Govern corporatiu i política de remuneracions

Gestió del Risc

El Grup CaixaBank disposa d'un eficaç sistema de govern, gestió i control de riscos, alineat amb el seu model de negoci, les expectatives dels seus stakeholders i les millors pràctiques internacionals.

La gestió adequada del risc és essencial per al negoci de qualsevol entitat de crèdit i, en especial, per a aquelles que, com CaixaBank, duen a terme la seva activitat principalment en el segment minorista.

En el Grup CaixaBank, la cultura de riscos ha constituït sempre un element diferenciador en la presa de decisions i la gestió del negoci. Aquesta cultura, juntament amb les polítiques i la infraestructura de riscos i les capacitats del seu equip humà, ha permès mantenir un perfil de risc moderat i una solvència destacada en el mercat espanyol.

El Marc de Control Intern del Grup CaixaBank està alineat amb les millors pràctiques i estàndards regulatoris, incloent-hi les Guidelines on Internal Governance de l'EBA, de 26 de setembre de 2017. Aquest Marc proporciona un grau de seguretat raonable en la consecució dels objectius del Grup, i es configura partint del “model de tres línies de defensa”.

El sistema de govern, gestió i control de riscos de Grup CaixaBank està integrat per:

sistema de govern, gestió i control de riscos

Per a més informació sobre la Gestió del Risc i el seu sistema de Govern Corporatiu i control, consulti les seccions, Informació amb rellevància prudencial (Pilar III) i Comissió de Riscos.