Informació corporativa

Dades clau

Datos más relevantes del grupo ”la Caixa”

  Gener - Març Variació
interanual
4T18 Variació
trimestral
RESULTATS 2019 2018
En milions d'euros/ %        
Marge d'interessos 1.237 1.203 2,9 %  1.236 0,1 %
Comissions netes 612 625 (2,2 %) 645 (5,2 %)
Marge brut 2.109 2.262 (6,8 %) 1.866 13,0 %
Despeses d'administració i amortització recurrents (1.204) (1.149) 4,7 % (1.168) 3,1 %
Marge d'explotació 905 1.110  (18,5 %) 685 32,2 %
Resultat atribuït al Grup 533 704  (24,3 %) 217 -
       
INDICADORS DE RENDIBILITAT (últims 12 mesos)
Ràtio d'eficiència 54,7 % 53,9 % 0,8 53,1 % 1,60 
Ràtio d'eficiència sense despeses extraordinàries 54,4 % 52,7 % 1,7 52,9 % 1,50 
ROE1 7,1 % 8,1 % (1,0) 7,9 % (0,8)
ROTE1 8,7 % 9,8 % (1,1) 9,6 % (0,9)
ROA 0,4 % 0,5 % (0,1) 0,5 % (0,1)
RORWA 1,2 % 1,3 % (0,1) 1,3 % (0,1)

 
ALTRES INDICADORS Març 2019 Desembre
2018
Variació
BALANÇ      
Actiu Total 404.136 386.622 4,5 %
Patrimoni Net 24.750 24.058 2,9 %
Recursos de clients 369.463 358.482 3,1 %
Crédit a la clientela, brut 226.432 224.693 0,8 %
GESTIÓ DEL RISC
Dubtosos 10.983 11.195 (212)
Ràtio de morositat 4,6 % 4,7 % (0,1)
Cost del risc (últims 12 mesos) 0,03 % 0,04 % (0,01)
Provisions per a insolvències 5.908 6.014 (106)
Cobertura de la morositat 54 % 54 % -
Adjudicats nets disponibles per a la venda2 813 740 73
Cobertura d'immobles adjudicats disponibles per a la venda 39 % 39 % -
LIQUIDITAT       
Actius líquids totals
86.018 79.530 6.488
Liquidity Coverage Ratio (últims 12 mesos) 198 % 196 % 2
Net Stable Funding Ratio (NSFR)  121 % 117 % 4
Loan to deposits 102 % 105 % (3)
SOLVÈNCIA
Common Equity Tier 1 (CET1) 11,6 %  11,5 % 0,1
Tier 1 13,1 % 13,0 %  0,1
Capital total3 15,3 % 15,3 % -
Actius ponderats per risc (APR)3 148.777 145.942 2.835
Leverage Ratio 5,5 % 5,5 % -
ACCIÓ
Cotització (€/acció) 2,784 3,164 (0,380)
Capitalització borsària 16.642 18.916 (2.274)
Valor teòric comptable (€/acció) 4,14 4,02 0,12
Valor teòric comptable tangible (€/acció) 3,42 3,30 0,12
Benefici net atribuït per acció (€/acció) (12 mesos) 0,29 0,32 (0,03)
PER (Preu / Beneficis; vegades) 9,68 9,95 (0,27)
P/ VC tangible (valor cotització s/ valor comptable tangible) 0,81 0,96 (0,15)
ALTRES DADES (nombre)
Empleats 37.503 37.440 63
Oficines4 5.033 5.103 (70)

(1)    A partir de 2019 el càlcul del ROTE y ROE inclou els ajustos de valoració en el denominador, re expressant-se 2018.

(2)    Exposició a Espanya.

(3)    Dades de desembre 2018 actualitzats amb l'última informació oficial.

(4)    No inclou sucursals fora d'Espanya i Portugal ni oficines de representació.