Informació corporativa

Dades clau

Datos más relevantes del grupo ”la Caixa”

  Gener - Març Variació
En milions d'euros / % 2020 2019
RESULTATS  
Marge d'interessos 1.200 1.237 (3,0%)
Comissions netes 658 612 7,6%
Ingressos core 2.045 2.027 0,9%
Marge brut 1.983 2.109 (6,0%)
Despeses d'administració i amortització recurrents (1.188) (1.204) (1,3%)
Marge d'explotació 796 905 (12,1%)
Marge d'explotació sense despeses extraordinàries 796 905 (12,1%)
Resultat atribuït al Grup 90 533 (83,2%)
       
INDICADORS DE RENDIBILITAT (últims 12 mesos)
Ràtio d'eficiència 67,6% 54,7% 12,9
Ràtio d'eficiència sense despeses extraordinàries 56,1% 54,4% 1,7
ROE 4,5% 7,1% (2,6)
ROTE 5,4% 8,5% (3,1)
ROA 0,3% 0,4% (0,1)
RORWA 0,8% 1,2% (0,4)

 
Març 2020 Desembre
2019
Variació
BALANÇ      
Actiu Total 416.391 391.414 6,4%
Patrimoni Net 24.217 25.151 (3,7%)
Recursos de clients 376.560 384.286 (2,0%)
Crèdit a la clientela, brut 231.367 227.406 1,7%
GESTIÓ DEL RISC
Dubtosos 8.957 8.794 163
Ràtio de morositat 3,6% 3,6% (0,0)
Cost del risc (últims 12 mesos) 0,31% 0,15% 0,16
Provisions per a insolvències 5.218 4.863 355
Cobertura de la morositat 58% 55% 3
Adjudicats nets disponibles per a la venda1 961 958 3
Cobertura d'immobles adjudicats disponibles per a la venda 40% 39% 1
LIQUIDITAT       
Actius líquids totals 96.227 89.427 6.800
Liquidity Coverage Ratio (últims 12 mesos) 185% 186% (1)
Net Stable Funding Ratio (NSFR)  129% 129%
Loan to deposits 101% 100% 1
SOLVÈNCIA
Common Equity Tier 1 (CET1) 12,0% 12,0% -
Tier 1 13,5% 13,5% -
Capital total 15,8% 15,7% 0,1
MREL2 22,6% 21,8% 0,8
Actius ponderats per risc (APR)2   147.822 147.880 (58)
Leverage Ratio 5,4% 5,9% (0,5)
ACCIÓ
Cotització (€/acció) 1,700 2,798 (1,098)
Capitalització borsària 10.161 16.727 (6.566)
Valor teòric comptable (€/acció)   4,05   4,20 (0,15)
Valor teòric comptable tangible (€/acció)   3,33   3,49 (0,16)
Benefici net atribuït per acció (€/acció) (12 mesos)   0,19   0,26 (0,07)
PER (Preu / Beneficis; vegades)   9,11   10,64 (1,53)
P/ VC tangible (valor cotització s/ valor comptable tangible)   0,51   0,80 (0,29)
ALTRES DADES (nombre)
Empleats3 35.569 35.736 (167)
Oficines4 4.515 4.595 (80)
de les quals: oficines retail a Espanya 3.846 3.918 (72)

(1)    Exposició a Espanya.

(2)    Dada desembre 2019 actualitzada amb COREP.

(3)    Deduïdes les sortides materialitzades l'1 d'abril en el marc de l'acord de prejubilacions.

(4)    No inclou sucursals fora d'Espanya i Portugal ni oficines de representació.