Informació corporativa

Dades clau

Datos más relevantes del grupo ”la Caixa”

  Gener - Desembre Variació
interanual
4T19 Variació
trimestral
RESULTATS 2019 2018
En milions d'euros/ %        
Marge d'interessos 4.951 4.907 0,9 % 1.231 (0,9 %)
Comissions netes 2.598 2.583 0,6 % 694 5,7 %
Ingressos core 8.316 8.217 1,2 % 2.115 (0,1 %)
Marge brut 8.605 8.767 (1,8 %) 1.995 (7,9 %)
Despeses d'administració i amortització recurrents (4.771) (4.634) 2,9 % (1.174) (1,3 %)
Marge d'explotació 2.855 4.109 (30,5 %) 820 (16,0 %) 
Marge d'explotació sense despeses extraordinàries 3.834 4.133 (7,2 %) 821 (15,9 %)
Resultat atribuït al Grup 1.705 1.985 (14,1 %) 439 (31,8 %)
       
INDICADORS DE RENDIBILITAT (últims 12 mesos)
Ràtio d'eficiència 66,8 % 53,1 % 13,7 66,8 % (1,1) 
Ràtio d'eficiència sense despeses extraordinàries 55,4 % 52,9 % 2,5 55,4 % (0,8) 
ROE1 6,4 % 7,8 % (1,4) 6,4 % 0,9
ROTE1 7,7 % 9,5 % (1,8) 7,7 % 1,0
ROA 0,4 % 0,5 % (0,1) 0,4 % 0,1
RORWA 1,1 % 1,3 % (0,2) 1,1 % 0,2

 
Desembre 2019 Desembre
2018
Variació anual Setembre  2019 Variació trimestral
BALANÇ I ACTIVITAT      
Actiu Total1 391.414 386.546 1,3 % 413.048 (5,2 %)
Patrimoni net1 25.151 24.364 3,2 % 25.029 0,5 %
Recursos de clients1 384.286 359.549 6,9 % 382.356 0,5 %
Crèdit a la clientela, brut 227.406 224.693 1,2 % 227.876
(0,2 %)
GESTIÓ DEL RISC
Dubtosos 8.794 11.195 (2.401) 9.953 (1.159)
Ràtio de morositat 3,6 % 4,7 % (1,1) 4,1 % (0,5)
Cost del risc (últims 12 mesos) 0,15 % 0,04 % 0,11 0,14 % 0,01
Provisions per a insolvències 4.863 6.014 (1.151) 5.330 (467)
Cobertura de la morositat 55 % 54 %  1 54 % 1
Adjudicats nets disponibles per a la venda2 958 740 218 914 44
Cobertura d'immobles adjudicats disponibles per a la venda 39 % 39 % - 39 % -
LIQUIDITAT       
Actius líquids totals 89.427 79.530 9.897 89.442 (15)
Liquidity Coverage Ratio (últims 12 mesos) 186 % 196 % (10) 190 % (4)
Net Stable Funding Ratio (NSFR)  129 % 117 % 12 124 % 5
Loan to deposits 100 % 105 % (5) 100 % -
SOLVÈNCIA
Common Equity Tier 1 (CET1) 12,0 %  11,5 % 0,5 11,7 % 0,3
Tier 1 13,5 % 13,0 %  0,5 13,2 % 0,3
Capital total 15,7 % 15,3 % 0,4 15,3 % 0,4
MREL 21,9 % 18,9 % 3,0 21,4 % 0,5
Actius ponderats per risc (APRs) 147.832 145.942 1.890 149.332 (1.500)
Leverage Ratio 5,9 % 5,5 % 0,4 5,6 % 0,3
ACCIÓ
Cotització (€/acció) 2,798 3,164 (0,366) 2,410 0,388
Capitalització borsària 16.727 18.916 (2.189) 14.408 2.319
Valor teòric comptable1 (€/acció) 4,20 4,07 0,13 4,18 0,02
Valor teòric comptable tangible1 (€/acció) 3,49 3,36 0,13 3,48 0,01
Benefici net atribuït per acció (€/acció) (12 mesos) 0,26 0,32 (0,06) 0,23 0,03
PER (Preu / Beneficis; vegades) 10,64 9,95 0,69 10,60 0,04
P/ VC tangible1 (valor cotització s/ valor comptable tangible) 0,80 0,94 (0,14) 0,69 0,11
ALTRES DADES (nombre)
Empleats 35.736 37.440 (1.704) 35.669 67
Oficines3 4.595 5.103 (508) 4.733 (138)

(1)    El càlcul del ROTE i el ROE del 2019 inclou els ajustos de valoració en el denominador, i es torna a expressar la xifra publicada el 2018.

Com a resultat d'un canvi de política comptable associat al registre de certs compromisos de prestació definida, s'han tornat a expressar l'actiu, els recursos de clients, el patrimoni i les ràtios de rendibilitat i acció de períodes anteriors.

(2)    Exposició a Espanya.

(3)    No inclou sucursals fora d'Espanya i Portugal ni oficines de representació.