No mostrar més aquest missatge

Espai de l'Accionista

Accionistes. Remuneració a l'accionista

Remuneració 2018

  • Pagament de dos dividends en efectiu

  • Periodicitat semestral

  • Import de 0,17€ euros bruts per acció, equivalent al 51% del benefici net consolidat, en línia amb el Pla estratègic
    2015-2018.

Calendari

2018
5 NOVEMBRE
0,07 €/acció
efectiu
PAGAT

2019
15 ABRIL
0,10 €/acció
efectiu
PAGATRemuneració 2019

De conformitat amb la política de dividends vigent, la remuneració corresponent a l’exercici 2019 es preveu:

  • Un únic dividend en efectiu

  • Periodicitat anual (abril)

  • CaixaBank té la intenció de pagar en efectiu un import superior al 50% del benefici net consolidat en línia amb el Pla Estratègic 2019-2021. Per al 2019, el Consell d'Administració ha fixat l’import màxim per distribuir en el 60%.


Per a més informació sobre Remuneració a l’accionista, consulti la secció Dividends i la política de dividends a la secció Polítiques i altres documents corporatius.