No mostrar més aquest missatge

Informació corporativa

Dades clau

Datos más relevantes del grupo ”la Caixa”

  Gener-Desembre Variació
interanual
4T18 Variació
trimestral
RESULTATS 2018 2017
En milions d'euros/ %        
Marge d'interessos 4.907 4.746 3,4 %  1.236 (0,2 %)
Comissions netes 2.583 2.499 3,4 % 645 -
Marge brut 8.767 8.222 6,6 % 1.866 (17,0 %)
Despeses d'administració i amortització recurrents (4.634) (4.467) 3,7 % (1.168) 0,5 %
Marge d'explotació sense despeses extraordinàries 4.133 3.755  10,1 % 698 (35,7 %)
Marge d'explotació 4.109 3.645  12,7 % 685 (36,8 %)
Resultat atribuït al Grup 1.985 1.684 17,8 % 217 (54,0 %)
       
INDICADORS DE RENDIBILITAT (últims 12 mesos)
Ràtio d'eficiència 53,1 % 55,7 % (2,6) 53,1 % (0,2) 
Ràtio d'eficiència sense despeses extraordinàries 52,9 % 54,3 % (1,4) 52,9 % (0,3) 
ROE 7,7 % 6,9 % 0,8 7,7 % -
ROTE 9,3 % 8,4 % 0,9 9,3 % (0,1)
ROA 0,5 % 0,5 % - 0,5 % -
RORWA 1,3 % 1,1 % 0,2 1,3 % -

 
ALTRES INDICADORS Desembre Variació anual Setembre 2018 Variació trimestral
2018 2017
BALANÇ      
Actiu Total 386.622 383.186 0,9 % 387.751 (0,3 %)
Patrimoni Net 24.058 24.683 (2,5 %) 24.353 (1,2 %)
Recursos de clients 358.482 349.458 2,6 % 363.621 (1,4 %)
Crèdit a la clientela, brut 224.693 223.951 0,3 % 223.465 0,5 %
GESTIÓ DEL RISC
Dubtosos 11.195 14.305 (3.110) 12.116 (921)
Ràtio de morositat 4,7 % 6,0 % (1,3) 5,1 % (0,4)
Cost del risc (últims 12 mesos) 0,04% 0,34 % (0,30) 0,08 % (0,04)
Provisions per a insolvències 6.014 7.135 (1.121) 6.579 (565)
Cobertura de la morositat 54 % 50 % 4 54 % -
Adjudicats nets disponibles per a la venda1 740 5.878 (5.138) 5.346 (4.606)
Cobertura d'immobles adjudicats disponibles per a la venda 39 % 58 % (19) 59 % (20)
LIQUIDITAT       
Actius líquids totals
79.530 72.775 6.755 76.079 3.451
Loan to deposits 105 % 108 % (3) 104 % 1
Liquidity Coverage Ratio (últims 12 mesos) 196 % 185 %  11 193 % 3
SOLVÈNCIA
Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded 11,5 % 11,7 % (0,2)  11,4 % 0,1
Tier 1 fully loaded 13,0 % 12,3 % 0,7 12,9 %  0,1
Capital total fully loaded 15,2 % 15,7 % (0,5) 15,2 % -
Actius ponderats per risc (APR) fully loaded 146.524 148.626 (2.102) 148.826 (2.302)
Leverage Ratio fully loaded 5,5 % 5,3 % 0,2 5,6 % (0,1)
ACCIÓ
Cotització (€/acció) 3,164 3,889 (0,725) 3,938 (0,774)
Capitalització borsària 18.916 23.248 (4.332) 23.544 (4.628)
Valor teòric comptable (€/acció) 4,02 4,06 (0,04) 4,04 (0,02)
Valor teòric comptable tangible (€/acció) 3,30 3,35 (0,05) 3,33 (0,03)
Benefici net atribuït per acció (€/acció) (12 mesos) 0,32  0,28 0,04 0,32 -
PER (Preu / Beneficis; vegades) 9,95 14,02 (4,07) 12,44 (2,49)
P/ VC tangible (valor cotització s/ valor comptable tangible) 0,96 1,16 (0,20) 1,18 (0,22)
ALTRES DADES (nombre)
Empleats 37.440 36.972 468 37.511 (71)
Oficines2 5.103 5.379 (276) 5.176 (73)

(1)    Exposició a Espanya.

(2)    No inclou sucursals fora d'Espanya i Portugal ni oficines de representació.