Govern corporatiu i política de remuneracions

 Protecció de dades

Protecció de dades

Tractament de dades de caràcter personal

El responsable del tractament és Caixabank, S.A., amb NIF A-08663619

Dades de contacte del delegat de protecció de dades: www.caixabank.com/delegatprotecciodedades

Les dades de caràcter personal dels accionistes i, si escau, dels seus representants facilitades a la Societat per aquests accionistes, els seus representants o les entitats bancàries, societats i agències de valors en què els primers tinguin dipositades les seves accions, a través de l'entitat legalment habilitada per a la gestió del registre d'anotacions en compte (Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal - “Iberclear”), són necessàries per al desenvolupament, el compliment i el control de la relació accionarial existent i es tractaran amb aquesta finalitat; així com per complir les obligacions normatives requerides.
Aquestes dades es podran comunicar a autoritats i organismes públics per al compliment d'una obligació legal requerida, així com a proveïdors de serveis i a tercers necessaris per a la gestió i l'execució de les relacions derivades del servei i/o contractuals.

Les dades es tractaran mentre romanguin vigents les relacions derivades del servei i/o contractuals establertes i es conservaran (durant el termini de prescripció de les accions derivades d'aquestes relacions) amb l'únic objectiu de complir les obligacions legals requerides i per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Exercici de drets i reclamacions davant l'autoritat de protecció de dades

El titular de les dades podrà exercir els drets amb relació a les seves dades de caràcter personal, d'acord amb la normativa vigent, a les oficines de CaixaBank, a l'APARTAT DE CORREUS 209-46080 VALÈNCIA o a www.caixabank.com/exercicidedrets.

També s'informa els accionistes de la possibilitat d'exercir els drets previstos per la normativa mitjançant comunicació escrita a Iberclear (Plaza de la Lealtad, 1, 28014 Madrid).

Pot adreçar les reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).