Govern corporatiu i política de remuneracions

Gestió del Risc

El Grup CaixaBank disposa d'un eficaç sistema de govern, gestió i control dels riscos, alineat amb el seu model de negoci, les expectatives dels seus stakeholders i les millors pràctiques internacionals.

El Consell d'Administració i l'Alta Direcció, juntament amb la resta del Grup, estan fermament compromesos amb la gestió eficaç del risc.

L’existència d’una cultura de riscos sòlida constitueix un element fonamental en la presa de decisions i la gestió prudent del negoci del Grup. Aquesta cultura, juntament amb un govern i organització adients, es basa en les polítiques i la infraestructura de riscos, així com les capacitats de l’equip humà.

El Grup disposa dels següents Processos Estratègics per a la identificació, mesurament, seguiment, control i reporting dels riscos: Risk Assessment (identificació i avaluació del perfil de riscos, que es manté en nivells moderats), Catàleg de Riscos, Marc d'Apetit al Risc (RAF) i Planificació del risc.

El Marc de Control Intern del Grup CaixaBank està alineat amb les millors pràctiques i estàndards regulatoris, incloent-hi les Guidelines on Internal Governance de l'EBA. Aquest Marc proporciona un grau de seguretat raonable en la consecució dels objectius del Grup i es configura partint del model de Tres Línies de Defensa:

Per a més informació sobre la Gestió del Risc i el seu sistema de Govern Corporatiu i control, consulti les seccions, Informació amb rellevància prudencial (Pilar III)Comissió de Riscos.