Responsabilitat corporativa

Governança

Gestió responsable

Gestió responsable


Tots els membres de l'equip de CaixaBank tenen l'obligació que la seva actuació es regeixi pels següents valors corporatius, pilars bàsics de la seva activitat: la qualitat, la confiança i el compromís social.

Polítiques responsables

Per mitjà de les següents polítiques CaixaBank recull els valors, els principis i les normes que s'han de respectar, tant en les relacions professionals internes amb l'entitat com en les externes amb els clients, accionistes, proveïdors i la comunitat en general, en tots els àmbits en què sigui present:

Accés al Codi Ètic i Principis d’Actuació

Accés a la Política corporativa de Drets Humans

 - Resum del procés de diligència deguda i assessment en DH

Accés a la Política Anticorrupció

Gestió tributaria

CaixaBank gestiona les seves obligacions tributàries de conformitat amb els principis de transparència amb els grups d’interès, diligència i cooperació amb les autoritats fiscals i compliment fiscal d’acord amb la creació de valor i la substància econòmica.

La conducta fiscal responsable està en línea amb els valors i llegat de CaixaBank, una entitat estretament compromesa amb la contribució al desenvolupament sostenible i el progrés socioeconòmic en aquelles comunitats on opera.

Accés a l’Estratègia Fiscal de CaixaBank

Accés a la Política de Control i Gestió del Risc Fiscal

Accés a la Contribució Fiscal Total del Grup CaixaBank

Protecció de dades personals

CaixaBank es regeix pels estàndards més elevats de respecte al dret fonamental de protecció de dades de caràcter personal, així com a la preservació de la confidencialitat de la informació que tracta. Aquests constitueixen pilars fonamentals sobre els quals s'assenta la confiança, valor essencial de la seva activitat.

Tots els empleats han de preservar la confidencialitat de les dades personals dels clients, proveïdors i col·laboradors.

Accés als Compromisos de privacitat

 

Prevenció de blanqueig de capitals

Els empleats de CaixaBank col·laboren de forma discreta i activa en la prevenció del blanqueig de capitals i reben cursos formatius sobre les seves responsabilitats en la matèria.

 

Comitès de comercialització responsable

Amb la finalitat de vetllar per una correcta comercialització dels productes, l'entitat té un Comitè de Transparència. Aquest òrgan decideix sobre tots els aspectes relacionats amb la transparència en el disseny i la comercialització d'instruments financers, de productes bancaris i d'assegurances d'estalvi i inversió.

CaixaBank també té un Comitè de Producte que depèn del Comitè de Transparència. Aquest Comitè és l'òrgan encarregat d'aprovar qualsevol nou producte o servei que l'entitat dissenyi i/o comercialitzi, després d'analitzar-ne les característiques, els riscos associats i l'adequació a la normativa de transparència i protecció al client.

Així mateix, l'entitat es troba adherida, de manera voluntària, a Autocontrol, l'Associació per a l'Autoregulació de la Comunicació Comercial a favor de les bones pràctiques publicitàries.

Normativa MiFID

Accés a Autocontrol