No mostrar més aquest missatge

Informació corporativa

Dades clau

Datos más relevantes del grupo ”la Caixa”

 Gener - Desembre Variació
interanual
4T16Variació
trimestral
RESULTATS
20162015
En milions d'euros        
Marge d'interessos  4.157 4.353 (4,5 %)  1.077 3,5 %
Comissions netes 2.090 2.115 (1,2 %) 544 1,6 %
Marge brut 7.827 7.824 0,0 % 1.888 (0,1 %)
Despeses d'administració i amortització recurrents  (3.995) (4.063) (1,7 %) (998) 0,2 %
Marge d'explotació sense despeses extraordinàries 3.832  3.761  1,9 % 890 (0,4 %)
Marge d'explotació 3.711 3.218  15,3 % 890 15,1 %
Resultat abans d'impostos 1.538 638 141,0 % 224 (47,3 %)
Reesultat atribuït al Grup 1.047 814 28,6 % 77 (76,9 %)

 
BalançDesembre 2016Setembre 2016Desembre 2015Variació trimestralVariació anual
En milions d'euros      
Actiu Total 347.927 342.863 344.255 1,5 % 1,1 %
Patrimoni Net 23.556 23.555 25.205 0,0 % (6,5 %)
Recursos de clients 303.895 299.673 296.599 1,4 % 2,5 %
Crèdits sobre clients, bruts 204.857 205.100 206.437 (0,1 %) (0,8 %)
Eficiència i Rendibilitat (últims 12 mesos)
Desembre 2016Setembre 2016Desembre 2015Variació trimestralVariació anual
Ràtio d'eficiència  52,6 % 54,9 % 58,9 % (2,3) (6,3)
Ràtio d'eficiència sense despeses extraordinàries 
51,0 % 53,3 % 51,9 % (2,3) (0,9)
ROE  4,5 % 3,7 % 3,4 % 0,8 1,1
ROTE 5,6 % 4,6 % 4,3 % 1,0 1,3
ROA 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,0 0,1
RORWA 0,8 % 0,6 % 0,6 % 0,2 0,2
Gestió del Risc
Desembre 2016Setembre 2016Desembre 2015Variació trimestralVariació anual
Dubtosos 14.754 15.199 17.100 (445) (2.346)
Ràtio de morositat 6,9 % 7,1 % 7,9 % (0,2) (1,0)
Ràtio de morositat expromotor 5,9 % 6,0 % 6,2 % (0,1) (0,3)
Cost del risc1 0,46 % 0,42 % 0,73 % 0,04 (0,27)
Provisions per a insolvències 6.880 7.934 9.512 (1.054) (2.632)
Cobertura de morositat 47 % 52 % 56 % (5) (9)
Adjudicats nets disponibles per a la venda 6.256 7.071 7.259 (815) (1.003)
Cobertura d'immobles adjudicats disponibles per a la venda  60 % 55 % 55 % 5 5
LiquiditatDesembre 2016Setembre 2016Desembre 2015Variació trimestralVariació anual
En milions d'euros       
Actius liquids d'alta qualitat  50.408 52.553 62.707 (2.145) (12.299)
Loan to deposits 110,9 % 109,3 % 106,1 % 1,6 4,8
Liquidity Coverage Ratio 160 % 174 %   172 % (14) (12)
Solvència
Desembre 2016Setembre 2016Desembre 2015Variació trimestralVariació anual
En milions d'euros  
Common Equity Tier 1 (CET1) 13,2 % 13,4 % 12,9 % (0,2)  0,3
Capital Total 16,1 % 16,6 % 15,9 % (0,5) 0,2
Actius ponderats per risc (APRs) 134.953 135.922 143.312 (969) (8.359)
Leverage Ratio 5,7 % 6,0 % 5,7 % (0,3) 0,0
Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded 12,4 % 12,6 % 11,6 % (0,2)  0,8
Dades per acció
Desembre 2016Setembre 2016Desembre 2015Variació trimestralVariació anual
Cotització (€/acció) 3,140 2,249 3,214 0,891 (0,074)
Capitalizació borsària 18.768 13.283 18.702 5.485 66
Valor teòric 
comptable (VTC) (€/acción)
3,94 3,98 4,33 (0,04) (0,39)
Valor teòric comptable tangible (VTC) (€/acció) 3,26 3,30 3,47 (0,04) (0,21)
Nombre d'accions en circulació excloent autocartera (milions) 5.977  5.906 5.819 71 158
Benefici net atribuït per acció (€/acció) (12 mesos) 0,18 0,14 0,14 0,04 0,04
Nombre mitjà d'accions excloent autocartera (milions) (12 mesos)  5.842 5.771 5.820 71 22
PER (Preu / Beneficis; vegades) 17,52 16,46 22,97 1,06 (5,45)
P/ VC tangible (valor cotització s/ valor comptable tangible) 0,96 0,68 0,93 0,28 0,03
Activitat comercial i mitjans (nombre)Desembre 2016Setembre 2016Desembre 2015Variació trimestralVariació anual
Clients (milions) 13,8 13,8 13,8 0,0 0,0
Empleats del Grup CaixaBank  32.403 32.315 32.242 88 161
Oficines a Espanya
5.027 5.089 5.211 (62) (184)
les quals: Oficines retail 4.851  4.914 5.034  (63) (183)
Terminals d'autoservei  9.479 9.476 9.631 3 (152)

(1) La ràtio de desembre de 2016 exclou l’alliberament de provisions realitzada en el quart trimestre de 2016.