Informació economicofinancera

Termini mitjà de pagaments als proveïdors:

  • CaixaBank: 19,98 dies
  • Grup CaixaBank: 24,21 dies