Informació corporativa

Comitè de Direcció

Jordi Mondéjar López

Director General de Riscos

Jordi Mondéjar, nascut a Darmstadt el 1968; és membre del Comitè de Direcció de CaixaBank des de juliol de 2014.

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (1986-1991) per la Universitat de Barcelona, amb l’especialitat d’Economia de l’Empresa.

Auditor de comptes inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

Ha treballat a Arthur Andersen i Cia S. Com., des de 1991 a 2000, desenvolupant activitats pròpies de l’auditoria de comptes, especialitzat en el sector d’entitats financeres i regulades.

Incorporat a ”la Caixa” l’any 2000. Ha estat Director Executiu d’Intervenció, Control de Gestió i Capital.

Des del 22 de novembre de 2016 és Director General de Riscos, assumint, entre d’altres, les responsabilitats següents: la Gestió Global del Risc (Seguiment del Risc de Crèdit, Models i polítiques de Risc i Gestió de la Morositat), l’ Anàlisis i la Concessió (Persones jurídiques i particulars), el Control Intern del Risc (Validació de Models i Control del Risc de Crèdit i Operacional) i la Gestió d’Actius Adjudicats.

Última actualització: Juny 2019.