Informació corporativa

Dades clau

Datos más relevantes del grupo ”la Caixa”

  Gener - Juny Variació
interanual
2T19 Variació
trimestral
RESULTATS 2019 2018
En milions d'euros/ %        
Marge d'interessos 2.478 2.432 1,9 % 1.241 0,2 %
Comissions netes 1.248 1.293 (3,5 %) 636 4,0 %
Marge brut 4.445 4.654 (4,5 %) 2.336 10,8 %
Despeses d'administració i amortització recurrents (2.408) (2.304) 4,5 % (1.204) -
Marge d'explotació 1.059 2.342 (54,8 %) 154 (83,0 %)
Marge d'explotació sense despeses extraordinàries 2.037 2.350 (13,3 %) 1.132 25,0 %
Resultat atribuït al Grup 622 1.298
(52,1 %) 89 (83,4 %)
       
INDICADORS DE RENDIBILITAT (últims 12 mesos)
Ràtio d'eficiència 67,0 % 53,1 % 13,9 67,0 % 12,3 
Ràtio d'eficiència sense despeses extraordinàries 55,4 % 53,0 % 2,4 55,4 % 1,0 
ROE1 4,9 % 8,6 % (3,7) 4,9 % (2,2)
ROTE1 6,0 % 10,5 % (4,5) 6,0 % (2,7)
ROA 0,3 % 0,6 % (0,3) 0,3 % (0,1)
RORWA 0,8 % 1,4 % (0,6) 0,8 % (0,4)

 
ALTRES INDICADORS Juny 2019 Desembre
2018
Variació Març 2019 Variació trimestral
BALANÇ      
Actiu Total 406.007 386.622 5,0 % 404.136 0,5%
Patrimoni Net 23.984 24.058 (0,3 %) 24.750 (3,1%)
Recursos de clients 380.864 358.482 6,2 % 369.463 3,1%
Crèdit a la clientela, brut 230.867 224.693 2,7 % 226.432 2,0%
GESTIÓ DEL RISC
Dubtosos 10.402 11.195 (793) 10.983 (581)
Ràtio de morositat 4,2 % 4,7 % (0,5) 4,6% (0,4)
Cost del risc (últims 12 mesos) 0,02 % 0,04 % (0,02) 0,03% (0,01)
Provisions per a insolvències 5.608 6.014 (406) 5.908 (300)
Cobertura de la morositat 54 % 54 % - 54% -
Adjudicats nets disponibles per a la venda2 863 740 123 813 50
Cobertura d'immobles adjudicats disponibles per a la venda 39 % 39 % - 39% -
LIQUIDITAT       
Actius líquids totals
87.574 79.530 8.044 86.018 1.556
Liquidity Coverage Ratio (últims 12 mesos) 195 % 196 % (1) 198% (3)
Net Stable Funding Ratio (NSFR)  124 % 117 % 7 121% 3
Loan to deposits 100 % 105 % (5) 102% (2)
SOLVÈNCIA
Common Equity Tier 1 (CET1) 11,6 %  11,5 % 0,1 11,6% -
Tier 1 13,1 % 13,0 %  0,1 13,1% -
Capital total3 15,3 % 15,3 % - 15,3% -
MREL 21,2 % 18,9 % 2,3 20,2% 1,0
Actius ponderats per risc (APR)3 147.184 145.942 1.242 148.777 (1.593)
Leverage Ratio 5,5 % 5,5 % - 5,5% -
ACCIÓ
Cotització (€/acció) 2,518 3,164 (0,646) 2,784 (0,266)
Capitalització borsària 15.053 18.916 (3.863) 16.642 (1.589)
Valor teòric comptable (€/acció) 4,01 4,02 (0,01) 4,14 (0,13)
Valor teòric comptable tangible (€/acció) 3,30 3,30 - 3,42 (0,12)
Benefici net atribuït per acció (€/acció) (12 mesos) 0,20 0,32 (0,12) 0,29 (0,09)
PER (Preu / Beneficis; vegades) 12,60 9,95 2,65 9,68 2,92
P/ VC tangible (valor cotització s/ valor comptable tangible) 0,76 0,96 (0,20) 0,81 (0,05)
ALTRES DADES (nombre)
Empleats 37.510 37.440 70 37.503 7
Oficines4 4.916 5.103 (187) 5.033 (117)

(1)    A partir de 2019 el càlcul del ROTE y ROE inclou els ajustos de valoració en el denominador, re expressant-se 2018.  El ROTE sense despeses extraordinàries a 30 de juny de 2019 és del 9,4%

(2)    Exposició a Espanya.

(3)    Dades de desembre 2018 actualitzats amb l'última informació oficial.

(4)    No inclou sucursals fora d'Espanya i Portugal ni oficines de representació.