No mostrar més aquest missatge

Informació corporativa

Dades clau

Datos más relevantes del grupo ”la Caixa”

  Gener-Setembre Variació
interanual
3T18 Variació
trimestral
RESULTATS
2018 2017
En milions d'euros/%        
Marge d'interessos 3.671 3.550 3,4 %  1.239 0,7 %
Comissions netes 1.938 1.867 3,8 % 645 (3,3 %)
Marge brut 6.901 6.491 6,3 % 2.247 (6,0 %)
Despeses d'administració i amortització recurrents (3.466) (3.343) 3,7 % (1.162) 0,6 %
Marge d'explotació sense despeses extraordinàries 3.435  3.148  9,1 % 1.085 (12,2 %)
Marge d'explotació 3.424 3.039  12,7 % 1.082 (12,1 %)
Resultat atrubuït al Grup 1.768 1.488 18,8 % 470 (20,8 %)
       
INDICADORS DE RENDIBILITAT (últims 12 mesos)
Ràtio d'eficiència 53,3 % 53,1 % 0,2 53,3 % 0,2
Ràtio d'eficiència sense despeses extraordinàries 53,2 % 51,8 % 1,4 53,2 % 0,2
ROE 7,7 % 6,6 % 1,1 7,7 % (0,9)
ROTE 9,4 % 8,0 % 1,4 9,4 % (1,0)
ROA 0,5 % 0,4 % 0,1 0,5 % (0,1)
RORWA 1,3 % 1,1 % 0,2 1,3 % (0,1)

 
ALTRES INDICADORS Setembre 2018 Desembre 2017 Variació anual Juny 2018 Variació trimestral
BALANÇ      
Actiu Total 387.751 383.186 1,2 % 396.117 (2,1 %)
Patrimoni Net 24.353 24.683 (1,3 %) 24.099 1,1 %
Recursos de clients 363.621 349.458 4,1 % 366.163 (0,7 %)
Crèdit a la clientela, brut 223.465 223.951 (0,2 %) 225.744 (1,0 %)
GESTIÓ DEL RISC
Dubtosos 12.116 14.305 (2.189) 12.714 (598)
Ràtio de morositat 5,1 % 6,0 % (0,9) 5,3 % (0,2)
Cost del risc (últims 12 mesos) 0,08% 0,34 % (0,26) 0,24 % (0,16)
Provisions per a insolvències 6.579 7.135 (556) 7.172 (593)
Cobertura de la morositat 54 % 50 % 4 56 % (2)
Adjudicats nets disponibles per a la venda1 5.346 5.878 (532) 5.553 (207)
Cobertura d'immobles adjudicats disponibles per a la venda 59 % 58 % 1 59 % -
LIQUIDITAT       
Actius líquids totals
76.079 72.775 3.304 79.892 (3.813)
Loan to deposits 104 % 108 % (4) 102 % 2
Liquidity Coverage Ratio (últims 12 mesos) 193 % 185 %   8 199 % (6)
SOLVÈNCIA
Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded2 11,4 % 11,7 % (0,3)  11,4 % -
Tier 1 fully loaded 12,9 % 12,3 % 0,6 12,9 %  -
Capital Total fully loaded 15,2 % 15,7 % (0,5) 15,7 % (0,5)
Actius ponderats per risc (APR) fully loaded 148.826 148.626 200 147.754 1.072
Leverage Ratio fully loaded 5,6 % 5,3 % 0,3 5,4 % 0,2
ACCIÓ
Cotització (€/acció) 3,938 3,889 0,049 3,706 0,232
Capitalització borsària 23.544 23.248 296 22.157 1.387
Valor teòric comptable (€/acció) 4,04 4,06 (0,02) 4,00 0,04
Valor teòric comptable tangible (€/acció) 3,33 3,35 (0,02) 3,29 0,04
Benefici net atribuït per acció (€/acció) (12 mesos) 0,32  0,28 0,04 0,35 (0,03)
PER (Preu / Beneficis; vegades) 12,44 14,02 (1,58) 10,64 1,80
P/ VC tangible (valor cotització s/
valor comptable tangible)
1,18 1,16 0,02 1,13 0,05
ALTRES DADES (nombre)
Empleats 37.511 36.972 539 37.286 225
Oficines3 5.176 5.379 (203) 5.239 (63)

(1)    Exposició a Espanya. Excloent els immobles inclosos en l’operació de venda del negoci immobiliari, la cartera es situaria en 608 milions a 30 de setembre de 2018.

(2)    La ràtio proforma incloent la venda del negoci immobiliari i la desinversió romanent a Repsol se situaria en 11,7 %.  

(3)    No inclou sucursals fora d’Espanya i Portugal  ni oficines de representació.