Informació economicofinancera

Termini mitjà de pagaments als proveïdors:

  • CaixaBank: 20,05 dies
  • Grup CaixaBank: 23,20 dies