Informació corporativa

Dades clau

Datos más relevantes del grupo ”la Caixa”

  Gener - Juny Variació
En milions d'euros / % 2020 2019
RESULTATS  
Marge d'interessos 2.425 2.478 (2,1%)
Comissions netes 1.266 1.248 1,5%
Ingressos core 4.064 4.084 (0,5%)
Marge brut 4.117 4.445 (7,4%)
Despeses d'administració i amortització recurrents (2.345) (2.408) (2,6%)
Marge d'explotació 1.772 1.059 67,4%
Marge d'explotació sense despeses extraordinàries 1.772 2.037 (13,0%)
Resultat atribuït al Grup 205 622 (67,0%)
       
INDICADORS DE RENDIBILITAT (últims 12 mesos)
Ràtio d'eficiència 56,9% 67,0% (10,1)
Ràtio d'eficiència sense despeses extraordinàries 56,9% 55,4% 1,5
ROE 4,5% 4,9% (0,2)
ROTE 5,6% 5,9% (0,3)
ROA 0,3% 0,3% -
RORWA 0,8% 0,3% -

 
Juny 2020 Desembre
2019
Variació
BALANÇ      
Actiu Total 445.572 391.414 13,8%
Patrimoni Net 24.393 25.151 (3,0%)
Recursos de clients 400.675 384.286 4,3%
Crèdit a la clientela, brut 242.956 227.406 6,8%
GESTIÓ DEL RISC
Dubtosos 9.220 8.794 426
Ràtio de morositat 3,5% 3,6% (0,1)
Cost del risc (últims 12 mesos) 0,61% 0,15% 0,46
Provisions per a insolvències 5.786 4.863 923
Cobertura de la morositat 63% 55% 8
Adjudicats nets disponibles per a la venda1 973 958 15
Cobertura d'immobles adjudicats disponibles per a la venda 40% 39% 1
LIQUIDITAT       
Actius líquids totals 106.609 89.427 17.182
Liquidity Coverage Ratio (últims 12 mesos) 198% 186% 12
Net Stable Funding Ratio (NSFR) 140% 129% 11
Loan to deposits 99% 100% (1)
SOLVÈNCIA
Common Equity Tier 1 (CET1)2 12,3% 12,0% 0,3
Tier 1 13,8% 13,5% 0,3
Capital total 16,0% 15,7% 0,3
MREL3 23,3% 21,8% 1,5
Actius ponderats per risc (APR)4 147.334 147.880 (546)
Leverage Ratio 5,1% 5,9% (0,8)
ACCIÓ
Cotització (€/acció) 1,901 2,798 (0,897)
Capitalització borsària 11.360 16.727 (5.367)
Valor teòric comptable (€/acció) 4,08   4,20 (0,12)
Valor teòric comptable tangible (€/acció) 3,36   3,49 (0,13)
Benefici net atribuït per acció (€/acció) (12 mesos) 0,19   0,26 (0,07)
PER (Preu / Beneficis; vegades) 9,83   10,64 (0,81)
P/ VC tangible (valor cotització s/ valor comptable tangible) 0,57   0,80 (0,23)
ALTRES DADES (nombre)
Empleats5 35.589  35.736 (147)
Oficines6 4.460 4.595 (135)
de les quals: oficines retail a Espanya 3.797 3.918 (121)

(1)    Exposició a Espanya.

(2)    La ràtio CET1 sense aplicació del període transitori IFRS9 és del 11,8 %.

(3)    Ràtio a juny proforma amb l’emissió del bo social realitzada al juliol per 1.000 milions d’euros de deute senior preferred (22,6 % excloent aquesta emissió).

(4)    Dada març 2020 actualitzada amb COREP.

(5)    A la xifra de març 2020 es dedueixen les sortides materialitzades l'1 d'abril en el marc de l'acord de prejubilacions.

(6)    No inclou sucursals fora d'Espanya i Portugal ni oficines de representació.