Informació corporativa

Dades clau

Datos más relevantes del grupo ”la Caixa”

  Gener - Setembre Variació 3T20 Variació
trimestral
En milions d'euros / % 2020 2019
RESULTATS  
Marge d'interessos 3.647 3.720 (2,0%) 1.222 (0,2%)
Comissions netes 1.905 1.904 0,0% 638 4,9%
Ingressos core 6.158 6.201 (0,7%) 2.094 3,7%
Marge brut 6.260 6.610 (5,3%) 2.143 0,4%
Despeses d'administració i amortització recurrents (3.485) (3.597) (3,1%) (1.140) (1,5%)
Marge d'explotació 2.776 2.035 36,4% 1.004 2,8%
Marge d'explotació sense despeses extraordinàries 2.776 3.013 (7,9%) 1.004 2,8%
Resultat atribuït al Grup 726 1.266 (42,6%) 522 -
       
INDICADORS DE RENDIBILITAT (últims 12 mesos)
Ràtio d'eficiència 56,4% 67,9% (11,5) 56,4% (0,4)
Ràtio d'eficiència sense despeses extraordinàries 56,4% 56,2% 0,2 56,4% (0,4)
ROE 4,2% 5,5% (1,3) 4,2% (0,5)
ROTE 5,0% 6,7% (1,7) 5,0% (0,6)
ROA 0,2% 0,3% (0.1) 0,2% (0,1)
RORWA 0,7% 0,9% (0.2) 0,7% (0,1)

 
Setembre 2020 Desembre
2019
Variació Juny
2020
Variació
trimestral
BALANÇ      
Actiu Total 449.310 391.414 14,8% 445.572 0,8%
Patrimoni Net 24.551 25.151 (2,4%) 24.393 0,6%
Recursos de clients 404.422 384.286 5,2% 400.675 0,9%
Crèdit a la clientela, brut 241.877 227.406 6,4% 242.956 (0,4%)
GESTIÓ DEL RISC
Dubtosos 9.078 8.794 284 9.220 (141)
Ràtio de morositat 3,5% 3,6% (0,1) 3,5% 0,0
Cost del risc (últims 12 mesos) 0,67% 0,15% 0,52 0,61% 0,06
Provisions per a insolvències 5.883 4.863 1.020 5.786 97
Cobertura de la morositat 65% 55% 10 63% 2
Adjudicats nets disponibles per a la venda1 973 958 15 973 0
Cobertura d'immobles adjudicats disponibles per a la venda 40% 39% 1 40% 0
LIQUIDITAT       
Actius líquids totals 110.729 89.427 21.302 106.609 4.120
Liquidity Coverage Ratio (últims 12 mesos) 224% 186% 38 198% 26
Net Stable Funding Ratio (NSFR) 141% 129% 12 140% 1
Loan to deposits 98% 100% (2) 99% (1)
SOLVÈNCIA2
Common Equity Tier 1 (CET1) 12,7% 12,0% 0,7 12,3% 0,4
Tier 1 14,7% 13,5% 1,2 13,8% 0,9
Capital total 17,0% 15,7% 1,3 16,0% 1,0
MREL3 24,4% 21,8% 2,6 23,3% 1,1
Actius ponderats per risc (APR) 145.603 147.880 (2.777) 147.499 (1.896)
Leverage Ratio 5,3% 5,9% (0,6) 5,1% 0,2
ACCIÓ
Cotització (€/acció) 1,813 2,798 (0,985) 1,901 (0,088)
Capitalització borsària 10.837 16.727 (5.890) 11.360 (523)
Valor teòric comptable (€/acció) 4,10   4,20 (0,10) 4,08 0,02
Valor teòric comptable tangible (€/acció) 3,38   3,49 (0,11) 3,36 0,02
Benefici net atribuït per acció (€/acció) (12 mesos) 0,17   0,26 (0,09) 0,19 (0,02)
PER (Preu / Beneficis; vegades) 10,49   10,64 (0,15) 9,83 0,66
P/ VC tangible (valor cotització s/ valor comptable tangible) 0,54   0,80 (0,26) 0,57 (0,03)
ALTRES DADES (nombre)
Empleats 35.617 35.736 (119) 35.589 28
Oficines4 4.315 4.595 (280) 4.460 (145)
de les quals: oficines retail a Espanya 3.672 3.918 (246) 3.797 (125)

(1)    Exposició a Espanya.

(2)    Ràtios a 30 de setembre de 2020 proforma considerant la venda parcial de Comercia i l’emissió de 750 milions d’euros d’AT1 formalitzades a inicis del quart trimestre.

(3)    Ràtio a juny proforma amb l’emissió del bo social realitzada al juliol per 1.000 milions d’euros de deute senior preferred (22,6 % excloent aquesta emissió).

(4)  No inclou sucursals fora d'Espanya i Portugal ni oficines de representació.