional, europea i global.

La participació de CaixaBank en els processos reguladors té com a objectiu principal protegir els interessos de clients, accionistes i empleats. D’aquesta manera, l'estabilitat financera, el creixement econòmic i la creació de llocs de treball formen part integral de la responsabilitat corporativa de CaixaBank quan exerceix la seva influència en els processos reguladors.

Actuacions de Public Policy

CaixaBank comparteix amb les autoritats públiques les seves opinions sobre els processos reguladors a través de papers de posició i documents d'anàlisi d'impacte, ja sigui a petició d'aquestes o per iniciativa pròpia.

Les actuacions de public policy de CaixaBank segueixen un enfoc ampli, destinat, en última instància, a afavorir la prosperitat i el creixement econòmic dels territoris en els quals està present. En particular, destaca el suport a iniciatives normatives que persegueixen reforçar l'estabilitat financera i afavoreixen el bon funcionament del sector bancari europeu, amb especial atenció a aquelles que contribueixen a completar la Unió Bancària i que, com a tal, promouen el desenvolupament d'un marc de resolució efectiu i l'establiment d'un fons de garantia de dipòsits comú. Així mateix, CaixaBank també afavoreix el desenvolupament d'una marc regulatori per a les finances sostenibles, amb l'objectiu de complir amb l'Acord de París sobre canvi climàtic i l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible. En aquest àmbit, es considera important assegurar una transició justa cap a una economia més sostenible. Altres activitats desenvolupades estan relacionades amb la promoció de la transformació digital, la millora de la transparència i la protecció dels consumidors.

CaixaBank no contracta serveis directes de lobby o representació d'interessos per posicionar-se davant les autoritats, sinó que, generalment, comparteix les seves opinions a través de diferents associacions per intentar consensuar la posició de la indústria, sense menyscabament que, en casos específics, es transmetin missatges propis directament als reguladors i les autoritats públiques.

Govern corporatiu

El Comitè de Regulació de CaixaBank és l'òrgan encarregat de decidir l'estratègia reguladora i el posicionament davant les iniciatives reguladores i legislatives. El Comitè de Regulació està presidit per la Directora de Public Affairs i està format per membres de l'alta direcció responsables de les àrees més afectades per la regulació, inclòs el conseller delegat. Les decisions preses pel Comitè de Regulació són comunicades al Comitè de Direcció.

El Comitè de Regulació es basa en les anàlisis internes de les propostes reguladores per identificar possibles efectes no desitjats o impactes que puguin ser desproporcionats amb relació a l'objectiu regulador. Després d'analitzar les propostes, el Comitè decideix l'estratègia reguladora que serà canalitzada a través de les associacions o transmesa directament per la mateixa institució.

Política Anticorrupció i Codi Ètic

La relació amb els partits polítics i les autoritats públiques està subjecta al Codi Ètic i Principis d’Actuació i la Política Anticorrupció de CaixaBank, que són dos elements essencials en la configuració de la participació en els processos reguladors.

El Codi Ètic i la Política Anticorrupció de CaixaBank intenten assegurar no només el compliment de la legislació aplicable, sinó també un compromís ferm amb els seus principis ètics com a signants del Pacte Mundial de les Nacions Unides. Això reflecteix la seva forta determinació en la lluita contra la corrupció en totes les seves formes.

CaixaBank estableix a la secció 6 de la seva política anticorrupció que estan prohibides les donacions a partits polítics i a les seves fundacions vinculades.

Portal de transparència de la Comissió Europea

CaixaBank està inscrita al Registre de Transparència de la Comissió Europea, on es reflecteix tota la informació relacionada amb les activitats cobertes pel mateix.