Informació general

Participacions significatives i autocartera

Les accions de CaixaBank estan representades per anotacions en compte i el responsable de fer-ne el registre és la Societat de Gestió de Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors, SA (IBERCLEAR). No obstant això, d’acord amb el principi de nominativitat de les accions de les entitats bancàries, CaixaBank s’ocupa del seu propi registre d’accionistes.
Al web de CaixaBank es pot consultar l’estructura accionarial, en concret, la distribució per trams de l’accionariat a la secció “Distribució de capital”, i també els accionistes significatius de la Societat (arran de les notificacions dels drets de vot de participacions significatives, disponibles al web oficial de la Comissió Nacional del Mercat de Valors –en endavant, CNMV– a l’epígraf “Participacions significatives i autocartera”).

Així mateix, CaixaBank remet a la CNMV informació sobre la seva autocartera i sobre les societats cotitzades en les quals té participacions significatives. Tota aquesta informació, de conformitat amb la normativa aplicable, es facilita tot seguit a través d’enllaços al web oficial de la CNMV.

Notificacions de drets de vot i instruments financers

Notificacions sobre accions pròpies (Autocartera)

Societats cotitzades on participa