Govern corporatiu i política de remuneracions

 Dret d'informació

Dret d'informació

D’acord amb el que preveu la normativa vigent i el Reglament de la Junta General, a partir de la data de publicació de cada convocatòria els accionistes tenen dret a examinar la documentació que correspongui al domicili social, consultar-la a la pàgina web de la Societat (www.CaixaBank.com) i, en els casos en què procedeixi legalment, demanar-ne el lliurament o l’enviament gratuït.

D’acord amb el que estableixen els articles 197 i 520 de la Llei de societats de capital, fins al cinquè dia anterior al dia de celebració de la Junta, els accionistes poden demanar als administradors la informació o els aclariments que necessitin, o formular per escrit les preguntes que estimin pertinents sobre els assumptes que comprengui l’ordre del dia, sobre la informació accessible al públic que hagi facilitat la Societat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de la celebració de l’última Junta General i, si és el cas, sobre l’informe de l’auditor, d’acord amb el que es disposa en cada convocatòria.

Tant les sol·licituds vàlides d’informacions, aclariments o preguntes fetes per escrit com les respostes facilitades per escrit pels administradors s’inclouran a la pàgina web corporativa de la Societat (www.CaixaBank.com).