Govern corporatiu i política de remuneracions

Preguntes Freqüents 2019

01. Quin dia i a quina hora tindrà lloc la Junta General Ordinària d'Accionistes 2019?

La Junta General d’Accionistes de CaixaBank se celebrarà el dia 5 d’abril de 2019 a les 11.00 h en segona convocatòria, en el cas que, per no haver-se assolit el quòrum necessari no es pugui celebrar en primera convocatòria el dia 4 d’abril de 2019.

Es preveu que la celebració de la Junta General tindrà lloc en segona convocatòria. És a dir, el dia 5 d’abril de 2019.

Tornar

02. On se celebrarà la Junta General Ordinària d’Accionistes 2019?

La Junta General Ordinària d’Accionistes 2019 se celebrarà al Palau de Congressos de València (Avenida de las Cortes Valencianas 60, ciutat de València).

Tornar

03. Com es pot arribar a l’edifici del Palau de Congressos de València?

Línies d’autobusos urbans: 62, 63, 99 i N3
Metro urbà: Línia 1 (parades “Beniferri” i “Empalme”)
Tramvia: Línia 4 (parades “Palau de Congressos” i “Empalme”)
Més informació: www.palcongres-vlc.com/es/el-palacio/localización-y-accesibilidad

Tornar

04. A partir de quina hora es pot accedir al recinte on se celebrarà la Junta General Ordinària d’Accionistes 2019?

El recinte on se celebrarà la Junta General obrirà les seves portes a partir de 2 hores abans de l'hora d'inici prevista, és a dir, a les 9:00 h.

Tornar

05. Quins requisits s'exigeixen per poder assistir a la Junta General d’Accionistes? S'exigeix un nombre mínim d'accions per assistir-hi? Què puc fer si no les tinc?

Per assistir físicament a la Junta General es requereix ser titular de, com a mínim, 1.000 accions i que estiguin inscrites en el corresponent registre d'anotacions en compte corresponent amb almenys 5 dies d'antelació al dia en què s'hagi de celebrar la Junta General d’Accionistes.

Els accionistes que no siguin titulars d'aquest número mínim d'accions es poden agrupar amb altres accionistes fins a reunir les 1.000 accions, i conferir la representació per escrit a un d'aquests accionistes.

Tornar

06. Quina documentació s'exigeix per assistir a la Junta General d'Accionistes?

La documentació acreditativa que li permetrà assistir a la Junta General d’Accionistes serà la targeta d'assistència expedida per CaixaBank o per l'entitat financera en la que es trobin dipositades les seves accions, en la que apareixerà el nombre d'accions de les quals és titular en el moment d’emissió de la targeta.

A més a més, per tal d'accedir al local on tindrà lloc la Junta General d’Accionistes, es podrà sol·licitar el DNI (o qualsevol altre document oficial generalment acceptat a aquest efecte), per a que acrediti la seva identitat.

Tornar

07. Si el titular de les accions és una persona jurídica (empresa), quina documentació cal presentar per assistir a la Junta General d’Accionistes?

Si el titular de les accions és una persona jurídica, el representant haurà de presentar document en el qual acrediti la seva representació (p. ex. escriptura de poder).

Tornar

08. Com es pot obtenir la targeta d'assistència?

CaixaBank ha optat per enviar als accionistes les targetes d'assistència, delegació i vot. Si per qualsevol causa, no pogués disposar de la targeta d'assistència, a la pàgina web corporativa de CaixaBank (www.caixabank.com) podrà trobar un model de l'esmentada targeta.

Tornar

09. Què es pot fer si no es rep la targeta d'assistència?

Si no rep la targeta d'assistència pot dirigir-se a qualsevol oficina de CaixaBank i sol·licitar un duplicat. També pot utilitzar el model de targeta que trobarà a la pàgina web corporativa de CaixaBank (www.caixabank.com).

Tornar

10. Si a la targeta d'assistència hi consten diversos titulars, quants poden anar a la Junta General d’Accionistes?

Si a la targeta d'assistència hi ha diversos titulars, només un d'ells té dret d'assistència i vot a la Junta General (sempre que tinguin més de 1.000 accions).

El cotitular que hi assisteixi ha de presentar la targeta d'assistència i el DNI a l'accés del local on tindrà lloc la Junta General.

Tornar

11. Pot assistir a la Junta General d’Accionistes una altra persona en nom meu? Cal que aquesta persona sigui accionista?

Qualsevol accionista es pot fer representar a la Junta General per una altra persona, encara que aquesta persona no sigui accionista. Per assistir físicament a la Junta General, el representant ha de ser titular i/o representar un o diversos accionistes titulars, de manera conjunta, d’un nombre mínim de mil (1.000) accions.

La representació es pot atorgar fent servir la fórmula de delegació que apareix a la targeta de delegació que envia CaixaBank. L’accionista l’ha de signar i indicar el nom del representant i, si ho vol, les instruccions de vot. El representant ha de portar la targeta d’assistència corresponent i el DNI (o qualsevol altre document oficial generalment acceptat a aquest efecte) per a que acrediti la seva identitat. Si per qualsevol causa no pogués disposar de la targeta de delegació, a la pàgina web corporativa de CaixaBank (www.caixabank.com) trobarà un model d’aquesta targeta.

Tornar

12. En quina data s'ha de ser accionista per tenir dret a assistir/votar a la Junta General Ordinària d’Accionistes 2019?

Per poder assistir o fer-se representar a la Junta General Ordinària d’Accionistes 2019 i exercir el dret de vot, o bé per poder votar a distància, ha de tenir accions de CaixaBank inscrites a nom seu, en el registre d’anotacions en compte corresponent, al menys amb cinc dies d’antelació a la data de celebració de la Junta, és a dir, a les 23.59 h del 31 de març de 2019.

Tornar

13. De quants vots disposa un accionista a la Junta General d'Accionistes?

Cada acció, present o representada a la Junta General, dóna dret a un vot.

Tornar

14. Puc votar o delegar el meu vot a distància?

Sí. Tot accionista por emetre el vot o conferir la representació per correspondència postal, emplenant i signant la «Targeta de Vot a Distància» o la «Targeta de Delegació», segons correspongui, expedida per la Societat o per l'entitat en què tingui dipositades les seves accions. Una vegada emplenada i signada, es pot lliurar a qualsevol de les nostres oficines o enviar per correu postal a CaixaBank, SA - Junta General Ordinària d'Accionistes 2019, apartat de correus 281, 08080 Barcelona o bé al domicili social de la Societat. Així mateix, la targeta —degudament emplenada i signada— es pot lliurar a l'entitat en què tingui dipositades les accions per tal que, en aquest darrer cas, la targeta sigui remesa a la Societat dins del termini establert i en la forma pertinent. Si per qualsevol causa no poguessin disposar d'aquestes targetes, a la pàgina web corporativa de la Societat (www.caixabank.com) poden trobar models de targeta que poden imprimir, completar, signar i enviar a la Societat.

Addicionalment, pot emetre el vot o delegar la representació mitjançant comunicació electrònica a través de la pàgina web corporativa de la Societat (www.caixabank.com), seguint les instruccions que, a aquest efecte, figuren en l'apartat «Junta General Ordinària d'Accionistes 2019». Amb la finalitat de garantir la seva identitat, els accionistes que vulguin votar o delegar la seva representació mitjançant comunicació electrònica han d'estar en possessió d'un document nacional d'identitat electrònica (DNIe) o d'una signatura electrònica reconeguda o avançada, basada en un certificat electrònic reconegut i vigent, emès per l'Entitat Pública de Certificació Espanyola (CERES), dependent de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o bé, en el cas d'usuaris del servei de banca digital CaixaBankNow, disposar de la seva targeta de claus personalitzada.

Tornar

15. Fòrum electrònic d'accionistes. Què és i on puc trobar-lo?

D’acord amb allò que disposa l’article 539.2 de la Llei de societats de capital i l’article 7bis del Reglament de la Junta General d’Accionistes, amb motiu de la celebració de la Junta General Ordinària d’Accionistes 2019 i fins el mateix dia de la celebració de la Junta General d’Accionistes, CaixaBank ha habilitat un Fòrum Electrònic d’Accionistes amb la finalitat de facilitar la comunicació entre els accionistes de la societat (individuals, tant persones físiques com jurídiques, i les associacions voluntàries que es puguin constituir).

El Fòrum Electrònic d’Accionistes no és un mecanisme de conversa electrònica on-line entre els accionistes ni un lloc de debat virtual. El Fòrum no constitueix tampoc un canal de comunicació entre la Societat i els seus accionistes. Es tracta d’un espai disponible a la pàgina web corporativa de CaixaBank en què els accionistes podran publicar propostes, sol·licituds d'adhesió a aquestes propostes, iniciatives per assolir el percentatge suficient per exercir un dret de minoria així com ofertes o peticions de representació voluntària.

Les normes de funcionament del Fòrum Electrònic d’Accionistes de CaixaBank es poden consultar a la pàgina web corporativa de CaixaBank (www.caixabank.com).

Tornar