No mostrar més aquest missatge

Informació general

Dividends 2016

Detall de la remuneració a l'accionista CaixaBank:

Remuneració 2016

Data de pagament(1)Import
brut
Import
net(2)
Data ex
dividend
ConcepteTipus
19/12/2016 0,04 (3) 0,0324 22/11/2016 Programa CaixaBank Dividend/Acció (*)
30/09/2016 0,03
0,0243 27/09/2016 A compte Ordinari

(1) Per al programa CaixaBank Dividend/Acció aquesta data fa referència a la data d’admissió a negociació de les noves accions.
(2) S'estima pels càlculs una retenció fiscal del 19% per a l’any 2016.
(3) Import per el qual CaixaBank va adquirir els drets d'asignació gratuita.

El Programa CaixaBank Dividend/Acció ofereix als Accionistes la facultat d'elegir entre rebre accions procedents d'una ampliació de capital, efectiu per la venda dels drets vinculats a l'esmentada ampliació, o una combinació de tots dos.

Veure més informació Remuneració Accionista