Govern corporatiu i política de remuneracions

Preguntes Freqüents 2020

01. Quin dia i a quina hora tindrà lloc la Junta General Ordinària d'Accionistes 2020?

La Junta General d’Accionistes de CaixaBank se celebrarà el dia 22 de maig de 2020 a les 11.00 h en segona convocatòria, en el cas que, per no haver-se assolit el quòrum necessari no es pugui celebrar en primera convocatòria el dia 21 de maig de 2020.

Es preveu que la celebració de la Junta General tindrà lloc en segona convocatòria, és a dir, el dia 22 de maig de 2020.

Tornar

02. On se celebrarà la Junta General Ordinària d’Accionistes 2020? Puc assistir-hi de forma telemàtica?

L’anunci de la convocatòria de la Junta General Ordinària d’Accionistes 2020 publicat el 18 d’abril de 2020 preveia expressament la celebració de la Junta General a la Sala d’Arcs del Museu de les Ciències de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, Av. Professor López Piñero (Historiador de la Medicina) número 7, de la ciutat de València, permetent també a aquells accionistes que ho desitgessin assistir i participar en la Junta General de forma telemàtica mitjançant connexió remota i en temps real.

L’evolució de la situació de risc per a la salut derivada de la propagació del coronavirus SARS-CoV-2, causant de la malaltia anomenada COVID-19, ha comportat una nova pròrroga de l’estat d’alarma, amb una vigència que s’estén fins al 24 de maig vinent, fet del qual se’n deriven limitacions que afecten, entre altres aspectes, la mobilitat o circulació de les persones i la impossibilitat de celebrar reunions amb assistència de nombroses persones, fet que impedeix celebrar la Junta General Ordinària de CaixaBank amb presència física d’accionistes i representants a la Sala d’Arcs del Museu de les Ciències de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, a l’av. del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina), número 7, de la ciutat de València, els dies 21 i 22 de maig, en primera i segona convocatòria, respectivament.

Com a conseqüència d’això, tal com es va indicar a l’anunci de la convocatòria de la Junta General aprovat pel Consell d’Administració i publicat el 18 d’abril de 2020, d’acord amb el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, en la redacció del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19 i el Comunicat conjunt del Col·legi de Registradors i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) sobre les Juntes Generals de societats cotitzades convocades per celebrar-les mentre estiguin en vigor restriccions o recomanacions derivades de la crisi sanitària publicat el 28 d’abril passat, i tenint en compte la transcendència de la celebració de la Junta General Ordinària per a un funcionament regular de CaixaBank, atenent l’interès social i en protecció dels accionistes, clients, empleats i inversors en general, i amb la finalitat de garantir l’exercici dels drets i la igualtat de tracte dels accionistes, la Junta General Ordinària d’Accionistes se celebrarà en les mateixes dates i hora previstes, és a dir, previsiblement el dia 22 de maig de 2020 en segona convocatòria, a les 11.00 hores, de forma exclusivament telemàtica. A més, el president només convidarà o autoritzarà l’assistència a la Junta General del personal col·laborador intern i extern imprescindible per fer possible la seva celebració. D’altra banda, els membres del Consell d’Administració assistiran a la Junta General per audioconferència o videoconferència, i la reunió es considerarà celebrada en el domicili social independentment d’on es trobi el president de la Junta, de conformitat amb el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

Per assistir a la Junta General de forma telemàtica i en temps real pot accedir la Plataforma d’Assistència Telemàtica que s’habilitarà a l’espai “Junta General Ordinària d’Accionistes – Maig 2020” de la nostra pàgina web corporativa (www.CaixaBank.com), on s’hi podrà identificar mitjançant certificat electrònic reconegut o bé mitjançant les seves claus d’accés personalitzades si és usuari del servei de banca digital CaixaBankNow. Per a més detalls, consulti les Instruccions per a l’assistència telemàtica a la Junta General d’Accionistes publicades a la pàgina web corporativa de la Societat (www.CaixaBank.com).

Tornar

03. Puc veure la retransmissió de la Junta General Ordinària d’Accionistes en directe?

Sí.

La Junta General es retransmetrà a través de l'enllaç que s'habilitarà en l'apartat Informació sobre la Junta General d'Accionistes - Maig 2020 de la pàgina web corporativa de la Societat (www.CaixaBank.com), al qual tindran accés tant els accionistes de la Societat com els no accionistes.

La retransmissió de la Junta General d'Accionistes es podrà seguir també en anglès, i a més hi participarà un intèrpret de llengua de signes.

Tornar

04. A partir de quina hora es pot procedir al registre per assistir de forma telemàtica a la Junta General Ordinària d’Accionistes 2020?

El registre d’accionistes i representants d’accionistes a la plataforma d’assistència telemàtica a la Junta General estarà habilitat a partir de les 8:00 hores del dia de la Junta, i es tancarà a les 11:00 hores.

Tornar

05. Quins requisits s'exigeixen per poder assistir a la Junta General d’Accionistes? S'exigeix un nombre mínim d'accions per assistir-hi? Què puc fer si no les tinc?

Per assistir a la Junta General es requereix ser titular de, com a mínim, 1.000 accions i que estiguin inscrites en el corresponent registre d'anotacions en compte corresponent amb almenys 5 dies d'antelació al dia en què s'hagi de celebrar la Junta General d’Accionistes.

Els accionistes que no siguin titulars d'aquest número mínim d'accions es poden agrupar amb altres accionistes fins a reunir les 1.000 accions, i conferir la representació a un d'aquests accionistes.

Per votar a distància o delegar el vot no és necessari disposar d’un número mínim d’accions (veure resposta a la pregunta 13 posterior).

En cas de delegar el seu vot, el representant que assisteixi a la Junta General haurà de ser titular i/o representar a un o més accionistes titulars, de forma conjunta, d’un número mínim de mil (1.000) accions. Amb la finalitat d'acreditar la seva identitat, els representants s'hauran d'identificar mitjançant el document nacional d'identitat electrònica (DNIe), fent servir una signatura electrònica reconeguda o avançada, basada en un certificat electrònic reconegut i vigent emès per l'Entitat Pública de Certificació Espanyola (CERES), dependent de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, o bé, en el cas d'usuaris del servei de banca digital CaixaBankNow, mitjançant les seves claus d'accés personalitzades.

Tornar

06. Què s'exigeix per assistir a la Junta General d'Accionistes de forma telemàtica?

Amb la finalitat d'acreditar la seva identitat, els accionistes s'hauran d'identificar mitjançant el document nacional d'identitat electrònica (DNIe), fent servir una signatura electrònica reconeguda o avançada, basada en un certificat electrònic reconegut i vigent emès per l'Entitat Pública de Certificació Espanyola (CERES), dependent de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, o bé, en el cas d'usuaris del servei de banca digital CaixaBankNow, mitjançant les seves claus d'accés personalitzades.

Tornar

07. Si el titular de les accions és una persona jurídica (empresa), què cal fer per assistir a la Junta General d’Accionistes de forma telemàtica?

Perquè un accionista persona jurídica es pugui registrar en la Plataforma d'Assistència Telemàtica i assistir telemàticament a la Junta General, la persona apoderada que completi el procés de registre en nom de l'accionista persona jurídica haurà d'acreditar prèviament el poder que li permet actuar a compte de l'accionista persona jurídica i la seva identitat mitjançant l'enviament de la Targeta d'Assistència expedida a nom de l'accionista persona jurídica per la Societat o per l'entitat en què l'accionista persona jurídica tingui dipositades les accions, degudament emplenada i signada, juntament amb una còpia del DNI, NIE o passaport de la persona apoderada per assistir telemàticament a la Junta General i una còpia del document que acrediti el poder o el càrrec que li permet actuar a compte de l'accionista persona jurídica, a l'adreça de correu electrònic personajuridica.junta@caixabank.com, fins a les 23.59 del dia 19 de maig de 2020. Una vegada rebuda la documentació i després de verificar-la, la persona apoderada podrà registrar-se i assistir telemàticament a la Junta sempre que compleixi els requisits d'accés i identificació indicats en el paràgraf anterior.

Tornar

08. Si consten diversos titulars de les accions, quants poden assistir a la Junta General d’Accionistes?

En el supòsit d'accions en règim de cotitularitat, es considerarà que assisteix a la Junta General el cotitular que es registri en primer lloc per assistir a la Junta General d'Accionistes i que estigui habilitat per exercir els drets d'intervenció, informació, proposta i vot corresponents a les accions en règim de cotitularitat.

Tornar

09. Pot assistir a la Junta General d’Accionistes una altra persona en nom meu? Cal que aquesta persona sigui accionista?

Qualsevol accionista es pot fer representar a la Junta General per una altra persona, encara que aquesta persona no sigui accionista. Per assistir a la Junta General, el representant ha de ser titular i/o representar un o diversos accionistes titulars, de manera conjunta, d’un nombre mínim de mil (1.000) accions.

Amb la finalitat d'acreditar la seva identitat, els representants s'hauran d'identificar mitjançant el document nacional d'identitat electrònica (DNIe), fent servir una signatura electrònica reconeguda o avançada, basada en un certificat electrònic reconegut i vigent emès per l'Entitat Pública de Certificació Espanyola (CERES), dependent de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, o bé, en el cas d'usuaris del servei de banca digital CaixaBankNow, mitjançant les seves claus d'accés personalitzades.

La representació es pot atorgar a distància d’acord amb les Instruccions per la Delegació i Vot a Distància publicades a la secció “Junta General Ordinària d’Accionistes – Maig 2020” a la pàgina web corporativa de CaixaBank (www.CaixaBank.com).

Perquè el representant es pugui registrar en la Plataforma i assistir telemàticament a la Junta General amb accions que no siguin de la seva titularitat, en el supòsit que la delegació no s’hagi fet arribar a la Societat mitjançant comunicació a distància dins el termini i de conformitat amb les Instruccions per a la delegació i el vot a distància previ a la Junta publicades en la pàgina web corporativa de la Societat (www.CaixaBank.com), haurà d’acreditar prèviament la delegació i la seva identitat mitjançant l’enviament de la Targeta de Delegació expedida per la Societat o per l’entitat en què tingui dipositades les seves accions, degudament emplenada i signada per l’accionista, juntament amb una còpia del DNI, NIE o passaport del representant, a l’adreça de correu electrònic delegaciones.junta@caixabank.com, fins a les 23.59 del dia 19 de maig de 2020.

Tornar

10. En quina data s'ha de ser accionista per tenir dret a assistir/votar a la Junta General Ordinària d’Accionistes 2020?

Per poder assistir o fer-se representar a la Junta General Ordinària d’Accionistes 2020 i exercir el dret de vot, o bé per poder votar a distància, ha de tenir accions de CaixaBank inscrites a nom seu, en el registre d’anotacions en compte corresponent, al menys amb cinc dies d’antelació a la data prevista per la Junta.

Tornar

11. Com puc intervenir a la Junta General d’Accionistes telemàtica?

Les intervencions, les sol·licituds d'informació i les propostes, quan escaigui, s'hauran de remetre per escrit a través de l'enllaç habilitat a l'efecte en la Plataforma d'Assistència Telemàtica des del moment del registre en la Plataforma d'Assistència Telemàtica i fins que es tanqui el torn d'intervencions, cosa que s'indicarà oportunament durant el transcurs de la Junta. Els escrits hauran de tenir una extensió màxima de 7.500 caràcters, i només es podrà remetre un únic escrit per assistent registrat. En cas que els accionistes i representants vulguin que la seva intervenció consti en l'acta de la reunió, ho hauran d'indicar de manera clara i expressa en l'encapçalament del seu escrit. Es fa constar que únicament s'admetran les intervencions, sol·licituds d'informació i propostes realitzades mitjançant els mecanismes habilitats a l'efecte en la Plataforma d'Assistència Telemàtica, de la forma i en el termini indicat en aquestes instruccions.

Les sol·licituds d'informació o aclariments dels accionistes i representants que assisteixin telemàticament es contestaran verbalment durant la Junta General d'Accionistes o per escrit en els set (7) dies posteriors a la celebració.

Tornar

12. Com puc votar a la Junta General d’Accionistes telemàtica?

Els accionistes i representants que assisteixin a la Junta General de manera telemàtica podran votar les propostes d'acord corresponents als punts de l'ordre del dia a través de l'enllaç i el formulari de vot habilitat a l'efecte en la Plataforma d'Assistència Telemàtica, des del moment del registre fins al moment que es doni per finalitzada la votació de les propostes d'acord durant la Junta, cosa que s'indicarà oportunament durant el transcurs de la Junta.

L'emissió del vot per via telemàtica de les propostes d'acord corresponents a punts no inclosos en l'ordre del dia durant la celebració de la Junta General es farà a través de l'enllaç i el formulari de vot habilitat a l'efecte en la Plataforma d'Assistència Telemàtica, des del moment que es llegeixin per procedir al vot fins al moment que es doni per finalitzada la votació, cosa que s'indicarà oportunament durant el transcurs de la Junta.

Únicament s'admetran les votacions realitzades mitjançant els mecanismes habilitats a l'efecte a través de la Plataforma d'Assistència Telemàtica.

Tornar

13. De quants vots disposa un accionista a la Junta General d'Accionistes?

Cada acció, present o representada a la Junta General, dóna dret a un vot.

Tornar

14. Puc votar o delegar el meu vot a distància abans de la celebració de la Junta General d’Accionistes?

Sí.

Tot accionista pot emetre o delegar el vot mitjançant comunicació electrònica a través de la pàgina web corporativa de la Societat (www.caixabank.com), seguint les instruccions que, a aquest efecte, figuren en l'apartat «Junta General Ordinària d'Accionistes 2020». Amb la finalitat de garantir la seva identitat, els accionistes que vulguin votar o delegar la seva representació mitjançant comunicació electrònica han d'estar en possessió d'un document nacional d'identitat electrònica (DNIe) o d'una signatura electrònica reconeguda o avançada, basada en un certificat electrònic reconegut i vigent, emès per l'Entitat Pública de Certificació Espanyola (CERES), dependent de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o bé, en el cas d'usuaris del servei de banca digital CaixaBankNow, disposar de les seves claus personalitzades.

Tot accionista por també emetre el vot o conferir la representació per correspondència postal, emplenant i signant la «Targeta de Vot a Distància» o la «Targeta de Delegació», segons correspongui, expedida per la Societat o per l'entitat en què tingui dipositades les seves accions. Una vegada emplenada i signada, es pot lliurar a qualsevol de les nostres oficines o enviar per correu postal a l’apartat de correus 281, 08080 Barcelona o bé al domicili social de la Societat, al carrer Pintor Sorolla 2-4, 46002 València, indicant CaixaBank, SA - Junta General Ordinària d'Accionistes 2020. Així mateix, la targeta —degudament emplenada i signada— es pot lliurar a l'entitat en què tingui dipositades les accions per tal que, en aquest darrer cas, la targeta sigui remesa a la Societat dins del termini establert i en la forma pertinent. Si per qualsevol causa no poguessin disposar d'aquestes targetes, a la pàgina web corporativa de la Societat (www.caixabank.com) poden trobar models de targeta que poden imprimir, completar, signar i enviar a la Societat.

Els vots i les delegacions que es facin a través de mitjans de comunicació a distància s'han de rebre per la societat 48 hores abans de l'hora d'inici de la Junta General que està previst que se celebri en primera convocatòria; és a dir, abans del dia 19 de maig de 2020 a les 11.00 hores.

Li recordem que el vot o delegació a distància que vostè hagués emès o realitzat en relació amb la Junta General Ordinària de CaixaBank que estava previst celebrar els dies 2 i 3 d’abril, en primera i segona convocatòria, respectivament, i que va ser posteriorment desconvocada per acord de 26 de març de 2020, no tenen cap efecte, sent necessari que vostè torni a emetre o delegar el seu vot en cas de voler participar en la Junta General Ordinària d’Accionistes que ha estat convocada novament per a la seva celebració, previsiblement en segona convocatòria, el proper 22 de maig de 2020.

Tornar

15. Fòrum electrònic d'accionistes. Què és i on puc trobar-lo?

D’acord amb allò que disposa l’article 539.2 de la Llei de societats de capital i l’article 7bis del Reglament de la Junta General d’Accionistes, amb motiu de la celebració de la Junta General Ordinària d’Accionistes 2020 i fins el mateix dia de la celebració de la Junta General d’Accionistes, CaixaBank ha habilitat un Fòrum Electrònic d’Accionistes amb la finalitat de facilitar la comunicació entre els accionistes de la societat (individuals, tant persones físiques com  jurídiques, i les associacions voluntàries que es puguin constituir).

El Fòrum Electrònic d’Accionistes no és un mecanisme de conversa electrònica on-line entre els accionistes ni un lloc de debat virtual. El Fòrum no constitueix tampoc un canal de comunicació entre la Societat i els seus accionistes. Es tracta d’un espai disponible a la pàgina web corporativa de CaixaBank en què els accionistes podran publicar propostes, sol·licituds d'adhesió a aquestes propostes, iniciatives per assolir el percentatge suficient per exercir un dret de minoria així com ofertes o peticions de representació voluntària.

Les normes de funcionament del Fòrum Electrònic d’Accionistes de CaixaBank es poden consultar a la pàgina web corporativa de CaixaBank (www.caixabank.com).

Tornar