No mostrar més aquest missatge

Inversors institucionals

Dividends 2018

Detall de la remuneració a l'accionista CaixaBank:

Remuneració 2018

Data de pagament
Import
brut
Import
net(1)
Data ex
dividend
Concepte Tipus
05-11-2018 0,07
0,0567 01-11-2018 A compte Ordinari

(1) S'estima pels càlculs una retenció fiscal del 19 % per a l’any 2018.

Per a més informació sobre Dividends, consulti la secció Remuneració Accionista