Responsabilitat corporativa

Governança

Polítiques responsables

Polítiques responsables


CaixaBank regeix la seva activitat d'acord amb les següents polítiques i principis responsables en matèria social i ambiental:

Codi Ètic i Principis d‘Actuació

Valors i principis ètics que inspiren l'actuació de CaixaBank.

Política corporativa de Responsabilitat Social Corporativa

Estratègia i principis bàsics d'actuació en matèria d'RSC.

Política corporativa de Drets Humans

Compromís de CaixaBank amb els estàndards més alts en matèria de drets humans.

Política Anticorrupció

CaixaBank es compromet a treballar contra la corrupció en totes les seves formes.

Política de Control i Gestió del Risc Fiscal

CaixaBank està plenament compromesa amb tots els principis de responsabilitat fiscal.

Política de Prevenció de Riscos Laborals

Potenciació d'accions i iniciatives en matèria de seguretat, salut i benestar.

Política de Gestió del Risc Mediambiental

Principis globals que regulen el finançament de determinades empreses i projectes que representen un potencial risc ESG (Environmental, Social and Governance). Sectors: energia, mineria, infraestructures i agricultura.


Principis de Gestió Ambiental i Energètica

Compromís de CaixaBank vers el medi ambient i l’eficiència energètica en l’impacte directe associat a seva gestió interna

Principis d’actuació en matèria de privacitat i drets dels clients de CaixaBank

CaixaBank es regeix pels estàndards més elevats de respecte al dret fonamental de protecció de dades de caràcter personal, així com a la preservació de la confidencialitat de la informació que tracta.

Principis de Compres

Marc de col·laboració equilibrat entre CaixaBank i els seus proveïdors que promou unes relacions comercials estables, en coherència amb els nostres valors.

Codi de Conducta de Proveïdors

Valors i principis fonamentals que han de respectar els proveïdors de CaixaBank


Per a més informació sobre altres Polítiques i documents, consulti les seccions: