Informació corporativa

Estratègia

Estratègia de CaixaBank

L’estratègia de CaixaBank s’emmarca dins del Pla Estratègic 2011-2014 “Marcar la diferència” del Grup "la Caixa" que, a partir d’una situació financera envejable, una gran força comercial, un model d’atenció diferencial i uns professionals excel·lents, té l’ambició de reafirmar el lideratge i el creixement, tant nacional com internacional, i també de mantenir el compromís amb el teixit empresarial.
 

CaixaBank:

- Líder a Espanya: en el mercat domèstic, l’objectiu estratègic és la consolidació del lideratge en banca de particulars, amb una proposta de valor especialitzada en altres segments de negoci (banca corporativa, banca d’empreses, banca de pimes, banca personal i banca privada).
 

- Amb vocació internacional: diversificació a través d’una plataforma per a l’expansió basada en tres pilars:

• oficines de representació
• sucursals operatives
• aliances estratègiques amb socis bancaris

 

Una estratègia de lideratge i creixement que es materialitza a CaixaBank amb nou iniciatives o reptes estratègics clau:

 1. Servir al client amb un nivell màxim de qualitat:
  - Mantenir el client en el centre de negoci.
  - Ser l’entitat amb un nivell més elevat de qualitat de servei.
  - Marcar la diferència respecte dels altres competidors en el mercat.

 2. Desenvolupar l’acció empresarial des dels millors principis ètics i de bon govern:
  - Tenir un govern corporatiu exemplar amb un control intern dels temes regulatoris.
  - Ser un referent en transparència i comunicació externa.
  - Demostrar un compromís social en tota l’actuació empresarial i social de l’entitat.

 3. Ser líders en banca minorista a Espanya:
  - Assolir el lideratge en clients i en negoci, amb una oferta completa de productes, serveis i canals.
  - Millorar la ràtio de crèdits sobre dipòsits (LTD), amb un especial èmfasi en la captació de recursos.
  - Completar la presència territorial amb millores de quota de mercat amb creixement orgànic.

 4. Diversificar el negoci cap a les empreses:
  - Fomentar el negoci especialitzat d’empreses.
  - Fonamentar el negoci en la vinculació i la relació a llarg termini.
  - Desenvolupar alternatives de finançament en el mercat de capitals per a la banca minorista.

 5. Fer prevaler la fortalesa financera:
  - Reforçar contínuament la solvència i la liquiditat.
  - Gestionar activament la morositat i els actius immobiliaris.
  - Millorar constantment els sistemes de risc (decisió i seguiment) per obtenir una cartera creditora d’una qualitat excel·lent.

 6. Millorar la rendibilitat ajustada al risc:
  - Aplicar-ho com a principi de gestió en totes les unitats de negoci.
  - Adequar els marges de productes i serveis al perfil del client.
  - Garantir que totes les activitats afegeixen valor de la manera més eficient.

 7. Desenvolupar el lideratge directiu:
  - Mantenir la cultura organitzativa en un entorn canviant.
  - Fomentar la comunicació interna i la feina en equip.
  - Reforçar el reconeixement del rendiment.

 8. Ser líders en innovació:
  - Promoure la creativitat i la innovació orientades cap al servei al client i l’eficiència.
  - Ser líders en l’adopció de noves tecnologies i en l’ús que se’n faci en el servei al client.
  - Desenvolupar noves oportunitats de negoci que diversifiquin la base d’ingressos.

 9. Avançar en la internacionalització:
  - Construir nous projectes conjunts amb els nostres socis.
  - Impulsar el negoci internacional (captació de recursos i diversificació de la cartera creditora).
  - Desenvolupar les capacitats internes necessàries: talent, riscos, etc.