Govern corporatiu i política de remuneracions

 Dret d’assitència

Dret d’assitència

D’acord amb l’article 22 dels Estatuts socials i amb l’article 8 del Reglament de la Junta, poden assistir a la Junta General en persona els accionistes que són titulars d’un mínim de mil (1.000) accions, a títol individual o en grup amb altres accionistes, sempre que les tinguin inscrites en el registre corresponent d’anotacions en compte, amb almenys cinc dies d’antelació al dia de celebració de la Junta.

A cada accionista que, segons el que s’indica anteriorment, vulgui assistir a la Junta se li facilita una targeta d’assistència personal, on consta el nombre d’accions de què és titular i els vots que li corresponen, a raó d’un vot per cada acció. Les targetes les expedeix la mateixa Societat, prèviament justificada la titularitat de les accions, la Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors o les entitats participants en aquests sistemes. Si per qualsevol motiu no pogués disposar d’aquestes targetes, a la pàgina web de la Societat (ww.CaixaBank.com) trobarà per a cada Junta el model de targeta d’assistència.

A l’efecte d’acreditar la identitat dels accionistes assistents, a l’entrada del local on se celebri la Junta General es demanarà, a més de la targeta d’assistència, el document nacional d’identitat (DNI) o qualsevol altre document oficial generalment acceptat per a aquest efecte. Així mateix, als accionistes persones jurídiques se’ls podrà demanar, si és el cas, la presentació de documents que acreditin la condició de representant de l’accionista persona jurídica.