Informació economicofinancera

Termini mitjà de pagaments als proveïdors:

  • CaixaBank: 20,32 dies
  • Grup CaixaBank: 25,96 dies