Informació corporativa

Dades clau

Datos más relevantes del grupo ”la Caixa”

  Gener - Setembre Variació
interanual
3T19 Variació
trimestral
RESULTATS 2019 2018
En milions d'euros/ %        
Marge d'interessos 3.720 3.671 1,3 % 1.242 0,1 %
Comissions netes 1.904 1.938 (1,7 %) 656 3,2 %
Marge brut 6.610 6.901 (4,2 %) 2.165 (7,3 %)
Despeses d'administració i amortització recurrents (3.597) (3.466) 3,8 % (1.189) (1,3 %)
Marge d'explotació 2.035 3.424 (40,6 %) 976 -
Marge d'explotació sense despeses extraordinàries 3.013 3.435 (12,3 %) 976 (13,7 %)
Resultat atribuït al Grup 1.266 1.768 (28,4 %) 644 -
       
INDICADORS DE RENDIBILITAT (últims 12 mesos)
Ràtio d'eficiència 67,9 % 53,3 % 14,6 67,9 % 0,9 
Ràtio d'eficiència sense despeses extraordinàries 56,2 % 53,2 % 3,0 56,2 % 0,8 
ROE1 5,6 % 7,9 % (2,3) 5,6 % 0,7
ROTE1 6,8 % 9,5 % (2,7) 6,8 % 0,8
ROA 0,3 % 0,5 % (0,2) 0,3 % -
RORWA 0,9 % 1,3 % (0,4) 0,9 % 0,1

 
ALTRES INDICADORS Setembre 2019 Desembre
2018
Variació anual Juny 2019 Variació trimestral
BALANÇ I ACTIVITAT      
Actiu Total 413.165 386.622 6,9 % 406.007 1,8 %
Patrimoni Net 24.699 24.058 2,7 % 23.984 3,0 %
Recursos de clients 381.136 358.482 6,3 % 380.864 0,1%
Crèdit a la clientela, brut 227.876 224.693 1,4 % 230.867 (1,3 %)
GESTIÓ DEL RISC
Dubtosos 9.953 11.195 (1.242) 10.402 (449)
Ràtio de morositat 4,1 % 4,7 % (0,6) 4,2% (0,1)
Cost del risc (últims 12 mesos) 0,14 % 0,04 % 0,10 0,02% 0,12
Provisions per a insolvències 5.330 6.014 (684) 5.608 (278)
Cobertura de la morositat 54 % 54 % - 54% -
Adjudicats nets disponibles per a la venda2 914 740 174 863 51
Cobertura d'immobles adjudicats disponibles per a la venda 39 % 39 % - 39% -
LIQUIDITAT       
Actius líquids totals
89.442 79.530 9.912 87.574 1.868
Liquidity Coverage Ratio (últims 12 mesos) 190 % 196 % (6) 195 % (5)
Net Stable Funding Ratio (NSFR)  124 % 117 % 7 124 % -
Loan to deposits 100 % 105 % (5) 100 % -
SOLVÈNCIA
Common Equity Tier 1 (CET1) 11,7 %  11,5 % 0,2 11,6% 0,1
Tier 1 13,2 % 13,0 %  0,2 13,1% 0,1
Capital total 15,3 % 15,3 % - 15,3% -
MREL 21,4 % 18,9 % 2,5 21,1 % 0,3
Activus ponderats per risc (APRs) 149.245 145.942 3.303 147.331 1.914
Leverage Ratio 5,6 % 5,5 % 0,1 5,5% 0,1
ACCIÓ
Cotització (€/acció) 2,410 3,164 (0,754) 2,518 (0,108)
Capitalització borsària 14.408 18.916 (4.508) 15.053 (645)
Valor teòric comptable (€/acció) 4,13 4,02 0,11 4,01 0,12
Valor teòric comptable tangible (€/acció) 3,42 3,30 0,12 3,30 0,12
Benefici net atribuït per acció (€/acció) (12 mesos) 0,23 0,32 (0,09) 0,20 0,03
PER (Preu / Beneficis; vegades) 10,60 9,95 0,65 12,60 (2,00)
P/ VC tangible (valor cotització s/ valor comptable tangible) 0,70 0,96 (0,26) 0,76 (0,06)
ALTRES DADES (nombre)
Empleats 35.669 37.440 (1.771) 37.510 (1.841)
Oficines3 4.733 5.103 (370) 4.916 (183)

(1)    El ROTE sense despeses extraordinàries a 30 de setembre de 2019 és del 10,1 %. A partir de 2019 el càlcul del ROTE i ROE inclou els ajustos de valoració al denominador, re expressant-se 2018.

(2)    Exposició a Espanya.

(3)    No inclou sucursals fora d'Espanya i Portugal ni oficines de representació.