No mostrar més aquest missatge

Reportatge

Els ciutadans perceben positivament la banca socialment responsable

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email

El canvi climàtic, les finances sostenibles, els projectes socials, la transparència, el voluntariat corporatiu, la protecció dels drets humans o els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides estan presents en l'agenda global i, a la vegada, les empreses estan cada vegada més conscienciades de que han de donar resposta als reptes i demandes de la societat. Durant les darreres dècades, la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) ha adquirit cada vegada més rellevància per les companyies i s’ha convertit en un factor fonamental en la presa de decisions. Quan parlem de RSC ens referim a la responsabilitat que tenen les empreses pels seus impactes en la societat.

L’any 1953, l'economista Howard R. Bowen va publicar el llibre Social Responsibilities of the Businessman que va marcar un abans i un després en la història de la RSC: amb aquesta publicació va fixar les bases del que avui entenem com a responsabilitat social empresarial (RSE). Es tracta d'un concepte que s'assimila a la RSC i que en molts casos s'utilitza com a sinònim, tot i que hi hagi una petita diferència: la RSE fa referència als principis de convicció interna de l'empresa que tots comparteixen. Tot i així, al llarg del temps, els termes de RSE i RSC s'han anat aproximant i el seu significat és cada vegada més equivalent. Bowen va definir la RSE com "les obligacions dels empresaris per impulsar polítiques corporatives per prendre decisions, o per seguir línies d'acció que són desitjables en termes dels objectius i valors de la societat". L'ètica i els valors empresarials havien començat a tractar-se en la universitat i estaven calant en la societat que es va adonar de l'impacte de les organitzacions en el seu entorn.

Durant els anys 60 i 70, es va desenvolupar un debat acadèmic sobre les finalitats de l'empresa. És l’any 1979 quan el professor Archie Carroll va definir per primera vegada les responsabilitats de l'empresa com econòmiques, legals, ètiques i filantròpiques i, l’any 1991, va desenvolupar la "Teoria de la piràmide", on planteja aquestes 4 classes de responsabilitat en una piràmide. A partir dels anys 90 ja no es considera la RSC com un fenomen aïllat, sinó que aquesta disciplina tenyeix totes les àrees de l'organització de forma completament transversal.

Portant aquesta qüestió al terreny de la banca, cal destacar que el sector financer no és aliè a aquests desafiaments i el seu compromís, avui dia, amb la RSC és un fet real i latent.

Sostenibilitat i banca, una combinació necessària

Sens dubte, la RSC ha suposat un canvi de mentalitat en cada indústria, companyia i sector. Segons el quadern de "RSC i cultura corporativa", de la Càtedra CaixaBank de Responsabilitat Social Corporativa d'IESE, l'any 1977, menys de la meitat de les companyies de la llista Fortune 500 feien esment a la RSC en els seus informes anuals. En canvi, a finals de la dècada dels 90, prop del 90% de les empreses d'aquesta llista consideraven la RSC com un element essencial en el seu model de negoci. També, les entitats bancàries.

Però no només les empreses valoren positivament les qüestions de RSC. Segons un estudi presentat per OBS Business School, un 31% dels consumidors coneix el fenomen de la responsabilitat social i practica un consum conseqüent i responsable. A més, per primera vegada en la història, els ciutadans valoren més els atributs de RSE que els criteris comptables per determinar que una empresa és una bona companyia.

La majoria de bancs espanyols tenen incorporades polítiques de RSC en la seva estratègia de negoci. De fet, és una combinació molt necessària ja que es tracta d'uns actors clau en l'escenari internacional que han de resoldre nous plantejaments de l'economia sostenible. Les entitats bancàries han integrat la RSC com a part fonamental del seu core business, afegint valors com: transparència a l'hora d'informar sobre les seves inversions, inversió i accions basades en principis ètics (ús responsable dels recursos, igualtat d'oportunitats, etc.) i finançament de projectes vinculats al desenvolupament sostenible, el compromís social i el respecte al medi ambient.

CaixaBank, una banca socialment responsable

Segons l'últim informe de Inmark, el 31,9% dels clients particulars enquestats percep a CaixaBank com l'entitat financera més compromesa socialment, situant-se per sobre dels seus competidors. A més, en el cas del segment Empreses, aquestes vinculen a CaixaBank, en major mesura que la seva competència, amb atributs com el de "transmet confiança" (61,8%), "proximitat emocional" (62,8%), "banc innovador "(60,1%) i com a entitat que" admiren i respecten" (44,6%). Un altre estudi que ratifica l'aposta social de l'entitat és el Benchmarking de Satisfacció de Clients - Sector Financer elaborat per Stiga. L’any 2017, CaixaBank va ser puntuada com l'entitat més compromesa amb la societat (amb una mitjana del 7,51).

Es tracta de proves que certifiquen que els clients i consumidors de l'entitat premien el model de gestió de banca socialment responsable i perceben positivament la seva filosofia. I és que, segons Jordi Gual, president de l'entitat, CaixaBank és un banc de referència mundial en responsabilitat corporativa i la seva ambició és ser-ho encara més en el futur. "Continuem compromesos amb el benestar de totes les comunitats on estem, i col·laborant amb l'Obra Social" la Caixa" perquè el gran treball de la Fundació Bancària "la Caixa" arribi a les persones que més ho necessiten".

CaixaBank s'ha reafirmat com una entitat diferent i transformadora i s'ha esforçat per posicionar-se i potenciar el seu model de banca socialment responsable. L'entitat busca una rendibilitat sostenible i una gestió coherent amb la seva cultura i els seus valors corporatius centenaris: qualitat, confiança i compromís social. El model contribueix a la solució dels reptes més urgents en matèria econòmica, social i ambiental i respon a reptes globals de la societat.

El nou pla de banca socialment responsable passa per 5 línies d'actuació: integritat, transparència i diversitat; governança; medi ambient; inclusió financera; i, acció social i voluntariat. Aquestes són les senyes d'identitat que fan diferents a CaixaBank, que han nascut gràcies als valors de l'entitat i que l'han convertit en molt més que en un banc.

NOTÍCIES RELACIONADES